Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Luciana Moizé Arcone
Montse Pujol Marzo 
Carles Martín Nacenta 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E10_Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E11_Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura d'últimes tècniques en fisioteràpia esportiva pretén donar als alumnes els coneixements necessaris per dur a terme una assistència fisioterapèutica rigorosa dintre de l'àmbit esportiu, tant preventiu com en el tractament de l'esportista lesionat.
S'estudiaran les principals lesions pel que fa a múscul, tendó i lligament i els principals medis de recuperació en cadascuna de les fases de recuperació de l'esforç.

Dintre de l'assignatura hi ha un contingut pràctic on es desenvoluparan les tècniques de massatge esportiu i embenats funcionals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


RA24.Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

RA27.Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d'intervenció.
Identifica els principals agents físics utilitzats en les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

RA20.Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.

RA21.Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

RA22.Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per a determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.
RA23.Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

RA28.Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

RA29.Realitza el diagnòstic fisioteràpic específic per a cadascuna de les especialitats clíniques amb la finalitat de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

RA51.Aplica les teràpies adequades en cada situació per a poder obtenir el benefici més alt amb la major eficàcia. Aplica les tècniques manuals i instrumentals per al tractament de les disfuncions derivades de la pràctica esportiva. Avalua els resultats i d'efectes adversos.

RA30.Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

Metodologia de treball


Tipologia Hores Presencialitat
AF1.Classes teòriques 8,25 hores 100%
AF2.Seminaris / Tallers 3 hores 10%
AF3.Classes pràctiques 26,25 hores 100%
AF4.Estudi i treball en grup 2 hores 10%
AF5.Estudi i treball autònom, individual 60,5 hores 0%
Total 100  

Continguts


Tema 1. Principals lesions muscular en l'esport. Diagnòstic i tractament de fisioteràpia.

Tema 2. Principals lesions tendinosa en l'esport. Diagnòstic i tractament de fisioteràpia.

Tema 3. Les principals lesions de lligament en l'esport. Diagnòstic i tractament de fisioteràpia.

Tema 4. Mesures de recuperació de l'esforç.

Tema 5. Els embenats funcionals i neuromusculars en l'esport.

 

 

Activitats d'aprenentatge


MD1.Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2.Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3.Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD6.Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


Sistema d'avaluació Ponderació
SE1.Portafoli electrònic 40%
SE3.Examen teòric i pràctic 30%
SE3.Examen pràctic 30%

Les notes de las diferents activitats avaluatives faran mitja ponderada independenment de la nota obtinguda.

És obligatori assistir el 80% de les hores presencials  pràctiques de l'assignatura.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Examen de recuperació

D'acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens a l'assignatura. Les activitats no presentades (NP) no es podran recuperar. 

Les activitats del e-portafoli no es podran recuperar. Només podrà recuperar-se l'examen teòric i/o pràctic. La nota obtinguda farà mitja ponderada amb la resta de notes del e-portafoli.

Segons el sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, on s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal), les notes finals s'establiran de la següent forma:

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Bibliografia


Bàsic

Bourne, M. N., Timmins, R. G., Opar, D. A., Pizzari, T., Ruddy, J. D., Sims, C., ... & Shield, A. J. (2018). An evidence-based framework for strengthening exercises to prevent hamstring injury. Sports Medicine, 48(2), 251-267.

Rio, E., Van Ark, M., Docking, S., Moseley, G. L., Kidgell, D., Gaida, J. E., ... & Cook, J. (2017). Isometric contractions are more analgesic than isotonic contractions for patellar tendon pain: an in-season randomized clinical trial. Clinical Journal of Sport Medicine, 27(3), 253-259.

Cook, J. L., Rio, E., Purdam, C. R., & Docking, S. I. (2016). Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research?. British journal of sports medicine, 50(19), 1187-1191.

Beyer, R., Kongsgaard, M., Hougs Kjær, B., Øhlenschlæger, T., Kjær, M., & Magnusson, S. P. (2015). Heavy slow resistance versus eccentric training as treatment for Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. The American journal of sports medicine, 43(7), 1704-1711.

Timmins, R. G., Shield, A. J., Williams, M. D., Lorenzen, C., & Opar, D. A. (2016). Architectural adaptations of muscle to training and injury: a narrative review outlining the contributions by fascicle length, pennation angle and muscle thickness. British journal of sports medicine, 50(23), 1467-1472.

Rio, E., Kidgell, D., Purdam, C., Gaida, J., Moseley, G. L., Pearce, A. J., & Cook, J. (2015). Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. British journal of sports medicine, 49(19), 1277-1283.

Solé,J. Teoría del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios. Barcelona: Sicropat Sport, D.L. 2008.

Valle et al. Hamstring Muscle Injuries, a Rehabilitation Protocol Purpose. Asian J Sports Med. 2015 Dec: 6(4): E25411.

Bové, T. El vendaje funciona. 5ªedición. Barcelona:El Sevier; 2010.Bové, T. El vendaje funciona. 5ªedición. Barcelona:El Sevier; 2010.

Neiger, H. Los vendajes funcionales. Barcelona: El Sevier; 2006

Bové, T. El vendaje Funcional. 4ºedición.Barcelona: El Sevier; 2005

Macdonald, B., McAleer, S., Kelly, S., Chakraverty, R., Johnston, M., & Pollock, N. (2019).

Hamstring rehabilitation in elite track and field athletes: applying the British Athletics Muscle Injury Classification in clinical practice. British journal of sports medicine, 53(23), 1464-1473.

Balius, Ramon, et al. "Role of the extracellular matrix in muscle injuries: histoarchitectural considerations for muscle injuries." Orthopaedic journal of sports medicine 6.9 (2018): 2325967118795863

Schuermans, J., Van Tiggelen, D., Palmans, T., Danneels, L., & Witvrouw, E. (2017). Deviating running kinematics and hamstring injury susceptibility in male soccer players: Cause or consequence?. Gait & posture, 57, 270-277.

