Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Ester Mateo Aguilar

Descripció


Aquesta assignatura s'inclou en el Mòdul Formatiu de les Ciències de la Infermeria del Grau en Infermeria.

La formació en aquesta assignatura permet ser una continuació de les bases conceptuals infermeres donades a l’assignatura del primer trimestre Evolució Històrica i Filosòfica de la cura. Concretament apropa a l'estudiant a l'ús dels plans de cures infermeres mitjançant el procés de raonament clínic infermer/a i la comunicació efectiva amb les persones de les que té cura. Permet alhora una actuació individualitzada, bé amb l'aplicació dels diferents models infermers treballats durant el primer trimestre, com amb l'ús d'un llenguatge propi estandarditzat a les cures. L'eix vertebrador de tota la matèria serà aquest pla de cures, eina bàsica que estructura el treball infermer/a i que serà utilitzada, tant en el seu procés d'aprenentatge durant la seva formació en el Grau com en qualsevol dels àmbits on desenvoluparà el seu futur treball professional.

En aquesta assignatura el/la estudiant adquirirà competències que li permetran desenvolupar el seu pensament i raonament clínic, escollir el model infermer que s'adapti millor a la situació clínica actual de la persona, realitzar una completa e individualitzada valoració infermera tenint en compte els diferents models infermers, interpretar la valoració infermera, detectar els possibles diagnòstics infermers que se’n deriven de la valoració infermera i planificar objectius amb les respectives intervencions i activitats. En tot moment el/la estudiant serà capaç d'avaluar i revalorar tot el procés tenint en compte  la persona com ésser únic i personal que viu en situació de canvi constant en un entorn i temps concret, a través de diferents casos clínics que se li presentaran.

L'estudiant/a coneixerà diferents terminologies del llenguatge infermer que s'utilitzan en l'actualitat en els diferents àmbits assistencials per tal de que pugui interpretar i utilitzar en el procés d'atenció infermera, tant en les diferents asignatures del Grau en Infermeria com en el seu desenvolupament com a futur profesional de Infermeria.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA 8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia de procés de cures

RA 9. Conèixer els components i les activitats de la metodologia del procés de cures infermer.

RA 10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la presa de decisions.

RA 11. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres.

RA 17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria

RA 18. Sap identificar la intersecció de les desigualtats de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat / expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).

RA 21. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge

RA 22. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.

 

Metodologia de trabajo


MD1. Sessions de classes expositives
MD2. Seminaris
MD3. Treball en grup
MD4. Treballs individuals
MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes
MD6. Tutoria presencial/grupal
MD11. Treball autònom
MD14. Estudi de casos

 

Continguts


Bloc 1: Infermeria en el segle XXI

 • Definició d'Infermeria
 • Concepte i criteris de professió: llenguatges professionals
 • Competències i eixos de la professió infermera
 • Comunicació: Treball en equip
 • Ètica: Introducció a conceptes ètics
 • Drets i deures del pacient

 

Bloc 2: Procés de raonament clínic en la disciplina infermera

 • Definició del procés d'atenció d'infermeria
 • Procés de raonament clínic per a la planificació de les cures
  • Valoració integral de l'usuari mitjançant l'entrevista d'infermeria estructurada segons els patrons funcionals de 11 Patrons de Marjory Gordon i 14 Necessitats de Virginia Henderson
  • Diagnòstics d'infermeria, objectius e intervencions/ activitats: Llenguatges estandarditzats d'infermeria: NANDA,NOC i NIC
  • Evaluació del procés d'atenció d'infermeria

Bloc 3: Actualitat infermera respecte el procés de raonament clínic

 • Estratègies d’implementació de la metodologia infermera: Plans de cures estandarditzats i Trajectòries clíniques
 • Registres del procès de raonament clínic
 • Terminologia ATIC. L'estandarització del llenguatge infermer.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives ECTS HORES
AF1. Classe magistral 0.75 crèdits 18,75
AF2. Tutories presencials 0.1 crèdits 2.5
AF5. Seminaris 0.2 crèdits 5
AF6. Treball en grup 0.5 crèdits 12.5
AF7. Treball individual 0.1 crèdits 2.5
AF9. Estudi personal 2.35 crèdits 58.75

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és una avaluació continuada afavorida per l'ús de diferents eines orientades a l'assoliment de cadascuna de les competències establertes com a necessàries per a la superació de la matèria, tal com acorda el Pla Bolonya.

