Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:1

Crèdits: 12

Professorat: ANABEL CASANOVAS ALVAREZ

Descripció


Les diferents assignatures que conformen el Pràcticum, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne, participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica clínica.

Per poder realitzar el Pràcticum III, és necessari tenir aprovats els Pràcticums I i II.

El Pràcticum III està compost per un bloc pràctic de pràctiques externes a Hospitals, Centres d'Assistència Primària i Centres Socio-Sanitaris, i un altre bloc d’elaboració de treballs relacionats amb les pràctiques.  

El tutor/a clínic/a serà de l’entitat col·laboradora on l’alumne realitzarà les pràctiques i la seva principal funció serà vetllar pel bon desenvolupament de les mateixes respectant la seva finalitat formativa. Aquesta figura es presenta com una eina indispensable en l’aprenentatge de l’alumne durant aquest període. L’assessorament, acompanyament i tutorització assegura la qualitat en el procés d’assoliment de coneixements teòrics i pràctics de l’alumne, en una àrea de transcendent importància, com són les pràctiques externes.

El/la tutor/a acadèmic/a serà un/a professor/a de la universitat que orienta el procés d’aprenentatge de l'estudiant sempre des d'una perspectiva docent i en contacte amb el tutor/a clínic/a.

Ambdós tutors tenen la funció de garantir tant el desenvolupament de les competències adquirides per l'alumnat com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums.

En aquesta assignatura, els estudiants posen en pràctica els coneixements obtinguts durant l'aprenentatge teòric de la titulació i articulen la teoria amb la pràctica desenvolupant la capacitat crítica necessària per la formació d’interrogants professionals.  

L'assignatura del Pràcticum III té com a objectiu principal el contacte directe amb els pacients i l'equip multidisciplinar de centres hospitalaris de 2n i 3r nivell, centres d’assitència primària i especialitzada i centres socio-sanitaris de curta i llarga estada. En aquestes institucions es tracten pacients amb diferents lesions agudes, sub-agudes i cròniques de diferents nivells de complexitat i dels diferents àmbits d'actuació en fisioteràpia, per tal d'afavorir l'aprenentatge en el diagnòstic i tractament dels diferents processos patològics on actua el/la Fisioterapeuta.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


- Avaluar l'estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de disfuncions, limitacions de l’activitat, individuals i socials.

- Analitzar les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats. Establir el protocol d'intervenció mitjançant la pràctica d'activitat física en funció de la negociació conjunta entre fisioterapeuta i pacient.

- Aplicar tecnologies per l'evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesures que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participar en la validació d'eines d'avaluació per la seva incorporació en la pràctica clínica.

- Realitzar el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran  intervenció de fisioteràpia específica.

- Avaluar beneficis i riscos establint un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

- Aplicar les teràpies adequades en cada situació per poder obtenir el benefici més alt i l’eficàcia més gran.

- Analitzar els beneficis produïts per les intervencions. Avaluació de resultats i efectes adversos.

- Interactuar amb els altres professionals sanitaris i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions. Establir objectius conjunts d'intervenció.

- Dissenyar i aplicar programes de prevenció mitjançant  l'activitat física per subjectes amb factors de risc o amb patologia crònica.

- Participar en polítiques sanitàries fonamentades en la pràctica d'activitat física per la prevenció de malalties.

- Desenvolupar projectes empresarials focalitzats al tractament i prevenció mitjançant la pràctica d'activitat física per persones amb factors de risc o amb patologia crònica.

Metodologia de trabajo


- Pràctiques externes a centres assistencials durant el període establert al calendari acadèmic i segons l'horari pactat entre el centre i el/la Gestor/a del Pràcticum.

- Presentació de casos per part de l'alumnat: realització dels treballs individuals durant el període de pràctiques externes.

- Seminaris presencials individuals i/o grupals amb el/la tutor/a acadèmic/a.

- Tutories no presencials per les quals l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic del seu tutor/a acadèmic/a i la intranet de la UPF.

- Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de dades facilitades pel professor/a de l'assignatura per a completar la formació específica del Pràcticum.

Continguts


Les pràctiques externes tutelades pretenen que l'estudiant desenvolupi i integri, de manera continuada i progressiva, les competències necessàries per aplicar en un context real professional els coneixements adquirits en les diferents matèries que configuren el pla d'estudis.

