Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Jesús E. Martínez Marín

Descripció


  • Estudi general i teòric de la interrelació que existeix entre el transport i el turisme: l'evolució dels diferents tipus de transport i les pròpies polítiques de transport en la UE i resta del món.
  •  Anàlisi de la incidència de les polítiques del transport versus les destinacions turístiques

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar models d'interacció espacial, distingint correlacions entre maneres, xarxes i fluxos de transport i el seu paper en el desenvolupament del turisme

Metodologia de trabajo


Es combinaran classes teòriques amb l'aplicació pràctica de les competències que es vagin aconseguint.

També s'inclouran l'anàlisi de diversos textos i notícies referents a l'àmbit del transport des d'una triple òptica: inversions, innovacions tecnològiques i la problemàtica que presenten les infraestructures

Continguts


Tema 1. Factors d'elecció d'un mitjà de transport

Temps real de viatge, preu, confort, autonomia, seguretat (de les pròpies companyies i avions, enfront d'atacs terroristes, pot desaparèixer un avió sense deixar rastre?, utilitat de les caixes negres),  límits geogràfics, impacte mediambiental. Anàlisi de les febleses i fortaleses dels diferents mitjans de transport

Tema 2. Retorn  econòmic i social de les infraestructures de transport

S'analitza el tren d'alta velocitat, el transport aeri i el transport per carretera. Intermodalidad del transport. Urban Corridors. Nocions de Seguretat en el Transport.

Tema 3. Ferrocarril

Anàlisi de la problemàtica de les infraestructures i de la xarxa viària. Innovacions tecnològiques (alta velocitat i trens magnètics levitants). Procés de liberalització i lliure competència. Competència amb el transport aeri. Trens turístics

Tema 4. Transport aquàtic

Autopistes del mar. Anàlisi de les infraestructures. Innovacions tecnològiques. Competències amb altres mitjans de transport. Creuers (Barcelona port base)

Tema 5. Transport per carretera

Anàlisi del sector de l'autocar i l'automòbil. Saturació dels Pirineus. Innovacions tecnològiques (seguretat de vehicles i túnels, autobusos amfibis, vehicles autònoms). Mobilitat sostenible (combustibles alternatius)

Tema 6. Aviació comercial

Organismes internacionals (IATA, OACI) i els seus acords o convenis (Varsòvia, Chicago, Mont-real, llibertats de l'aire). Avions (Subsónicos i supersònics). Combustibles alternatius. Processos de liberalització i concentració empresarial (el cas d'Iberia). El fenomen del Low Cost

Tema 7. Infraestructures aèries

Característiques dels aeroports. Aeroports Mainport, hub i feeder. Gestió de slots. Control aeri. Gestió i rendibilitat dels aeroports (el cas AENA). Principals aeroports espanyols de gestió pública (AENA) i privada. Col·lapse dels aeroports. Anàlisi dels aeroports mundials més innovadors

Tema 8. Xarxes i fluxos de transport. Tipus de xarxes, el fenomen de la connectivitat i els indicadors de xarxa

Tema 9.- El mercat del transport turístic. Anàlisi de l'economia de l'oferta i la demanda

Tema 10.- Externalitats del transport turístic I. La congestió.  El paper del turisme en la congestió de diferents formes de tràfic

Temi 11.- Externalitats del transport turístic II. Efectes mediambientals. La contribució del transport turístic al canvi climàtic i les polítiques de mitigació d'emissions

Activitats d'aprenentatge


L'anàlisi de diversos textos i notícies de l'àmbit del transport des d'una triple perspectiva: les inversions, innovacions i problemes d'infraestructura que es presentin.

Preparació dels temes per discutir a les classes

Preparació de les sessions de grup

Sistema d'avaluació


20% Exercicis, pràctiques i treballs. No recuperable

30 %  Avaluació parcial. No recuperable

50%  Examen final

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir, almenys, un 5 en la prova final

Recuperació: En cas que se suspengui l'assignatura solament es podrà recuperar la prova final. Per accedir a la recuperació el/l'estudiant ha d'haver-se presentat a la prova final. En cas d'anar a recuperació i aprovar, la nota màxima de l'assignatura serà de 5.

Bibliografia


Bàsic

MONTORI, ESCRIBANO, MARTINEZ (2015, 1a edición). “Manual del Transporte Marítimo”, Editorial Marge Books, Barcelona. 

Strategies for Tourism Industry - Micro and Macro Perspectives (2012) Ed. Intech, Croacia. ISBN 978-953-51-0566-4

BLASCO, Albert (2014). Transporte  turístico, gestión de infraestructuras e innovaciones. Ed Síntesis. Madrid

TOVAR DE LA FE, B i RENDERIO MARTÍN-cejars. Turismo y tranporte. Ed Universidad Las Palmas de Gran Canaria.

Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies (2012). Ed. Intech, Croàcia. ISBN 978-953-51-0520-6

García Isa, Isabel Gestión de empresas de transporte turístico. ISBN: 9788499589961,  308 Páginas, EDITORIAL SÍNTESIS, S. A. Madrid, 2013

Wallingre, Noemi. Transporte Aereo En Tourismo. ISBN-10: 9879473183. Ediciones Turísticas, 288 páginas. Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 2003

Complementary

DUVAL, David (2007). Tourism and Transport: modes, networks and flows. Ed. Channel View Publications.  Buffalo, Toronto. 

BEL, Germà (2010). Espanya capital París. Ed Destino. Madrid

PAGE, Stephen (2009). Transport and Tourism: Global Perspective. Pearson, Prentice Hall. 3a ED. United Kingdom.