Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Montserrat Girabent Farrés

Descripció


El ràpid desenvolupament i creixement dels distintes àmbits de les ciències de la salut ha desembocat en la necessitat de sustentar la nosa pràctica clínica en la evidencia científica. Actualment ja no es suficient con justificar la toma de decisions amb la observació sinó que és preciso objectivar i mesurar la eficàcia i validesa de les nostres intervencions i tractaments.

Perquè els resultats d'un estudi de recerca siguin fiables i es puguin extrapolar al àmbit clínic, es necessari que tot el procés de investigació es desenvolupi d'acord a una determinada metodologia i sistemàtica. Així mateix, la bioestadística ha d'encarregar-se de definir, sintetitzar i interrelacionar els dades obtinguts amb la investigació con el objectiu de proporcionar una mesura objectiva sobre l'objecte a estudi. 

Per tant, el objectiu d’aquesta assignatura es por una banda, ensenyar al estudiant las bases del mètode científic i proporcionar les bases i eines bàsiques de treball per poder dissenyar, analitzar i interpretar un projecte de recerca.    

Adaptació COVID-19

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en la evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina el anglès aplicat a les ciències de la salut i de l'activitat física.
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l'entorn que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de medicina basada en l'evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l'activitat física. Cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica.
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica. 
 • Incorpora l'anglès com a llengua d'aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.  

Metodologia de trabajo


Tipus d’activitat

Hores

AF1. Classes teòriques

57

AF5. Tutories

1

AF6. Estudio i treball en grup

18

AF7. Estudi i treball autònom

74

Total

150

Continguts


L’assignatura de metodologia de la investigació i bioestadística està dividida en tres blocs:


BLOC I: El mètode científic

Tema 1: Introducció a la recerca en ciències de la salut

Tema 2: El mètode científic. Tipus de investigació. 

Tema 3: El procés científic. Les fases de la investigació en ciències de la salut

 • La pregunta d’investigació 
 • Objectius i Hipòteis
 • Introducció i Justificació
 • Tipus de dissenys epidemiològics
 • La població en estudi. Mostreig
 • Eines per a la recollida de dades
 • Tipus de biaix en investigació

Tema 4: L’ètica en investigació clínica.

BLOC II: Cerca i ús d'informació científica

Tema 5: Conceptes introductoris

Tema 6:  Introducció a les fonts d'informació

 • Tipus de fonts d'informació
 • Llenguatge controlat i llenguatge lliure
 • Bibliometria

Tema 7. Revisió de la literatura

 • Plantejament
 • Estratègies i instruments

Tema 8: Fonts d'informació Fisioteràpia, Activitat Física i Esports, i Ciències de la Salut

 • Directori de recursos
 • Anàlisi de recursos
 • Fonts d'informació al Tecnocampus

Tema 9: Citació Bibliogràfica i Gestors de referències bibliogràfiques

 • Conceptes bàsics
 • Mendeley

BLOC III: Bioestadística

Tema 10: Introducció a l’estadística

 • Bases de dades
 • Paquets estadístics
 • Tipus de variables i escales de mesura

Tema 11: Estadística descriptiva

 • Taules de freqüència
 • Taules de contingència i categorització.
 • Índexs i taxes
 • Estimadors de tendència central
 • Estimadors de dispersió i de posició

Tema 12:  Distribucions de Probabilitat

Tema 13: Estadística de Inferència

 • Test d’hipòtesis
 • Tipus d’errors i p-valor
 • Estimadors puntuals
 • Intervals de confiança
 • Comparació de mitjanes
 • Comparació de proporcions
 • Correlació i Regresió

 

Activitats d'aprenentatge


 

MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

SE3. Examen Final

50%

B5, E15, E17, E19, T1

SE1. e-Portafolis

40%

B5, E14, E15, E17, E19, T1, T2

SE4. Autoavaluació

10%

B5, E14, E15, E17, E19, T1, T2

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a l'examen Final.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al examen final durant el període ordinari.   

L’avaluació continuada no és recuperable.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen de recuperació

50%

B5, E14, E15, E17, E19, T1, T2

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

 

Bibliografia


Bàsic

Salamanca Castro, AB (2013). El aeiou de la investigación en enfermería. Madrid, Editorial FUDEN

Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS (2016). Epidemiologia clínica (5ª edición). Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Editorial Lippincot Williams and Wilkins. Wolkers Kluwer Health

Te´cnicas de bu´squeda y uso de la informacio´n. (2013). Madrid¿: Editorial Universitaria Ramo´n Areces.

METODOS DE INVESTIGACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA (4ª ED.) (EN PAPEL). JOSEP Mª ARGIMON PALLAS; JOSEP JIMENEZ VILLA , 2012. 

Complementary

Pardo A, Ruiz Sanmartin (2004). Análisis de datos en las ciencias sociales y de la salud I y II (2ª edición). Editorial Síntesis

Pierola G (2016). Medicina preventiva y salud pública (12ª edición). Editores: Fernández-Crehuet Navajas, Gestal Otero, Delgado Rodríguez, Bolúmar Montrull, Herruzo Cabrera & Serra Majem. Edtorial Elsevier Masson

Martínez González MA, Sánchez-Villegas A, Toledo Atucha EA, Faulin Fajardo J (2014). Estadística Amigable (3ª edición). Barcelona, Editorial Elsevier

Cueva Marti´n, A. de la., Aleixandre Benavent, R., Rodri´guez i Gairi´n, J. M., & Universitat de Vale`ncia. (2001). Fonts d’informacio´ en cie`ncies de la salut. Valencia¿: Universitat de Vale`ncia.

Estrada, J. M. (2007). Capítulo 2: La búsqueda bibliográfica y su aplicación en PubMed-MEDLINE. SEMERGEN - Medicina de Familia, 33(4), 193–199. https://doi.org/10.1016/S1138-3593(07)73875-3

Gonzalez de Dios Javier, B. Á. J. C. (2006). Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evidencias En Pediatríaca, 2, 1–10.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica¿: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona¿: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació¿: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona¿: Huygens Editorial.

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca¿: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona¿: Profit Editorial.

FUNDAMENTOS DE BIOESTADISTICA (2ª ED.) (EN PAPEL). MARCELLO PAGANO; KIMBERLEE GAUVREAU , 2001.