Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 15

Professorat: Ester Mateo Aguilar

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa. 

L’assignatura del Pràcticum avançat compta amb un total de 50 ECTS entre les tres assignatures que el formen: Pràcticum avançat I, II i III. L’alumne que pot cursar aquestes assignatures és el que ha superat la resta de matèries teòriques dels tres cursos de Grau, per aquest motiu, és un alumne amb un alt nivell d’assoliment de competències que està en disposició de desenvolupar d’una forma molt més professional els reptes sanitaris existents.  

És per això, que de l’ESCST s’aposta per un model pràctic en aquest últim any més integrador i que permeti a l’estudiant la visió holística, ja no tant de les patologies concretes, sinó dels processos assistencials des dels diferents nivells d’assistència que té el nostre sistema sanitari. 

El Pràcticum té un disseny basat en itineraris en els quals l'estudiant podrà seguir processos patològics en tota la seva complexitat. Els itineraris tindran estructures diferents en funció de la disponibilitat de serveis i unitats de cadascuna de les institucions sanitàries on els estudiants realitzen les estades clíniques. 

Important:

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 5. Mostra les habilitats comunicatives, estimulatives i terapeutiques que requereixen eles diverses situacions de cures.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 8. Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els diferents processos clínics.

RA 10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 16. Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions

Metodologia de trabajo


MD2. Seminaris. 

MD3. Treball en grup.

MD4. Treball individual 

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes. 

MD6. Tutories presencials en grup o individuals 

MD9. Pràctica dirigida. 

MD 11. Treball autònom. 

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria. 

Activitat 

ECTS 

Metodologia 

Competències 

AF4. Pràctiques Clíniques 

15 

MD2. Seminaris. 

MD3. Treball en grup.

MD4. Treball individual 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes 

MD6. Tutories presencials en grup o individuals 

MD9. Pràctica dirigida 

MD 11. Treball autònom 

 CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10, CG11, CG14, CG15, CG17, CE26

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 

 

Sistema d'avaluació 

Ponderació 

Activitat avaluada 

SE8 

Seguiment individual 

50% 

Seguiment individual  

SE5 

Seminaris 

20% 

Seguiment individual  

SE2 

Treballs individuals 

30% 

10% Exposició durant el seminaris 

20% Treball final del pràcticum 

 

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Avançat II, es realitzen cinc seminaris presencials, en format online sincrònic o mixta. Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 10 alumnes.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.

En el cas de no assistir als seminaris per causa justificada aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final i es farà la mitja de la resta de notes dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació. En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol. L’avaluació dels seminaris no es susceptible a recuperar.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu. 

Requisits de matricula:

Haver superat les assignatures del pràcticum introductori i del pràcticum clínic.

Bibliografia


Bàsic

Cibanal L, Arce M del C, Carballal M del Consuelo. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2014. 

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).

Johnson, M. (2012). Vinculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain.

http://www.ahrq.gov/gam/index.html

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Luis Rodrigo, M. T. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica.

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

Complementary

Álvarez González CJ. La relación entre lenguaje y pensamiento de vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna. RLA Rev lingüística teòrica y Apl (Internet). 2010; 48(2). 

Queirós PJ. The knowledge of expert nurses and the practical-reflective rationality. Invest Educ Enferm. 2015; 33(1): 83-91. 

Atkins S, Williarns A. Registered nurses’ experiences of mentoring undergraduate nursing students. J of Adv Nurs. 1995; 21: 1006-15. 

Renshaw PD. Dialogic Learning Teaching and Instruction. A: van der Linden J, Renshaw PD. Dialogic Learning. Dordrecht: Springer; 2004. 1-15