Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Silvia Ortega Cebrián

Descripció


L’assignatura Mètodes innovadors en valoració fins de la Fisioteràpia pretén proporcionar coneixement del sistemes més actuals en l’exploració i la monitorització pel seguiment dels tractaments de fisioteràpia.

La recerca i les noves tecnologies han desenvolupament de noves eines per quantificar característiques físiques com rangs de moviments, força, patrons de moviment i observació de l’estructura a través de la ultra sonografia. En l’àmbit de la fisioteràpia esportiva, actualment existeixen eines que poden ser utilitzades pels fisioterapeutes durant la recuperació i prevenció de  lesions, així mateix, en la prescripció d’exercicis i el manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge


RA48. Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció  terapèutica. 

RA58. Aplicar el mètode científic als diferents camps de la fisioteràpia:  disseny metodològic,     registres,bases dedades  i anàlisi estadística. 

RA59. Comprendre problemes substancials  de fisioteràpia  i proposar hipòtesis per dissenyar l'estratègia metodològica  per a la seva  demostració científica, que donaria lloc a la millor resolució  dels problemes  identificats. 

RA14. Utilitza la terminologia específica en   llengua  anglesa relacionada amb   la tecnologia,   la informació i l'estadística aplicada a l'activitat  física i l'esport:   taules de  dades, gràfics,   diagrames,   procediments, protocols,...

RA11. Aplica el mètode científic als diferents camps  de l'activitat física  i les ciències de         l'esport:  disseny  metodològic,  registres, bases de dades i anàlisi   estadística.

RA20. Identifica els principals agents físics utilitzats  en  les intervencions de fisioteràpia.    Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.  

RA22. Estableix el protocol     d'intervenció  a partir de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient. 

RA23. Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per determinar les disfuncions i discapacitats que  requeriran una intervenció de fisioteràpia  específica. 

RA13. Incorporar noves  tecnologies per a l'obtenció de registres i el processament de la informació i la imatge a la fisioteràpia: formular projectes que integrin les diferents operacions.   

RA8. Aplica,   a partir del coneixement, els efectes  de l'activitat física  i les intervencions físiques,   provocades sobre  les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans 

Metodologia de trabajo


Tipologia Activitat Hores
AF1. Classes teòriques 8.25
AF2. Seminaris / Tallers 3
AF3. Classes pràctiques 26.25
AF6. Estudi i treball en grup 2
AF6. Estudi i treball autònom, individual 60.5
Total 100

 

Continguts


Introducció de mètodes d’avaluació actuals manuals, digitals i d’aparatetge. Coneixement dels factors de risc múscul esquelètics modificables en les lesió traumátològica i esportiva.Valoració i práctica del rang de moviment amb l’ús de eines manuals, digitals, app, en 2 i 3D. Valoració i práctica de la força d’EESS i EEII amb l’ùs de dinamòmetres, galgues, i sistemes d’encoders i plataforma de forces. Introducció i práctica en la valoració ultrasonogràfica de l’estructura muscusluoesquelètica. Valoració i práctica de test funcionals. Introducció i práctica de l’ús de l’electromiografia, i sistemes de 2 i 3D . Introducció de la eina de quantificación de l’estructura del tendó amb Ultrasound Tissue Characterization (UTC).

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'alumne a través de l'aprenentatge unidireccional

MD2. Casos pràctics: adquisició d'aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resoldre exercicis i problemes: fer exercici, assajar i posar en pràctica coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupament de coneixement actiu a través de la resolució de problemes

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte de resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar el coneixement actiu i significatiu de manera cooperativa

 

Sistema d'avaluació


L’assignatura es valorà de la següent manera : 

  • SE1. Activitat d’avaluació continuada format porta foli electrònic (ponderació 20%)
  • SE2. Activitats d’avaluació continuada d’expressió oral (ponderació 20%)
  • SE3. Examen Final ( o Recuperació) tipus Test ( ponderació 60%)

Les activitats seran tipus videografies, qüestionaris, cassos clínics, etc. En el cas que no s’aprovi l’avaluació continuada, es podrà repetir, és a dir, no s’acceptaran per l’examen final aquell/a alumne que no hagin aprovat totes les activitats.

 

L’examen de recuperació serà tipus test.

La nota mínima per aprobar l’assignatura será de 5.