Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Miguel Àngel Martínez Nogales

Descripció


El coneixement de la biomecànica "normal" del cosa humà és fonamental per entendre els aspectes patomecànics que es presenten la majoría de les patologies. Tanmateix, el fet d'entendre el funcionament integral dels sistema neuromusculesquelètic fa que podem establir les intervencions terapèutiques adequades en cada cas concret.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA1. Identifica els principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia, bioquímica i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d’estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, i interpretar les seves dades i gràfics.

RA2. Identifica els aspectes morfològics relacionats amb l’aparell locomotor així com, en els que es basa el moviment humà. Utilitzar i explicar amb precisió la terminologia anatòmica.

RA3. Analitza els moviments i interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així com dels altres factors que els determinen.

RA4. Aplica, mitjançant el coneixement a cinemàtica i la cinètica del moviment humà. Així com maneja i explica amb precisió la terminologia biomecànica.

RA5. Aplica, basant-se en el coneixement dels principis biomecànics de les habilitats motrius, així com la seva interrelació amb el medi.

RA6. Aplica, basant-se en el coneixement de l’anatomia, i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà.

Metodologia de trabajo


Metodologies Hores
AF1. Classes teòriques 32,42
AF2. Seminaris/tallers 17,5
AF5. Tutories 2,5
AF6. Estudios i treball en grup 23,33
AF7. Estudios i treball autònom, individual 74,25
Total 150

 

Continguts


       0. INTRODUCCIÓ I DEFINICIONS.

 1. BIOFÍSICA
  1. Introducció.
  2. Forces musculesquelètiques.
   1. Forces.
   2. Palanques.
   3. Politjes.
  3. Moviment, estabilitat i funcionalitat.
   1. Tipus d'activació muscular.
   2. Estabilitat articular.
   3. Funcionalitat.
  4. Modes de deformació dels teixits.
   1. Tracció.
   2. Compressió.
   3. Cizalla,
   4. Flexió.
   5. Torsió.
   6. Elasticitat i viscoelasticitat.
  5. Estàtica i dinàmica aplicada al sistema muscuelesquelètic.
   1. Osteocinemàtica.
   2. Artrocinemàtica.
   3. Lleis de Newton.
   4. Diagrama de cos lliure.
   5. Introducció a l'anàlisis quantitatiu del moviment.
 2. BIOMECÀNICA DELS TEIXITS.
  1. Os.
  2. Cartíleg i fibrocartíleg.
  3. Múscul.
  4. Tendó i lligament.
  5. Nervi.
 3. CINESIOLOGIA ARTICULAR.
  1. Maluc.
  2. Peu/turmell.
  3. Genoll.
  4. Espatlla.
  5. Colze.
  6. Canell.
  7. Mà.
  8. Columna vertebral.
  9. Temporomandibular.

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lecció magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l’estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional.

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats.

MD3. Resolució d’exercicis i problemes: exercitar, ensayar i posar en pràctica els coneixements previs.

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes.

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d’un projecte per a la resolució d’un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits.

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa.

 

 

Sistema d'avaluació


 

 • Examen teòric. La nota sobre 10 es comptabilitzarà com un 45% de la nota total de l'assignatura. Es farà mitjana a partir de l'5 i la nota menor a 5 suspèn l'assignatura.
 • Portafoli electrònic. La nota sobre 10 es comptabilitzarà com un 25% de la nota total de l'assignatura.
  • Es realitzaran diferents activitats avaluatives (qüestionaris o kahoots) al llarg de l'assignatura que compta com un 75% de la nota del portafoli electrònic. Es farà mitjana amb qualsevol nota. La no realització comptabilitzarà com un 0. Aquests ítems no seran recuperables.
  • La participació a classe, l'actitud i el comportament en les classes pràctiques es comptabilitzarà com un 25% de la nota del portafoli electrònic.
 • Treball grupal (pòster / infografia). La nota sobre 10 es comptabilitzarà com un 10% de la nota total de l'assignatura. Es puntuarà mitjançant coavaluació. La no realització comptabilitzarà com un 0. Aquest ítem no serà recuperable.
 • Exposició oral de la feina grupal. La nota sobre 10 es comptabilitzarà com un 20% de la nota total de l'assignatura. La no realització comptabilitzarà com un 0. Aquest ítem no serà recuperable. Des del primer dia de l'assignatura constaran en el cronograma les dates de les activitats avaluatives.

 

En cas de suspendre l'examen teòric, l'alumne tindrà opció a realitzar la recuperació en segona convocatòria. No es podrà optar a la segona convocatòria sense haver-se presentat a la primera convocatòria.

Sistema d'avaluació. Ponderació.
SE1. Portafoli electrònic 25%
SE2. Exposició Oral 20%
SE3. Examen 45%
SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació 10%

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Butler D. Movilización del sistema nervioso. Badalona: Paidotribo. 2002.

Shacklock M. Neurodinámica clínica. España: Elsevier. 2007.

Neumann D. Fundamentos de rehabilitación física. Cinesiología del sistema musculoesquelético. Badalona: Paidotribo. 2007.

Kapandji IA. Fisiología articular 1-2-3. 6ª ed. Madrid: Médica Panamericana. 2006.

Dufour M, Pillu M. Biomecánica funcional. Barcelona: Masson. 2006.

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, et al. Prometheus. Atlas de anatomía. Madrid: Médica Panamericana. 2008.

Complementary

Calais-Germain B. Anatomía para el movimiento. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo. 1994.

Cromer A. Física para las ciencias de la vida. 2ª ed. España: Reverte. 1981.

White A, Panjabi M. Clinical biomechanics of the spine. 2ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 1990.

Simons D, Travell J. Dolor y disfunción miofascial. Tomo 1. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana. 2002.

Simons D, Travell J. Dolor y disfunción miofascial. Tomo 2. Madrid: Médica Panamericana. 2004.

Nordin M, Frankel V. Biomecánica básica del sistema musculoesquelético. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana. 2004.

Nigg BM, Herzog W, editors. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 2ª ed. Chichester (England): Wiley & Sons Ltd. 1999.

Miralles R. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: Masson: 1998.