Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:2

Crèdits: 3

Professorat: Mary Louise Walsh

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 44: Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.

RA49: Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de trabajo


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

AF1 Clase magistral

 27

AF6

 Treball en grup 

 16

Treball autònom, individual 32

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

·         Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport

·         Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut

·         Millorar les tècniques de comprensió

·         Adquirir vocabulari especialitzat

·         Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies, documentaries...)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

Sports Injuries

Muscular injuries

Treatment

Physiotherapy

Sports Psychology

Performance

Attitudes

Sports Management

Legal Aspects

Rules and Regulations

 

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

 

 

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Avaluació contínua

SE1. portafoli electrònic

Activitats online

Treball escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

TOTAL 30%

10% - activitats online

 

20% - treball escrit

 

 

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Avaluació contínua

 

SE2. Exposició Oral

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor basat en el contingut , els materials audiovisual i els articles.

 

    20%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

SE4. autoavaluació

 

    5%

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

    5% B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 Avaluació final

SE3. Examen

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Avaluació final

SE3.Examen

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.