Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Valeria Bernardo

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E10_AdE_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i empreneduria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci

   

 • E11_AdE_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

Competències generals
 • G2_ADE_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_ADE_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

Descripció


L'assignatura té un foc avançat en matèria d'innovació, i s'ha dissenyat com a culminació de les anteriors assignatures en matèria d'innovació en què s'introdueixen els conceptes teòrics bàsics sobre el concepte d'innovació i la seva perspectiva estratègica. Així, l'assignatura planteja els elements que cal tenir en compte en la implementació d'un model de gestió de la innovació adapatat a les necessitats de cada organització com ara: l'establiment de mecanismes que generen innovacions rendibles per les organitzacions d'una manera sistematitzada; l'anàlisis detallat dels condicionants (socials, culturals, econòmics i tecnològics) que determinen els processos d'innovació a les organitzacions; la planificació dels processos per la innovació; la gestió de la cartera de projectes innovadors; l'aprofitament de les innovacions dins i fora de l'organització; la cerca en l'àmbit públic de suport per implementar sistemes innovadors; o el marc legal sobre la protecció i explotació de les innovacions. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que facin sostenible el model de negoci.

En acabar el curs, els i les alumnes han de poder:

 • definir i identificar les modalitats d'innovació.
 • relacionar la innovació amb l'estratègia de les organitzacions.
 • identificar les persones necessàries i les competències requerides en el procés d'innovació.
 • entendre els diferents aspectes socials, culturals, econòmics i tecnològics que condicionen els processos d'innovació en la societat i en les empreses.
 • adaptar a organitzacions diverses models de gestió d'innovació. 
 • crear sistemes de generació d'idees adaptats a les realitats diverses de cada organització.
 • generar un model de priorització de projectes innovadors en funció del cost, el temps i la rendibilitat.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD3. Presentacions
 • MD5. Seminaris
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Sessions de Seminari: A les sessions de seminaris els alumnes, en grups de com a màxim 4 persones, hauran de desenvolupar un projecte d’innovació proposat pel professor.

El desenvolupament del treball exigirà treball fora de l’aula i l’alumne disposarà de temps destinat a tal efecte.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: Esquema general de la innovació

1. Qüestionament i preparació de l'organització

2. Innovació permanent i les forces del canvi a les organitzacions 

3. La sistematització de la gestió de la innovació

4. Esquema general de la innovació

 

Tema 2 : Planificació i execució rendible de les innovacions

1. Sistematització de la gestió de la innovació: incorporar la innovació a l'organització

2. Desenvolupament de les fases del sistema de gestió de la innovació

3. Generació d'idees: Vigilància Tecnològica, Benchmarking i Intel·ligència Competitiva

4. Planificació i finançament: recursos propis, privats i públics

5. Execució de projectes i de millores internes.

 

Tema 3 : Explotació de les innovacions i ajudes a la innovació

1. Intraempendre, la cessió o llicència i Spin-Offs

2. Indicadors d'innovació

3. Programes de suport de les administracions públiques: ajudes directes i indirectes 

4. Certificació de projectes de R+D+i

 

Tema 4 : Administrar les innovacions i els seus drets

1. La decisió de protecció: drets intel·lectuals, patents i models d'utilitat i industrials

2. Acreditació de la propietat de les innovacions: marc normatiu internacional

3. La protecció legal de les innovacions: sol·licitud i tràmit en el cas espanyol

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Durant les sessions teòriques es facilitaran materials per discutir casos d'estudi. La convinació dels materials teòrics i dels materials pràctics contribueixen a la formació dels continguts de l'assignatura. 

Els seminaris consistiran en sessions dirigides per avançar en el desenvolupament del treball en grup.

Sistema d'avaluació


Control de lectures: 15% (promig de les notes de les 8 lectures). La nota de les lectures està condicionada a la participació en l'elaboració d'un resum d'una de les lectures.

Treball de grup: 35%

- Treball escrit: 50%

- Presentació: 30%

- Seminaris: 20%

Examen Final: representa el 50% de la nota final. Per poder optar a l’avaluació continuada s’ha d’assolir d’un mínim de 5 punts sobre 10 en l’examen final.

Recuperació: En cas de suspendre l'assignatura (nota final menor a 5) o que no s'arribi a la nota mínima de l'examen final, es podrà tornar a realitzar l'examen final. La part de l'avaluació continuada no es pot recuperar.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

De BAS SOTELO, MIGUEL (Coord.) (2010): Cómo gestionar la innovación. Madrid, Global Marketing.

BARBA, ENRIC (2011): Innovación. 100 consejos para inspirarla y gestionarla. Barcelona, Libros de Cabecera.

CASTILLO, DAVID. y CRESPO, PATRICIA (2011): 'La financiación de la innovación empresarial', Revista de Contabilidad y Dirección, Vol. 12, pp. 145-164.

Complementary

MORRIS, LANGDOM (2006): Permanent Innovation. Ackoff Center for Advancement of Systems Approaches.

CIDEM (2012): Gestió de projectes. Col·lecció de guies d'innovació i desenvolupament empresarial. Barcelona, Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Generalitat de Catalunya).

OCDE (2006): Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. París, OCDE.http://innocamaras.camara.es/actualidad/repositorio-y-publicaciones/manuales-guias-y-documentos