Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Ferran Regà Garcia

Idiomes d'impartició


 • Els materials complementaris poden estar publicats en català, castellà i/o anglès.
 • L'examen de l'assignatura es realitzarà en català o en castellà per als alumnes que així ho sol·licitin prèviament al professor de l'assignatura.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

Competències específiques
 • E14_Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


BIOÈTICA I LEGISLACIÓ 

"Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial."

L’escenari de l’exercici de les professions assistencials ha sofert en els últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els objectius de les activitats assistencials, una de les causes ha estat l’actual proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari/pacient del sistema sanitari, de les diverses activitats assistencials, així com dels requisits i disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit competencial i en la responsabilitat professional del fisioterapeuta.

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico-legals que es produeixen en la pràctica assistencial; són aquests motius els que exigeixen una reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La Bioètica i Legislació professional com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la reflexió i gestió de possibles respostes als dilemes ètico-legals que se’n deriven de l’exercici professional.

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d’aprenentatge esperats, l’estudiant al final de la matèria haurà de:

- Compren els problemes substancials de la salut i la sanitat. Interpreta els conceptes de salut pública i els incorpora a la pràctica assistencial.

- Aplica polítiques sanitàries de prevenció de malalties i/o complicacions de salut en poblacions de risc.

- Realitza l’anàlisi de les conductes específiques en els diversos contextos d’intervenció professional que puguin ser de risc per a la salut de les

persones.

- Coneix les lleis que regulen les intervencions de fisioteràpia sota les quals van a treballar. Detecta infraccions i punts crítics d’intervenció que

puguin ser susceptibles de ser penalitzats.

- Adquireix criteris bioètics per al tractament de les persones amb problemes de salut.

Metodologia de treball


Bioètica i Legislació

METODOLOGIES

Bioètica i Legislació

TIPOLOGIA ACTIVITAT

HORES

AF1 Classes teòriques

27h

AF6 Estudi i treball en grup

16h

AF7 Estudi i treball autònom, individual

32h

Hores totals

75h

Continguts


Els continguts de l’assignatura de Bioètica i Legislació són:

BIOÈTICA I LEGISLACIÓ 

Professor: Ferran Rega

Tema BL1.- Responsabilitat professional i àmbit competencial:

1.1 Concepte.

1.2 Delegació.

1.3 Tipus d’obligacions.

1.4 Àmbit competencial: concepte, funcions i límits.

Tema BL2.- Drets de l’usuari/a del Sistema Sanitari:

2.1 La Declaració Universal dels Drets Humans: la protecció de la salut.

2.2 Drets de l’usuari/a del sistema sanitari espanyol i català.

2.3 La informació. Confidencialitat i secret professional en la gestió de la informació clínica. Vulneració de la confidencialitat.

2.4 L’autonomia i el consentiment informat. Vulneració de la llibertat.

2.5 Les voluntats anticipades. Documentació clínica.

Tema BL3.- Responsabilitat Penal i Imprudència professional:

3.1 El Codi Penal i els delictes relacionats amb l’exercici professional:

 • Homicidi
 • Suïcidi
 • Avortament
 • Delictes contra la llibertat
 • Omissió del deure de socors
 • Lesions i lesions al fetus
 • Manipulació genètica
 • Confidencialitat
 • Propietat intel·lectual
 • Falsedat documental i de certificats
 • Intrusisme professional
 • Salut Pública
 • Dopatge

Tema BL4.- Ètica i Bioètica assistencial:

4.1 Conceptes d’Ètica i Bioètica.

4.2 Actes humans i morals: etapes de l’acte moral.

4.3 Principis i valors ètics. Principis bioètics.

4.4 Deontologia: Codi d’ètica i deontològic de Fisioteràpia.

4.5 Ètica de la investigació. Comités d’Ètica CEA i CEIC.

4.6 Conductes ètico-professionals no desitjades. Dopatge, intrusisme professional i omissió del deure de socors.

4.7 Normopraxi assistencial: paràmetres quantitatius i qualitatius.

4.8 La documentació clínica: instruments de suport. Falsedat documental i de certificats.

4.9 Conflictes bioètics en l’assistència i la recerca clínica.

4.10 Procediments de decisió en ètica clínica.

Activitats d'aprenentatge


 • MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional.
 • MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l’anàlisi de casos reals o simulats.
 • MD3. Resolució d’exercicis i problemes: exercitar, assetjar i posar en pràctica els coneixements previs.
 • MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes.
 • MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa.

Sistema d'avaluació


"La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu."

L’avaluació de l’assignatura es basarà en una avaluació continuada que consistirà en un examen tipus test de múltiple opció del bloc de continguts teòrics, amb un valor del 60% de la nota final. L’altre 40% de la nota final de l’ assignatura correspondrà a la part de coneixements pràctics desenvolupats en les sessions de seminaris i tutories grupals amb el lliurament final del portafoli electrònic i exposició treballades al llarg de les mateixes.
Serà requisit fonamental superar cadascuna de les parts -teòrica i pràctica- descrites anteriorment amb una qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per aprovar l’assignatura de Bioètica i Legislació professional.

Específicament l’obtenció de la nota final de l’assignatura es resumeix en la següent taula:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

SE1. Portafoli electrònic

 

20%

SE2. Exposició oral

 

20%

SE3. Examen

 

60%

 • D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s’hi podrà optar a la recuperació.
 • En la prova de recuperació la nota màxima i mínima per aprovar l’examen és de 5 punts.

Bibliografia


Bàsic

Allué, M. (2013) El paciente inquieto. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Masiá, J. (2012) Cuidar la vida. Barcelona: Herder.

Beauchamp TL, Childress JF. (2005) Principios de Ética Biomédica. Barcelona: Masson.

Schockenhoff, E. (2012)  Ética de la vida. Barcelona: Herder.

Pons, Marcial (2011) Derecho para el personal sanitario. Madrid: Mediuris.

Torralba, F. (2002) Ética del cuidar. Madrid: MAPFRE.

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya: http://www.fisioterapeutes.com

Instituto Borja de Bioética: http://www.ibb.bsjdbcn.org

Alvarez-Cienfuegos Suárez, J.M., Aulló Chaves, M.(2000) Responsabilidad legal del profesional sanitario. Madrid: Edicomplet: asoc. española derecho sanitario.

Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud:

http://www.fcs.es

Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte. UPF BCN. http://www.upf.edu/revistafairplay

(2012) Derecho sanitario y medicina legal del trabajo. Barcelona: Bosch.

Feyto L, Gracia D, Sánchez M. (2011)  Bioética: el estado de la cuestión. Madrid: Triacastela.

Observatorio de Bioética y Derecho. Universidad de Barcelona: http://www.bioeticayderecho.ub.es

Cortina, A. (2013) ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós.

Complementary

Simón, P. (2005) Ética de las organizaciones sanitarias. Madrid: Triacastela.

Borrell, F. (2010) Práctica clínica centrada en el paciente. Madrid. Triacastela.

Gracia, D. (2007) Procedimientos de decisión en ética Clínica. Madrid: Triacastela.