Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Carme Planas Campmany

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continuada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Clínic II recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones

Important:

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. 

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apresos a situacions de cures de les persones grans en tots els àmbits de cures.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i el àmbit pràctic d’intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats al àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

Metodologia de trabajo


MD2. Seminarios.

MD3. Trabajo en grupo

MD4. Trabajo individual

MD5. Presentaciones por temas por parte de los alumnos.

MD6. Tutorías presenciales en grupo o individuales

MD9. Práctica dirigida.

MD 11. Trabajo autónomo.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria. 

Activitat ECTS Metodologia Competències
AF4. Pràctiques clíniques 6

MD2. Seminaris. 

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes MD6. Tutories presencials en grup o individuals 

MD9. Pràctica dirigida 

MD 11. Treball autònom 

CB2, CB3, CG5, CG8, CG9, CG10. CG15, CG17, CE26, CT1

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

  Sistema d'avaluació Ponderació Activitat avaluada
SE8 Seguiment individual 50% Seguiment individual
SE5 Seminaris 20% Seminaris presencials
SE2 Treballs individuals 30%

      20% Treball final del pràcticum 

     10% Exposició oral del treball

 

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Clínic II, es realitzen dos seminaris presencials, en format online sincrònic o mixta. Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 12 alumnes.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

En el cas de no assistir per causa justificada als seminaris aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol. L’avaluació dels seminaris no es susceptible a recuperar.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Clínic II, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori.

 

Bibliografia


Bàsic

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2015). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008. 

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Rodrigo, L., & Teresa, M. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica clínica.

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain