Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Eulàlia Bassas Bullich

Descripció


Un dels objectius dels fisioterapeutes és mantenir i recuperar l’activitat motriu de l’individu per tal de garantir la preservació del millor estat de salut possible.

Aquesta assignatura, basada en els coneixements més basics i tradicionals de la motricitat juntament amb els coneixements més actualitzats de les neurociències, ha de permetre a l’alumne estudiar i raonar sobre què és el moviment i l’activitat motriu, com es desenvolupa en l’esser humà, com s’organitza des del punt de vista neurofisiològic i com es modifica en relació als diferents estats de salut.

Tambè es vol donar l’oportunitat a l’alumne d’experimentar de manera conscient i des de diferents punts de vista (motor, sensitiu i cognitiu) varies activitats motrius bàsiques que formen part del desenvolupament motriu de l’èsser humà i per tant de la nostra vida diària. Aixó permetrà a l’alumne poder projectar i encarar el tractament d’una manera més global i completa.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

En relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti. A tals efectes, l'assignatura quedarà temporalment pendent de l'avaluació i assignació de la qualificació final.

Resultats d'aprenentatge


•  Realitza l’anàlisi de les conductes específiques en els diferents contextos d’intervenció professional.

•  Escull técniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents ámbits d’actuació professional.

•  Adquireix criteris, habilitats i coneixements tecnològics per desenvolupar els processos d’ensenyament – aprenentatge relatius als exercicis de musculació analítics i funcionals en l’àmbit de la salut, el fitness i l’activitat física. 

Metodologia de trabajo


Metodologies hores
C.Magistral 12
Treball grupal 15
Tutoria grupal 2
Treball individual 8
Pràctiques reglades 38
Estudi personal 75
Total 150

Continguts


 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Teories del control Motor
 • Tema 3: Tipus de moviment
 • Tema 4: Organització de l’acció
  • 4.1: Components motors
  • 4.2: Components perceptius
  • 4.3: Components cognitius
  • 4.4: El moviment en un medi diferent: L’aigua
 • Tema 5: Desenvolupament Motriu
  • 5.1: Sistemes funcionals
  • 5.2: L’envelliment
 • Tema 6: Aprenentatge motor: L’exercici estructura d’acció i instrument pedagògic

Activitats d'aprenentatge


Activitats:

 • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor
 • Presentació de temes per part dels alumnes
 • Tutories presencials individuals o grupals
 • Realització de treballs individuals
 • Practiques realitzades a l’aula per aprofundir els conceptes explicats a classe
 • Estudi personal
   

Sistema d'avaluació


Avaluació

 Ponderació

Examen final

40%

Treballs individuals

35%

Treball en grup

15%

Participació en activitats a l'aula (sessions teòriques)

10%

L’assistència recomenada a les classes pràctiques és d’un 80%.

Les qualificacions obtingudes durant el trimestre resultat de l’avaluació continuada (treballs individuals, en grup o la participación en activitats a l’aula) no es poden recuperar i per tant es conservaran les notes com part de la nota final de l’assignatura (tant les superades com les no superades).

En canvi, els alumnes que hagin suspès l’examen final tindran dret a un examen de recuperació.  ( D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.)

 

Recordem que la còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

SHUMWAY-COOK, A. (2019). CONTROL MOTOR: DE LA INVESTIGACION A LA PRACTICA CLINICA (LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS. WOLTERS KLUWER HEALTH; 5a ed).

Shumway-Cook A, Woollacott M.H. (1995) Control motor: Teoría y aplicaciones prácticas. Baltimore: Williamns&Wilkins.

Kandel E. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGraw-Hill  Interamericana de España.

Cano de la Cuerda. R., Martínez Piédrola. RM. Miangolarra  Page. JC. (2017) Control y aprendizaje motor: Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Editorial médica panamericana.

Complementary

Cano de la Cuerda R, Collado Vazquez S (2012). Neurorrehabilitacion: metodos especificos de valoracion y tratamiento. Madrid: panamericana.

Rizzolatti, G. Singaglia, C. (2006) Las neuronas espejo; los mecanismos de la empatia emocional. Barcelona: Paidos Iberica.

Kapandji A.I. (2012) Fisiologia articular. Madrid. Panamericana.

Bisbe M, Santoyo C, Segarra VT (2012). Fisioterapia en Neurología: Procedimientos para restablecer la capacidad funcional. Madrid. Panamericana

García-Baró J.A. Vaticón, Herreros. M. D. (2006) Organización funcional del sistema motor. En Fisiología del Ejercicio (35-81). Madrid: Editorial Médica Panamericana.