Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Jordi Oller Nogués

Descripció


Estudi de l'estratègia empresarial per aprendre a plantejar les possibles actuacions de l'empresa turística i poder determinar els avantatges competitius de les destinacions turístiques.

Nota: L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Analitzar i predir els elements que componen l'entorn general i l'específic i la importància de la seva influència sobre les organitzacions.
  • Determinar els avantatges competitius de les destinacions i plantejar possibles actuacions estratègiques de l'empresa turística
  •  Analitzar i avaluar la competència empresarial i identificar mercats i clients

Metodologia de trabajo


La metodologia de l’assignatura es basa no només en les exposicions magistrals del professor de l’assignatura, sinó, paral·lelament, en diverses activitats (comentaris de textos, treballs d’ampliació, intervencions orals, anàlisi de senzilles decisions diàries,debats on-line...). amb la preocupació de fer participar a l’alumne i provocar les inquietuds de millorar les estratègies competitives  de les empreses i organitzacions turístiques mitjançant diversos tipus d’activitats.

Per a la realització i avaluació d’aquestes activitats es treballarà en grups i es realitzaran tutories per part del docent amb els grups.

La metodologia concreta dels treballs pràctics serà:

Primera activitat:  Anàlisi estratègic de l’empresa o destinació turística, i determinació de les propostes estratègiques d’actuació. S’haurà de treballar en grup, buscar informació, valorar la informació, debatre idees, defensar opinions i redactar un document final que serà presentat a classe.

Es valorarà: Grau de coneixement del tema, comprensió de tema, profunditat del treball, opinions expressades, qualitat de la informació, reflexions col•lectives, interpretació de la informació, desenvolupament escrit, presentació del treball.

El treball es realitzarà en grup i s’exposarà davant dels altres alumnes. Cadascun dels alumnes podrà aportar esmenes i comentaris als treballs presentats pels altres grups. La nota serà en funció de la qualitat de la exposició i la capacitat per recollir i integrar les aportacions dels companys i del professor. Així mateix, també es valoraran les aportacions individuals als treballs dels altres grups.  Amb aquesta metodologia podrem valorar totes i cadascuna de les competències descrites en aquest programa.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Estratègia empresarial

  1.1 Concepte d’estratègia

         1.2 Concepte de Mercat competitiu

Tema 2. L’entorn

   2-1 Concepte d’amenaça i oportunitat

         2-2 Concepte de punt fort i punt feble

      Tema 3. El microentorn

           3-1 Concepte de triangle de l'estratègia

           3-2 Concepte de valor afegit

           3-3 Concepte d’avantatge competitiu

           3-4 Concepte de Cadena de Valor

      Tema 4. El macroentorn

          4-1 Concepte d’anàlisi PEST 

          4-2 Relació entre macro i micro-entorn

     Tema 5. Segmentació i Posicionament

          5-1 Concepte de segmentació 

           5-2 Concepte de Posicionament

     Tema 6. Aliances estratègiques i creixement

           6-1 Concepte d’aliança estratègica 

           6-2 Concepte i classificació de formes de creixement

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

AF7. Tutories presencials

AF10. Recerca, lectura i elaboració de comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les TICs/plataforma virtual

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:

Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.

La preparació de un treball pràctic (desglossat en vàries activitats) on l’alumne demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar estratègies  a les empreses, organitzacions i destinacions turístiques. 40% de la nota.

10% Asistencia a jornades, conferències i/o altres activitats.

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat (a excepció del 10% de l'assistència a jornades que no es podrà recuperar), mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Oller Nogués, J (1997) "Creación y mejora de Empresas Turísticas". Bilbao. Ed. Deusto.

Oller Nogués, J. (2021).   Slides notes created by PhD. Jordi Oller I Nogués, available in the virtual campus.

Jonhson G., Scholes K. (2005). "Dirección Estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones". Madrid. Ed. Prentice Hall.

Conley, Chip (2017). PEAK: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow. Revised and Updated. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons

Complementary

The Basics of Tourism Market Segmentation

THR. (s.d.). Retrieved  September 2 2021, from https://www.thr.es/en/basics-of-tourism-market-segmentation

The rise of the platform economy

Deloitte. (s.d.). Retrieved  September 2 2021, from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/humancapital/deloitte-nl-hc-reshaping-work-conference.pdf