Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Judith Turrión Prats

Descripció


L'assignatura té com a principal objectiu promoure la innovació al disseny d'instal·lacions per a l'oci i el turisme en una etapa caracteritzada per forts canvis en el sector. Noves tipologies de turisme han sorgit degut a l'aparició de les noves tecnologies de les comunicacions i el transport en un món cada vegada més globalitzat. Al seu torn, noves generacions de turistes amb hàbits de consum més sofisticats, fa que el disseny de les instal·lacions tradicionals quedin avui en dia moltes vegades obsolet.

És per aquest motiu que l'assignatura desenvolupa una metodologia per poder dissenyar i implantar instal·lacions que s'adaptin a les noves tendències basades en l'experimentació i el Design Thinking.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Coneixement i aplicació pràctica de la metodologia DesignThinking per identificar noves tipologies de segments i nínxols de mercat.

Desenvolupament d'habilitats de treball en equip.

Ús d'eines de comunicació online.

 

 

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques:

MD1. Classe magistral: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD3. Presentacions en formats multimèdia.

MD4. Càpsules de vídeo: recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

Aprenentatge dirigit:

MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom:

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: amb recursos telemàtics como el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. La innovació en el sector turístic
1.1. La importància d'innovar en turisme 
1.2. Metodologies per a la innovació en turisme 
1.3. Casos d'estudi 


Tema 2. Les noves tendències en el consumidor de turisme 
2.1. Identificació d'experiències turístiques dels clients
2.2. Principals característiques dels consumidors
2.3. Segmentació de mercat i perfils de consum

 

Tema 3. Design thinking (DT) per al desenvolupament de productes turístics
3.1. Concepte de DT
3.2. Pilars del DT
3.3. Procés d'innovació basat en el DT
3.4. Exemples
3.5. Disseny del producte / servei aplicant la metodologia del DT
 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

20% Participació a l'aula

10% Presentacions del treball en grup

40% Treball en grup (Perspectiva de gènere: a la bibliografia cal que figurin, com a mínim, dos treballs realitzats per dones)

30% Examen final 

Hi haurà una recuperació en iniciar el segon trimestre. Només es recuperarà l'examen. Pel projecte de grup i la part de participació a l'aula es mantindrà la nota de l'avaluació continuada.

 

Bibliografia


Bàsic

Elejabeittia, Jon (2018). Coaching con Design Thinking (3ªEd.). Nextyou. Madrid.

Serrano Ortega, Manuel i Blázquez Ceballos, Pilar(2015). Design thinking: Lidera el presente. Crea el futuro. ESIC Editorial.

Mootee, Idris (2014). Design Thinking para la innovación estratégica. Empresa activa. 

Gasca, Juan i Zaragozá, Rafael (2014). Designpedia. 80 herramientas para construir tus ideas. LID Editorial.

Seelig, Tina (2012). inGenius: A Crash Course on Creativity. HarperOne.

Complementary

Antón Clavé, Salvador (2005). Parques Temáticos. Más allá del ocio. Ed. Ariel.

De Pablo, Fernando i Lasa, Miren (2019). ¡Dibújalo! Innova, crea y comunica en manera visual (4ª Ed.). LID Editorial Empresarial.