Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 5

Professorat: Francisco Gil

Descripció


Gestió de les emocions és una assignatura optativa de tercer curs del grau en infermeria.

Al finalitzar la formació com infermera és tant important la part tècnica com la gestió de les emocions dels nostre pacients i la seva família. L'atenció sanitària cada vegada té un caràcter més tècnic, sent la / el responsable de la cura i de la trajectòria clínica del pacient la seva infermera, tant com a gestora de casos des de consultes externes, com a infermera clínica referent en planta. És freqüent, que acabada la formació en infermeria, quan inicien la seva trajectòria professional,  el professional manifesti la seva capacitació en les tècniques d'infermeria, però la seva manca en la gestió de les emocions del pacient o familiar.

A aquest conjunt de tècniques o habilitats de comunicació, alguns autors (Gil, 2015) li han anomenat amb la paraula Counselling, les quals capaciten al professional, a manejar escenaris complexos, amb el menor cost emocional possible per el/la pacient, i el propi professional.

La recent creació del Laboratori d'Habilitats de Comunicació Tecnocampus-ICO ajudarà en el desenvolupament d'aquesta assignatura, podent disposar de material docent i recursos per a aquest fi. 

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatges esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

  1. Iniciar la seva formació en Counselling, a través de l'adquisició d'habilitats de comunicació.
  2. Identificar els escenaris complexos, i saber utilitzar els processos i tècniques necessàries per aconseguir els seus objectius.
  3. Saber prevenir estats de fatiga (fatiga per compassió) o esgotament professionals a través de l'ús d'aquestes tècniques de comunicació (counselling), i altres de regulació emocional (mindfulness).

Metodologia de trabajo


 

MD1. Sesions de classes expositives

MD2. Seminaris

 

MD4. Treball individual

 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD7. Tutories no presencials

MD11. Treball autònom

 

 

Continguts


Després d'unes primeres classes on s'exposarà les tècniques de comunicació i les guies de conversa necessàries per donar informació, com gestionar les emocions que aquesta informació comporta, cada tema de el programa es desenvoluparà a través de tres apartats: objectiu, procés i tasques. Els temes reflectiran la pràctica assistencial en infermeria, com a referent de la cura del pacient, a través dels diversos escenaris complexos que haurà d'afrontar en la seva vida professional.

CLASSES PLENÀRIES

TEMA 1. HABILITATS DE COMUNICACIÓ

TEMA 2. DONAR MALES NOTICIES

TEMA 3. BARRERES D´INFORMACIÓ DE LA FAMILIA

TEMA 4. COMUNICANT AMB NENS I ADOLESCENTS

TEMA 5. MALALTS DE DIFERENTS CULTURES

TEMA 6. PRONÒSTIC: PREFERÈNCIES I VALORS

TEMA 7. RECOLLIR LA HISTÒRIA SEXUAL DE L´PACIENT

TEMA 8. TRANSICIÓ DE L´TRATAMENT CURATIU A PAL-LIATIU

TEMA 9. COMUNICANT AMB MALALTS I COL-LEGUES: APRENENT MÉS SOBRE COM ASPECTES PERSONALS AFECTEN RELACIONS PROFESSIONALS

 

SEMINARIS:

Seminari 1. Escenari 1: Reforçar i corregir informació diagnòstica

Seminari 2. Escenari 2: Atenció centrada en les preferències i valors del malalt 

Seminari 3. Escenari 3: Barrera d´informació de la família: pronòstic

Seminari 4. Escenari 4: Pautes d´informació a nens

Seminari 5. Escenari 5: Morir en pau, sedació pal·liativa i eutanàsia

Seminari 6. Escenari 6: Supervivents. Saber normalitzar

Seminari 7. Escenari 7: Fer front al vostre propi estrès

 

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els crèdits assignats a cada una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne/a a classe, el treball interactiu amb la resta de companys/es, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella.

Activitat

ECTS

Metodologia

Plenàries

1,8

Classes magistrals, dirigides al debat i aclariment de continguts

Seminaris

2,2

Treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu. Dinàmiques de grup. Activitats vivencials. Role-playing

Estudi i treball autònom

1

Preparació d’exercicis i seminaris. Estudi dels continguts treballats a l’assignatura. Elaboració d’un diari personal

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències es distribuirà de la següent manera:

 

Activitat que s’avalua

Percentatge de la nota

 

Elaboració d’un blog personal sobre l’assignatura

 

70%

 

Qüestionari on-line

 

10%

 

Assistència i participació als seminaris o tallers.

 

20%

 

La falta d'assistència a dos o més seminaris comportarà el suspens en l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L'única part que serà susceptible de recuperar serà el BLOG. Hi haurà un treball de recuperació. 

En el cas de suspendre hauran de cursar l'assignatura al següent any i no es guardarà cap nota.

Bibliografia


Bàsic

Levy, N. (2006). La sabiduría de las emociones. Barcelona: DeBolsillo.

 

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós.

Bimbela, J. (2006). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública

Lloyd, M., Bor, R. (2009). Communication skills for medicine. London: Churchill Livingstone Elsevier.

Gil, F. Counselling y psicoterapia en cáncer. (2021). Barcelona: Elsevier

Complementary

 

 

Greenberg, L. (2000). Emociones una guía interna. Bilbao: Descleé de Brower.

Dunn, N. (2007). Cancer Tales. London: Haymarket Medical Publications.

Perez, P. (2006). Trauma, culpa y duelo. Hacia una psicoterapia integradora. Bilbao: Desclée

Argimon, J.N., Padrós, J., Bruna, G. (2021). 2 metges i 1 pandèmia. Barcelona: Simbol Editors.