Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Guillermo Ruben Oviedo

Descripció


Com a professional de la fisioteràpia, l’alumne del grau ha de comprendre en profunditat el funcionament del organisme durant l’exercici físic, així com conèixer la forma en la qual els diferents sistemes responen d’avant de l’entrenament físic.

L’objectiu principal d’aquesta assignatura es que l’alumne adquireixi les competències necessàries per identificar les adaptacions que es produeixen en l’organisme a conseqüència de l’exercici físic per tal de millorar el rendiment i/o millorar la funcionalitat dels diferents òrgans i sistemes, augmentat així la capacitat funcional de l’individu.

En l’assignatura de Fisiologia de l’Exercici, l’alumne del grau ha de adquirir els coneixements específics sobre la valoració del metabolisme anaeròbic i aeròbic així com conèixer els efectes que l’exercici físic exerceix sobre el cos humà en condicions especials d’estrès mediambiental, altitud, etc., i en altres contexts diferents.

Per cursar aquesta assignatura es recomana que l’alumne hagi superat amb èxit les competències a avaluar en l’assignatura de Fisiologia Humana, així com també tenir clar els conceptes anatòmics estudiats en l’assignatura de Anatomia Humana I. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

Resultats d'aprenentatge


  • Identifica els principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia, bioquímica i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, i interpretar les seves dades i gràfics.
  • Aplica, basant-se en el coneixement l'anatomia, i fisiologia implicada en els sistemes corporals determinants per al moviment humà.
  • Explica amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici.
  • Aplica, basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i de les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans.
  • Interpreta, basant-se en el coneixement, els efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, així com la seva avaluació a través de proves de camp i de laboratori bàsiques: variables metabòliques i cardiorespiratòries, considerant les diferències biològiques per edat i gènere.
  • Aplica, basant-se en el coneixement dels canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estrès ambiental.
  • Aplica el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.
  • Comprèn problemes substancials de les ciències de l'activitat física i de l'esport i proposa hipòtesi per a dissenyar l'estratègia empírica per a la seva demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

Metodologia de trabajo


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb el suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

Codi

Metodologia docent

MD1

Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2

Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3

Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4

Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes


Tant en les sessions presencials, com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, o elaboració de treballs.

Continguts


1. Respostes i adaptacions en l'exercici físic.

a. Bioenergètica i metabolisme aeròbic i anaeròbic.

  1. Avaluació funcional del metabolisme.
  2. Control de la fatiga durant les respostes i adaptacions a l'exercici físic.

b. Funció neuromuscular.

c. Funció cardiovascular.

d. Funció respiratòria.

e. Funció hormonal.

f. Funció renal.

g. Funció gastrointestinal.

3.     Influència del medi ambient en les respostes i adaptacions a l'exercici físic.

a.    Altitud i exercici físic.

b.    Hiperbaria, microgravetat i exercici físic.

c.    Temperatura i exercici físic.

d.    Contaminació atmosfèrica i exercici físic.

4.     Influència del gènere i l'edat en les respostes i adaptacions a l'exercici físic.

a.    Gènere i exercici físic.

b.    Edat i exercici físic.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre els professors plantegen diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cadascuna de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que els professors faran de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. Els professors donen les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Tipologia Activitat Hores Presencialitat
AF1. Classes teòriques 32,42 100%
AF2. Seminaris / tallers 17,5 100%
AF5. Tutories 2,5 0-10%
AF6. Estudi i treball en grup 23,33 0-10%
AF7. Estudi i treball autònom, individual 74,25 0%
Total 150 -

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
            0 - 4,9: Suspens (SS)
            5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
            7,0 - 8,9: Notable (NT)
            9,0 - 10: Excel·lent (SB)

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Per a poder superar l'assignatura s'ha d'aprovar amb una qualificació mínima de 5 punts sobre 10, d'acord amb la següent taula.
    

Sistema d'avaluació Ponderació
SE1. Portafoli electrònic 15
SE2. Exposició oral 20
SE3. Exàmen 45
SE4. Treballs en seminari 10
SE5. Actitud i Participació 10
Total 100

 

Activitat avaluadora en període de recuperació  Ponderació
SE3. Exàmen 45%

 

Important, per poder superar l'assignatura, cal haver superat l’Examen (ES3) amb una ponderació mínima de 5/10.

Únicament en el cas d'haver realitzat les activitats individuals i grupals però no haver obtingut la qualificació mínima de 5 punts (sobre 10) existeix la possibilitat de fer un treball individual per a poder recuperar aquests apartat. En el cas d'haver aprovat, aquestes parts, es mantindrà la nota obtinguda durant l'assignatura per al càlcul de la nota final.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

McArdle W, Katch F & Katch V. (2015). Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Perfomance (8th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins

López Chicharro J & Fernández Vaquero A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ªed). Madrid: Médica Panamericana

Wilmore JH & Costill DL. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ªed). Barcelona: Paidotribo

Complementary

Silverthorn U. (2008). Fisiología humana; un enfoque integrado (4ª ed). Madrid: Panamericana

Tortora G & Derrickson B. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología (13th ed). Panamericana

Barbany JR. (2002). Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento (1ªed). Barcelona: Paidotribo

Guyton A. (2006). Fisiología Médica. Buenos Aires: Panamericana

Mora Rodríguez R. (2009). Fisiología del deporte y del ejercicio. Pruebas de campo y laboratorio (1ªed). Madrid: Panamericana