Se sol·licitaran diferents activitats de les que es podran consultar al aulari de l'assignatura i seran presentades els/les docents. Per l'avaluació de les activitats s'utilitzen rúbriques disponibles al aulari.

Tant les competències genèriques com les específiques seran avaluades en els treballs presentats tant individuals com en grup, així com en l'exercici individual final que demostrarà els coneixements integrats de les sessions plenàries i el treball pràctic i de seminari. La següent taula concreta per cada activitat avaluadora quines competències i resultats d’aprenentatge es treballen i el seu pes de la nota final de l’assignatura:

 

Sistema de avaluació Activitat de avaluació Ponderació Competències avaluades Resultats d'aprenentatge
SE1. Examen Examen final 40% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
SE2. Treballs individuals  Valoració Infermera  10% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
SE3. Treballs en grup Cas 1 10% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
  Cas 2 10% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
  Cas final 20% CB1, CB2, CB3, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
SE8. Seguiment individual Participació en diverses activitats, actituds,.. 10% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG6, CE12, CE13 RA1, RA8, RA9, RA10, RA11, RA17, RA18, RA 21, RA 22
TOTAL:   100%    

Treballs individuals

Els/les estudiants realitzaren una activitat individual al aula durant el Seminari 1, la no assistència al seminari i/o no realització de l'activitat durant la sessió implica un 0 en aquest apartat. Aquesta activitat no és susceptible a ser recuperada.

Treballs en grup

El/la estudiant realitzarà 3 treballs obligatoris  en grup que seran guiats a través de les sessions de seminaris i treballs en grup per els/les docents durant l’assignatura. La normativa dels mateixos es presentaran a través del aulari i/o sessions plenàries.

La no presentació en el temps establert a l'aulari de l'activitat 1, 2 i 3 equival a una puntuació de 0 a cada activitat.

Seguiment individual

El/la estudiant disposarà d'una nota de seguiment individual, veure més informació al aulari de l'assignatura. 

S’utilitza un sistema de qualificació quantitativa ( de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel.lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

 • És necessari obtenir una qualificació mínima de  5 a l’examen final i de 4 al treball grupal del cas final per ponderar la nota final.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Recuperació

La única activitat avaluadora amb possibilitat de recuperar en el cas de suspendre l'assignatura és: L'examen final.

El examen  es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic.

NOTA: Segons normativa UPF, l'estudiantat tindrà la opció a realitzar la recuperació de l’assignatura que hagi obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Rifà, R.; Olivé, C. & Lamoglia, M. Lenguaje NIC para el aprendizaje treórico-práctico en enfermería. 2ª edició. Barcelona: Elsevier; 2020. 

Eina on-line NNN-Consult: Nanda-I, NIC i NOC.

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico : un enfoque práctico. 6ª edició Barcelona: Elsevier; 2017.

 

Bulechek, GM.; Moorhead, S.; Johnson, M.; Butcher, HK.; Maas, ML. & Swanson, E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier; 2012.

Moorhead, S.; Swanson E.; Johnson M. & Maas ML. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC), 6ª edición. Madrid: Elsevier; 2018.

Heather Herdman, T. & Kamitsuru Shigemi. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2018-2020. Undécima edición. Barcelona: Elsevier; 2019.

 

Nanda Internacional. The International Nursing Knowledge Association: http://nanda.org/

Alligod, MR. & Marriner, A. Modelos y teorías en enfermería. 9ª edició. Barcelona: Elsevier; 2018.

Butcher, HK.; Bulecheck, GM.; Dochterman, JM.& Wagner, CM. Nursing intervention Classification (NIC) 7ª edició. Oxford: Elsevier; 2018.

Complementary

AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería) Disponible en: http://www.aentde.com

La terminología ATIC. Eje diagnóstico. Juvé Udina, M.E. Edición: Naaxpot S.L.U; 2016.