Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Descripció


 • Estudi teòric i pràctic sobre l'organització de grans esdeveniments.
 • Anàlisi de la importància de la planificació, el màrqueting de l'esdeveniment, el rol dels agents públics i privats en l'organització, el finançament, així com els elements per gestionar el post-esdeveniment.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Gestionar i organitzar esdeveniments per impulsar una destinació turística i millorar el seu posicionament

Metodologia de treball


 • Classes amb suport de material en Power Point.
 • Assignacions en equip avaluades.
 • Convidats i activitats especials (subjecte a confirmació).
 • Assignació de treballs en equip amb lliuraments avaluades.
 • Recerca i aportació personal en cada classe de temes relacionats amb l'assignatura.
 • Intervenció dinàmica a classe utilitzant eines d'Internet.
 • Dinàmiques de grup amb temes de discussió a classe.
 • Tutories individuals o en grup.
 • Examen final.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


Tema 1: Aproximació i anàlisi de la importància de l'organització i realització d'esdeveniments, fent especial èmfasi en el Sector Turisme.

Tema 2: Estudi de les fases de planificació d'un esdeveniment i les estratègies de màrqueting per a la seva promoció i comunicació.

Tema 3: Els esdeveniments Corporatius:

 • Definició
 • Característiques
 • Importància
 • Objectius
 • Localització
 • Pressupost
 • Seguiment i Control
 • El Manual de Protocol Corporatiu

Tema 4: La importància de la Relació amb els mitjans i de la Seguretat en la realització d'Esdeveniments: L'estratègia de Comunicació i Màrqueting dels esdeveniments

Tema 5: El Protocol i la seva importància en l'organització d'esdeveniments.

Tema 6: Organització d'esdeveniments en el Sector Públic

Tema 7: La importància dels serveis de Restauració en l'organització d'esdeveniments.

Tema 8: Noves tendències per a l'organització de grans esdeveniments

Tema 9: Fires, Congressos i Convencions.

Activitats d'aprenentatge


 • Totes les activitats es realitzaran en equip.
 • La formació dels equips es durà a terme la primera setmana de classes. Un cop constituïts, no es podran realitzar canvis sense l'aprovació per escrit del professor.
 • Cada equip haurà d'escollir un tipus d'esdeveniment a desenvolupar que presentarà com a Projecte Final de l'Assignatura. Un cop escollit l'esdeveniment, no es podran realitzar canvis sense l'aprovació per escrit del professor. Els alumnes rebran totes les pautes el primer dia de classe.

 

 

Sistema d'avaluació


 • Conferència. Taller 10%
 • Exercicis. Anàlisi d'esdeveniments 10%
 • Treball individual i/o en grup. Projecte final amb lliuraments parcials 50%
 • Examen final 30%

IMPORTANT: S'ha de presentar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació i obtenir una nota major o igual a 5/10 per aprovar l’assignatura.

Recuperació:

Per a aquells que hagin suspès l'examen final, tindran l'opció de fer un examen recuperació durant l'última setmana del trimestre.  La nota acumulada en l'avaluació contínua, es guardarà i serà comptabilitzada també per a l'examen de recuperació.

Totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requeriments previstos es consideren com a "no lliurades".  Les dates de lliurament dels treballs i presentacions indicaran el primer dia de classe.