Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Jordi Calvo Sanz

Descripció


L'assignatura de patologia neurològica està ubicada dins del mòdul de Fisioteràpia en especialitats clíniques i de formació obligatòria dins del grau de fisioteràpia. Té per objectiu proporcionar al futur fisioterapeuta els coneixements bàsics de Neurologia per poder participar en el tractament global dels malalts afectats de malalties del sistema nerviós, en un marc multidisciplinari per tal de millorar la seva funcionalitat i qualitat de vida.
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits

RA 3. Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats

RA 4. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient 

RA 5. Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a nivell individual com social.

RA 6. Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de modición que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació

RA 8. Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions

RA 11. Identifica les principals patologies repiratòries, cardíaques i neurològiques. Aprendre les intervencions mèdic-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques

RA 12. Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de trabajo


Metodologia hores

Classe Magistral

35
Treball en grup 10
Tutoria grupal 2
Treball individual 5
Tutoria individual 3
Estudi personal 45

Continguts


SÍNDROMES NEUROLÒGIQUES:

 1. Repàs anatomo-fisiològic del Sistema Nerviós central y perifèric. Tipus de lesions o procesos fisopatològics.  Importància de localitzar la lesió (o lesions) i establir el tipus de lesió. 
 2. La història clínica, l'examen neurològic i proves complementàries en Neurologia. 
 3. Síndrome de la neurona motora (superior i inferior). 
 4. Síndromes dels ganglis de la base. 
 5. Síndrome cerebelosa. 
 6. Síndromes sensitives. 
 7. Síndromes por afectació dels nervis cranials 

ENFERMETATS NEUROLÒGIQUES MÉS FREQÜENTS

 1. Cefaleas 
 2. Demències. Malaltia d' Alzheimer  
 3. Traumatismes craneoencefàlics 
 4. Ictus 
 5. Esclerosi múltiple. 
 6. Lesions medul.lars. 
 7. Malalties neuromusculars: Radiculopaties,mononeuropaties, polineuropaties, miopaties. 

Activitats d'aprenentatge


MD 1. Sessions de classes expositives basades en l'explicació del professor

MD 2. Seminaris de discussió sobre temes o lectures prèviament assignades

MD 4. Tutories presencials en grup o individuals

MD 5. Realització de treballs individuals

MD 6. Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics

MD 8. Presentacions de temes per part dels alumnes

Sistema d'avaluació


Examen final: 50% de la nota (1 pregunta per desenvolupar+ tipus test). És obligatori aprovar l'examen per fer mitja amb les altres notes del treball individual i grupal

Presentació de Treball individual: 30% de la nota

Presentació de Treball grupal: 20% de la nota

És obligatori aprovar el treball individual i grupal per tenir aprovada l'assignatura

És obligatori realitzar totes les activitats que evaluen per nota

El examen de recuperació serà un examen tipus test (no caldrà recuperar el treball individual ni el grupal)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

J.Cambier, M.Masson. Manual de Neurología. Editorial Elsevier-Masson, ed 7, 2000.

Rohkamm: Neurología. Texto y Atlas. Editorial Panamericama, ed 1, 2010

Kukowski B. Diagnóstico diferencial de síntomas neurológicos. Editorial Masson, ed 1, 2001

Societat Catalana de Neurologia, http://www.scn.cat/webs.php

Complementary

Carrillo P. Exploración neurológica básica por el médico general. Revista UNAM 2016; 5, 42-56