Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Judith Turrión Prats

Descripció


  • El turisme en el context de la sostenibilitat.
  • Impacte econòmic, social i mediambiental del Turisme.
  • La responsabilitat dels actors del turisme amb la sostenibilitat: El turista sostenible i el seu compromís amb la sostenibilitatL. a gestió sostenible de les destinacions com a element de competitivitat.
  • Instruments per a la planificació sostenible del turisme; Instruments de mesura i control. Els indicadors. Necessitat, procediment i tècniques de mesura, models i índexs.
  • Avanços i recerca en turisme sostenible. Experiències de bones pràctiques de turisme sostenible.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Avaluar els impactes del turisme.
  • Dissenyar la planificació i l'estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per a potenciar un desenvolupament local més sostenible i innovador. 

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques:
MD1. Classe magistral mitjançant Zoom: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.
MD3. Presentacions: en formats multimèdia.
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

Aprenentatge dirigit:
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom:
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.
MD11. Tutories no presencials: L'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Avaluació de l'impacte del turisme
2.1. Introducció
2.2. Metodologies per a l'avaluació d'impactes
2.2.1. Avaluació econòmica del turisme
2.2.2. Avaluació social del turisme
2.2.3. Avaluació mediambiental del turisme

Tema 2. La sostenibilitat turística
1.1. Dimensió del sector turístic
1.2. El turisme sostenible
1.2.1.1. Criteri econòmic
1.2.1.2. Criteri sociocultural
1.2.1.3. Criteri mediambiental
1.3. L'economia circular
1.4. Canvi en les preferències de la demanda turística
1.5. La cadena de valor del turisme. Exemples de bones pràctiques

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sesions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

Sistema d'avaluació


SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula: participació oportuna i que agregui valor als temes tractats. Participació activa en debats, ja sigui a les classes presencials com mitjançant el fòrum virtual. Elaboració i resolució de casos pràctics. disseny i participació de sessions pràctiques.
SE2. Treballs en grup: lliuraments puntuals. Continguts complets i ajustats al sol·licitat. Qualitat en la presentació. Perspectiva de gènere: a la bibliografia cal que figurin, com a mínim, dos treballs realitzats per dones.
SE3. Exposicions: distribució equitativa dels temes a presentar entre els membres de l'equip.
SE4. Examen final: desenvolupament d'idees aplicant els conceptes apresos.

Avaluació:

Tema 1: 70% de la nota

- Activitats plantejades dins de l'aula (SE1): 10% 

- Treballs en grup (SE2): 30% 

- Exposicions (SE3): 10% 

- Examen (SE4): 50% 

Lliurament d’una memòria i realització d’una presentació en grup d’una avaluació econòmica turística.

 

Tema 2: 30% de la nota

- Examen (SE4): 60% 

- Treball en grup (SE2): 40%

Cada part té una nota mínima de 4. A la recuperació es podran recuperar totes les parts excepte els treballs en grup. 

Bibliografia


Bàsic

Raya Vílchez, Josep Maria i Moreno-Torres, Ivan (2013). “Guia pràctica 9: introducció a l'avaluació econòmica”. Col.lecció Ivalua de guies pràctiques. Ivalua.

Sancho, Amparo i Ruiz, Paz (2004). Planteamiento metodológico para el uso de indicadores en la gestión turística de Espacios Naturales Protegidos”, contribució a l'IX Congrés AECIT L'ús turístic dels espais naturals. Logronyo, 11 i 12 novembre 2004.

Sancho, Amparo, Garcia, Gregorio, i Rozo, Edna. (2007). Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables. Annals of Tourism Research, 9(1), 150-177.

Raya, Josep Maria, Martínez-Garcia, Esther i  Celma, Dolors (2018). Economic and social yield of investing in hiking tourism: the case of Berguedà, Spain. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 148-161.

Complementary

Taks, Marijke; Késenne, Stefan; Chalip, Laurnence; Green, B.Christine i Martyn, Scott (2011). "Economic Impact Analysis Versus Cost Benefit Analysis: The Case of a Medium-Sized Sport Event”. International Journal of Sport Finance, 6, 187-203.

 

Barajas, Ángel; Salgado, Jesica i Sánchez, Patricio (2012). "Problemática de los estudios de impacto económico de eventos deportivos." Estudios de economía aplicada 30(2), 441-462.

De Rus Mendoza, Ginés (2008). "Análisis Coste-Beneficio: Evaluación económica de políticas y proyectos de inversión". Barcelona: Ariel.