Cook, J. L., Rioa, E., Purdamb, C. R., Girdwooda, M., Ortega-Cebriand, S., & Dockinga, S. I. (2017). El contínuum de la patologia de tendó: concepte actual i implicacions clíniques.

 

Salom, J. Readaptación tras las lesiones deportivas.Ed.Panamericana; 2020

Vazquez Gallego, J. El Masaje Terapeutico. Madrid: Mandala, 1991.

Vazquez Gallego, J. Jáuregui Crespo, A. El Masaje Transverso profundo. Madrid: Mandala, 1994.

Kazemi Bayhashemi A. Modificación de la biomecánica a través de los vendajes funcionales. Guadalajara: Gráficas Minaya; 1997.

Balius, R., & Pedret, C. (2013). Lesiones musculares en el deporte. Barcelona, Spain: Editorial Panamericana.

Kerkhoffs GM, et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: anevidence-based clinical guideline . Br J Sports Med. 2012 Sep;46(12):854-60

Caldemeyer LE, Brown SM, Mulcahey MK. Neuromuscular training for the prevention of ankle sprains in female athletes: a systematic review. Phys Sportsmed. 2020 Feb 28:1-7.

Clark NC, Clacher LH. Lower-limb motor-performance asymmetries in English community-level female field hockey players: Implications for knee and ankle injury prevention. Phys Ther Sport. 2020 Feb 10;43:43-51.

Rivera MJ, Winkelmann ZK1, Powden CJ, Games KE. Proprioceptive Training for the Prevention of Ankle Sprains: An Evidence-Based Review. J Athl Train. 2017 Nov;52(11):1065-1067.

Panagiotakis E et al. Biomechanical analysis of ankle ligamentous sprain injury cases from televised basketball games: Understanding when, how and why ligament failure occurs. J Sci Med Sport 2017 Dec;20(12):1057-1061.

Ardakani MK, Wikstrom EA, Minoonejad H, Rajabi R, Sharifnezhad A. Hop-Stabilization Training and Landing Biomechanics in Athletes With Chronic Ankle Instability: A Randomized Controlled Trial. J Athl Train. 2019 Dec;54(12):1296-1303.

Rehorn, M. R., & Blemker, S. S. (2010). The effects of aponeurosis geometry on strain injury susceptibility explored with a 3D muscle model. Journal of biomechanics, 43(13), 2574-2581.

Sancho, I., Morrissey, D., Willy, R. W., Barton, C., & Malliaras, P. (2019). Education and exercise supplemented by a pain-guided hopping intervention for male recreational runners with midportion Achilles tendinopathy: A single cohort feasibility study. Physical Therapy in Sport, 40, 107-116.

Mascaró, A., Cos, M. À., Morral, A., Roig, A., Purdam, C., & Cook, J. (2018). Load management in tendinopathy: Clinical progression for Achilles and patellar tendinopathy. Apunts. Medicina de l'Esport, 53(197), 19-27.

Romero D, Tous J. Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento óptimo . Madrid: Medica Panamericana, D.L 2010.

Rodas G et al. Ankle Sprain Versus Muscle Strain Injury in Professional Men's Basketball: A 9-Year Prospective Follow-up Study. Orthop J Sports Med. 2019 Jun 21;7(6):2325967119849035.

Astrid Z, et al Neuromuscular Training for Rehabilitation of Sports Injuries: A Systematic Review. Official Journal of the American College of Sports Medicine,2009; 1831-1841.

Zhanggi Lai et al. Effect of adding whole-body vibration to squat training on physical function and muscle strength in individuals with knee osteoarthritis. J Musculoskelet Neuronal Interact 2019; 19(3): 333-341

Complementary

Fernández de Sousa-Dias P. Manual de vendaje funcional: tobillo y pie. Barcelona: Smith&Nephew; 2003.

O.Rouillon. LeStrapping. Ed Vigot. 1987.           

Arnheim D. Medicina Deportiva. Fisioterapia y entrenamiento atlético. (3 libros). Ed.Mosby-Doyma ; 1995. 

Miralles R. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Masson; 1998

Tixa, Serge. Atlas de Anatomía palpatoria de la extremidad inferior. Barcelona: Masson, S.A. 1999. 

Tixa, Serge. Atlas de Anatomía palpatoria del cuello, tronco y extremidad superior. Barcelona: Masson, S.A. 2000.

Txema Aguirre, María Achalandabaso. Kinesiology tape manual. Ed. Biocorp Europa 2009. 

MacDonald R. Taping techniques. Principles and practice. Butterworth Heinemann; 2004.

Hu H. Niger J Clin Pract. Common types and countermeasures of ankle ligament injury caused by intense basketball movement. 2017 Aug;20(8):1036-1039.

De Blaiser C, De Ridder R, Willems T, Vanden Bossche L, Danneels L, Roosen P. Am Impaired Core Stability as a Risk Factor for the Development of Lower Extremity Overuse Injuries: A Prospective Cohort Study. J Sports Med. 2019 Jun;47(7):1713-1721.

Sasaki S, Tsuda E, Yamamoto Y, Maeda S, Kimura Y, Fujita Y, Ishibashi Y. Core-Muscle Training and Neuromuscular Control of the Lower Limb and Trunk. J Athl Train. 2019 Sep;54(9):959-969.

Moreno-Pérez V, Del Coso J, Raya-González J, Nakamura FY, Castillo D. Effects of basketball match-play on ankle dorsiflexion range of motion and vertical jump performance in semi-professional players. J Sports Med Phys Fitness. 2020 Jan;60(1):110-118.