El Pràcticum III integra tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en totes les matèries del Grau en Fisioteràpia i es duu a terme sota la tutela de fisioterapeutes qualificats i amb àmplia experiència professional.

Durant les pràctiques externes es desenvoluparan totes aquelles competències professionals que capacitin l’estudiant per proporcionar un tractament fisioterapèutic eficaç i una assistència integral al pacient/usuari.

Els continguts que es treballaran al Pràcticum III estan relacionats amb l'aprenentatge del model pràctic de la intervenció de fisioteràpia en les diferents especialitats de la professió, com prevenció, l'avaluació, el diagnòstic específic, disseny dels diferents protocols d'intervenció i plans d’actuació personalitzats.

Activitats d'aprenentatge


L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals de fisioteràpia. 

L’alumnat realitzarà pràctiques externes supervisades per fisioterapeutes especialistes dels centres assistencials.

Es realitzaran tutories i seminaris en grups per l’assessorament en la realització dels treballs individuals.

Els treballs individuals del Pràcticum III consten de l'elaboració d'un Cas Clínic i la seva defensa oral en format seminari presencial, d'un procés d'atenció de fisioteràpia en un pacient real de les pràctiques realitzades, escollit pel propi estudiant amb l'assessorament del seu tutor/a clínic/a.  

L'entrega dels treballs es realitzarà a través de l'aula virtual tenint en compte les dates d’entrega especificades al cronograma de l’assignatura.

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració de les competències assolides per l’alumnat.  Es realitzarà de forma continuada per part del tutor/a clínic/a i un seguiment proper del tutor/a acadèmic/a. Aquesta avaluació es basa en les competències bàsiques i específiques del Pràcticum.

Els agents avaluadors del Pràcticum són els Tutors/es Acadèmics i els Tutors/es Clínics:

  • El/la Tutor/a Acadèmic/a avaluarà la presentació oral i el desenvolupament del cas clínic mitjançant una rúbrica d’avaluació.
  • El/la Tutor/a Clínic/a avaluarà l’assistència i el desenvolupament de les pràctiques a través d’una rúbrica de valoració de les competències assolides.

L'avaluació final de l'assignatura Pràcticum s'estableix a través del resultat de l'avaluació del tutor/a clínic/a sobre les pràctiques realitzades als centres assistencials i dels treballs individuals supervisats pel tutor/a acadèmic/a.

L'assistència a la totalitat del Pràcticum en els períodes i horaris establerts, és un requisit indispensable per poder ser avaluats i superar l'assignatura.

Únicament es permetrà l’absència de 3 dies de falta justificada per període de Pràcticum.

En cas que les faltes d’assistència justificades superin els dies permesos l’alumne/a suspendrà el període de Pràcticum i l’haurà de recuperar en la seva totalitat, per poder assolir les competències corresponents.

Per tant, la nota final de l’assignatura estarà formada per tres blocs amb la següent ponderació.

Pràctiques externes

Seminari defensa oral cas clínic

(70%)

(80%)

(10%)

Treball individual: cas clínic      

(20%)

Per aprovar l'assignatura serà necessari:

  • Superar cada una de les parts que integren l’assignatura amb una nota mínima de 5.
  • Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5.

En el cas de suspendre alguna part, es guarda la nota de les parts aprovades per la recuperació (en el mateix curs acadèmic) i només s’haurà d’avaluar de la part suspesa.

Es considera com alumne/a “no avaluable”, aquell alumne/a que no es presenta a les proves d’avaluació o seminaris programats ni a qualsevol de les activitats formatives que es considerin obligatòries.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Els treballs presentats fora de termini seran avaluats amb la nota mínima de suspens, sense retroaccions per part del/la tutor/a acadèmic. En aquests casos l’alumne/a podrà presentar el treball en període de recuperació.

Les pràctiques externes no superades són recuperables dins el període establert els mesos de juny i juliol del curs acadèmic corresponent.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

En casos excepcionals d'incompliments greus de la normativa de les pràctiques externes, l'assignatura Pràcticum quedarà suspesa, sense dret a recuperació, i la Junta de Titulació i l'equip de Pràcticum, es reserva el dret sense prejudici de tramitar l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspès, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

Es recomana a l'alumnat de Pràcticum que consulti i llegeixi antentament la Normativa Reguladora de Pràctiques Externes de l'ESCST i el Dossier de l'Alumnat Pràcticum en Fisioteràpia als quals poden accedir mitjançant l'aula virtual de cada assignatura Pràcticum.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.