Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Judith Turrión Prats

Descripció


Estudi de la producció i organització dels serveis turístics i de la problemàtica per a l'establiment de l'estructura organitzativa empresarial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer les principals estructures organitzatives de les empreses turístiques.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques:

MD1. Classe magistral mitjançant Zoom: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: en format multimèdia

MD4. Càpsules de vídeo: recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 

Aprenentatge dirigit:

MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

Aprenentatge autònom:

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


Tema 1. Organitzacions i efectivitat organitzacional

1.1. Definició d'organització

1.2. Complexitat de l'activitat turística

1.3. L'empresa

      1.3.1. Concepte i elements que conformen una empresa

      1.3.2. Funcions de l'empresa

      1.3.3. Tipus d'objectius

      1.3.4. Tipus d'empreses

      1.3.5. Particularitats de l'empresa turística

1.4. Estudi de casos

 

Tema 2. Managers i Stakeholders

2.1. Diferència entre el concepte de propietat i de direcció

2.2. Els Stakeholders

2.3. Els valors de l'empresa

2.5. Estudi de casos

 

Tema 3. Administració en un entorn global canviant

3.1. El concepte d'entorn i tipus d'entorn

3.1.1. L'entorn general de l'empresa turística

3.1.2. L'entorn específic de l'empresa turística

3.2. Tendències actuals en l'entorn turístic

3.3. Estudi de casos

 

Tema 4. L'estructura del sector turístic

4.1. La Cadena de Valor

4.1.1. Nexes de la Cadena de Valor

4.1.2. Abast Competitiu i la Cadena de Valor

4.2. L'Oferta Turística

4.3. La Intermediació

4.4. Institucions, Organitzacions i Associacions Turístiques

4.5. Estudi de casos

 

Tema 5. Creació i Administració de la Cultura Organitzacional.

5.1. La cultura organitzacional

5.2. D'on prové la cultura organitzacional?

5.3. Pot administrar-se la cultura organitzacional?

5.4. Estudi de casos

 

Tema 6. Disseny organitzatiu de l'empresa turística

6.0. Parts de l'organització

6.1. El disseny de les organitzacions

6.2. Els 4 passos de el disseny organitzatiu

      6.2.1. El disseny dels llocs

      6.2.2. El disseny de les unitats

      6.2.3. El disseny dels vincles laterals

      6.2.4. El disseny de sistema de valor

6.3. Estudi de casos

 

Tema 7. Tipus i forma de canvi organitzacional

7.1. Què és el canvi organitzacional?

7.2. Forces a favor i resistència al canvi organitzacional

7.3. Canvi evolutiu i revolucionari en les organitzacions

7.4. Administrar el canvi: investigació d'accions de desenvolupament organitzacional

7.5. Estudi de casos

 

Tema 8. El simulador "Venture strategy"

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula: participació oportuna i que afegeixi valor als temes tractats (20%)

SE2. Treballs en grup: lliuraments puntuals. Continguts complets i ajustats al que sol·licita. Qualitat en la presentació. Perspectiva de gènere: a la bibliografia cal que figurin, com a mínim, dos documents realitzats per dones (30%)

ES3. Exposicions (10%)

SE4. Examen final (40%)

 

Cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a l'examen per poder fer la mitjana la nota de l'examen amb la de l'avaluació continuada.

A l'examen de recuperació només es podrà realitzar la prova final que computarà el 40% de la qualificació final, ja que es conservarà la nota de l'avaluació continuada.

 

Bibliografia


Bàsic

Garcia Isa, Isabel (2018). Organización de Empresas Turísticas. Editorial Síntesis.

 

Gallego Águeda, Mari Ángeles y Casanueva Rocha, Cristóbal (2016). Dirección y Organización de Empresas Turísticas (2ª Ed.). Editorial Pirámide.

Jones, Gareth R. (2008). Teoría organizacional: diseño y cambio en las organizaciones (5ª Ed). Pearson Educación.

Roberts, John (2006). La empresa moderna: organización, estrategia y resultados. Antoni Bosch editor.

 

Casanueva Rocha, Cristóbal y Gallego Águeda, Mari Ángeles (2012). Empresas y organizaciones turísticas (3ªEd.). Editorial Pirámide.

Evans, Nigel (2015). Strategic management for tourism, hospitality and events (2ª Ed). Routledge.

Complementary

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A. (2011). Organizational behavior (15 Ed.). Hoboken.