Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Judith Turrión Prats

Descripció


  • Desenvolupament dels conceptes i criteris d'ordenació territorial i la planificació
  • Adequació de les tècniques i mètodes de planificació a la realitat turística
  • Visió integrada del conjunt de l'activitat turística sota la perspectiva de la destinació

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Dissenyar la planificació i l'estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per potenciar un desenvolupament local més sostenible i innovador
  • Aplicar tècniques de planificació turística
  • Aplicar i avaluar els diferents models i tipologies de la planificació i gestió dels espais turístics
  • Valorar les polítiques públiques en matèria de Turisme i relacionar els aspectes econòmics amb l'actuació de poders públics i dels actors privats.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques:

MD1. Classe magistral mitjançant Zoom: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: en format multimèdia

MD4. Càpsules de vídeo: recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 

Aprenentatge dirigit:

MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

Aprenentatge autònom:

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Les destinacions turístiques
1. Què entenem per destinació turística?
2. Quins elements conformen una destinació turística?
3. Quin és el cicle de vida de les destinacions turístiques?
4. Tipologia de destinacions turístiques
5. Agents de la destinació turística
4. Pràctica

Tema 2. El procés de la planificació turística
1. Introducció
2. Concepte de planificació turística
3. Per què és important la planificació turística?
4. Objectius de la planificació turística segons l'OMT
5. Tipologia de la planificació turística
6. Fases de la planificació turística
7. Particularitats de la planificació turística
8. Canvis en l'enfocament de la planificació turística
9. Mancances i errors de planificació turística
10. Pràctica

Tema 3. Instruments específics de planificació turística
1. Plans d'Excel·lència Turística
2. Plans de Dinamització Turística
3. Plans de Competitivitat Turística
4. Plans Estratègics
5. Pràctica


Tema 4. Anàlisi de casos de planificació turística
1. Estudi de casos
2. Pràctica

Tema 5. Com elaborar un pla estratègic de turisme
1. Fases
2. Pràctica


 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sesions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Examen final de trimestre: 40% (serà necessari treure una nota de 4 punts sobre 10 per poder fer mitjana)

- Treball en grup: 30% 

- Exposicions: 10%

- Participació activitats a classe: 20%

A la recuperació només es podrà recuperar la nota de l'examen i es guardaran la resta de notes.

Bibliografia


Bàsic

Anton, Salvador  (2009). Introducció a l’espai turístic. Ed. UOC

Calabuig, Jordi (2009): Destinacions turístiques. Ed. UOC

Valls, Josep Francesc. (2004): Gestión de destinos turísticos sostenibles. Ed. Gestión 2000.

Maimí, Benet (2010). Aplicación Tics en el desarrollo de territorios turísticos. ED CCM

Simancas Cruz, Moisés. coord. (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Barcelona, Editorial Síntesis.

Complementary

INTERNET

www.comunicatur.info

www.hosteltur.com