Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández

Idiomes d'impartició


Anglès 100%

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

 • CE2. Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.

 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE4. Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal.

 • CE5. Analitzar contextos empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores..

 • CE8. Organitzar les operacions productives de l'empresa.

 • CE9. Utilitzar instruments matemàtics i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions.

 • CE10. Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar una idea de negoci.

 • CE11. Analitzar i valorar l'entorn cientificotecnològic i econòmic, per buscar oportunitats innovadores i establir processos necessaris per adaptar l'organització.

 • CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn com un projecte.

 • CE13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

 • CE14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial.

 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

 • CE16. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE3. Analitzar les principals estructures polític-administratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques.

 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

 • CE7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.

 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

 • CE9. Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.

 • CE10. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.

 • CE11. Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.

 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE13. Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.

 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 • CE15. Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.

 • CE16. Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

 • CE19. Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 • CE20. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


Conèixer quins són els principals mètodes d'investigació de mercats tant quantitatius com qualitatius.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la investigació de mercats
 • Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte d'investigació de mercats en l'àmbit empresarial del sector turístic i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions

Metodologia de treball


La metodologia consisteix en la combinació de diferents tipus d'activitats que en combinació busquen el desenvolupament dels continguts temàtics d'una forma dinàmica i convenient. Les activitats que composen aquesta metodologia són les següents

Sessions teòriques:

Sessions magistrals per part del professor per explicar els continguts temàtics del curs, s'utilitzarà en les sessions introductòries i per als temes més complexos de l'assignatura.

Discussió de Articles Especialitzats, es tracta de posar l'estudiant en coneixement de l'avantguarda en el camp de la investigació de mercats. Quins són els desenvolupaments més recents i que aplicabilitat tenen dins del nostre marc d'aprenentatge.

Presentació dels Alumnes: Els alumnes hauran de presentar alguns dels continguts de la classe al davant dels seus companys, de tal manera que demostrin la seva capacitat d'investigar i presentar resultats, així com manejar preguntes per part dels seus companys.

Aprenentatge dirigit

Control de Lectura: Seran petites proves realitzades abans de les classes en les que hi hagi la discuión d'un article per a poder comprovar que tots els alumnes s'hagin familiaritzat amb el material que es discutirà a classe.

Casos Pràctics: Es demanarà que els alumnes participin en equip en la resolució d'un cas pràctic que presentarà una situació real (o hipotètica recreant un problema real) que requereix la resolució d'una problemàtica relacionat amb els temes vistos a classe.

Discussió de Article Divulgatius: La intenció serà relacionar la temàtica teòrica de classe amb articles divulgatius (notícies, reportatges, documentals, etc.) de recent presentació per il·lustrar l'aplicació dels coneixements en temes

Aprenentatge autònom:

Exercicis Teòrics: Són exercicis que busquen reforçar els coneixements teòrics de l'assignatura per part dels alumnes. Poden ser individuals o en equip.

Treball Final: Els alumnes hauran de treballar en equip en la planificació, disseny i execució d'un Pla de Recerca de Mercats. El treball ha de ser presentat al davant del professor i els seus companys així com la generació d'un informe escrit.

 

Per a la resolució d'alguns dels exercicis, així com per l'anàlisi dels resultats dels alumnes utilitzessin el programa de programari estadístic de base lliure R. De la mateixa manera es recomana que els alumnes portin ordinador portàtil per a algunes de les sessions teòriques i pràctiques.

Continguts


Tema 1

Introducció a la Investigació de Mercats

• Definició del Concepte

• Exemples d'Investigació de Mercats

• El sistema de Màrqueting

• Algunes dades del Negoci de la Investigació de Mercats

• Procés d'Investigació de Mercats

Tema 2

Disseny de la Investigació de Mercats

• Definició del problema d'Investigació i Elaboració d'Objectius

• Tipus d'Investigació de Mercat

• Fonts de Dades

Tema 3

 

Tècniques Qualitatives d'Investigació de Mercats

• Grups Focus

• Entrevista en Profunditat

• Observació

• Tècniques Projectives

• Altres Tècniques Qualitatives

Tema 4

Tècniques Quantitatives d'Investigació de Mercats

• Qüestionari

• Experimentació

• Observació Estructurada

Tema 5

Introducció al Programari R

Conceptes bàsics

• Aplicacions per a Investigació de Mercats

Tema 6

Pla de Mostreig i Recollida de Dades

• Els Principis de Mostreig

• Mostreig aleatori simple i Mida de la Mostra

• Procediments més complexos de Mostreig

• Operacions de Camp

Tema 7

Anàlisi de Dades i Elaboració d'Informes

• Processament de Dades

• Anàlisi univariada de Dades

• Anàlisi bivariada

• Anàlisi Multivariada

• L'Informe de la Recerca

• Aplicacions

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Avaluació Contínua (Exercicis Teòrics, Casos Pràctics, Control de Lectura, Discussió d'Articles i Participació en Classe) 40%

- Treball Final 30% (Informe Escrit 20%, Presentació Final 10%)

- Examen Final 30% (Per passar el curs s'ha d'aprovar l'examen final)

 

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, i en casos excepcionals el treball final sempre que ho justifiqui el report escrit. D'aquesta manera, entre un 50-70% de la nota és irrecuperable.

Bibliografia


Bàsic

Feinberg, Fred M., Thomas C. Kinnear, and James R. Taylor. (2013) Modern Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. Stamford: Cengage Learning,

Malhotra, Naresh K. (2007) Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Complementary

Gordon, Wendy, and Roy Longmaid (1988). Qualitative Market Research: A Practioner's and Buyer's Guide. Aldershot: Gower.

Fernández Nogales, Ángel. “Investigación y técnicas de mercado”  Editorial ESIC, 2ª Edición, 2004.