Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Carme Rosell Moreno

Descripció


Les persones tenen un paper actiu, des de la seva autonomia, en com serà el seu procés d’envelliment. La prevenció i el foment d’un envelliment saludable millora la qualitat de vida en les persones quan es trobaran en el període de l’ancianitat.

Tot i això, l’envelliment comporta modificacions en l’organisme de les persones, que, en ocasions poden esdevenir processos patològics i síndromes propis d’aquesta etapa de la vida. les infermeres formem part de l’equip multidisciplinari que proporciona les cures a les persones grans, sent un peça clau en aquets equip d’atenció sanitària.

La de l'Associació Nord-americana d'Infermeres, defineix la infermeria gerontològica com "la professió que abasta la promoció i manteniment de la salut, la prevenció de les malalties i el foment de l'autocura en l'Adult Major dirigits cap a la restauració i abast del seu òptim grau de funcionament físic, psicològic i social, abasta també el control de les malalties i la cura, assegurant la comoditat i dignitat fins a la mort ".

Aquesta assignatura ha de proporcionar a l’estudiant els instruments per optimitzar l’atenció a l’envelliment de les persones i les comunitats des de la salut a la malaltia.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d'atenció de salut.

RA 9. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa.

RA 18. Identificar els aspectes principals de les cures infermeres que necessiten els adults en situació d'alteració de la salut i dependència funcional

RA 19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.

RA 26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera.

RA 27. Reconèixer l'evolució del concepte de vellesa des de les perspectives: social, cultural i històrica.

RA 28. Identificar els determinants de salut de la persona gran.

RA 29. Comprendre els canvis inherents al procés d'envellir i la seva relació amb la qualitat de vida i la prevenció.

RA 30. Conèixer les principals síndromes i problemes de salut orgànics i funcionals, de salut mental i socials prevalents en les persones grans.

RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica del cuidar.

RA 34. Establir una comunicació eficaç amb les persones, famílies i grups i fomentar l'educació per a la salut.

RA 36. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

RA 37. Conèixer els recursos d'atenció a les persones grans.

Metodologia de trabajo


Metodologies docents

MD 1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

Continguts


1- Presentació assignatura. Procés d'envellir. Envelliment saludable.

 • Determinants d’un envelliment saludable.
 • Enfocament proactiu per la salut i el benestar.
 • Les malalties cròniques

Concepte de malaltia crònica.

Aspectes bàsics de les malalties cròniques.

Malalties cròniques més prevalents en la gent gran.

Pacient crònic : Actuació infermera.

 • Fragilitat: Definicions.

Instruments per al diagnòstic.

Fragilitat com a eina d'avaluació de riscos.

Epidemiologia.

Fisiopatologia.

Intervencions

2. Valoració geriàtrica Integral (VGI).  Autocura de la salut en les persones ancianes.

 • Concepte i dimensions de la valoració geriàtrica.
 • Objectius de la VGI.
 • L’autocura en la gent gran: factors inhibidors i factors facilitadors.
 

3- Patologies en la gent gran.  Presentació clínica. Cures infermeres

     Malaltia pulmonar obstructiva crònica. MPOC

 • Modificacions del sistema respiratori en l'envelliment.
 • Intervencions infermeres en els tres nivells de prevenció.
 • Actuació infermera en el pacient amb MPOC estable.

      Diabetis Mellitus T II

 • La diabetis en l’ancià: Diabetis Mellitus Tipus II
 • Manifestacions clíniques i formes de presentació en la gent gran.
 • Les complicacions  de la diabetis: immediates i a llarg termini.
 • Cures infermeres

       Insuficiència Renal Crònica (IRC). Infeccions del tracte urinari (ITU).

 • Població i factors de risc.
 • Classificació. Estadis evolutius de la IRC.
 • Abordatge del malalt amb  insuficiència renal crònica  avançada.
 • Tipus de ITU. Presentació en la gent gran.
 • Cures infermeres

       Insuficiència cardíaca congestiva i pneumònia en els ancians.

 • Plans d’atenció per els ancians amb insuficiència cardíaca amb risc de presentar les

    síndromes geriàtrics.

 • Signes i símptomes de la presentació clínica de la pneumònia en la gent gran.
 • Cures infermeres en la IC i pneumònia

4- Síndromes geriàtrics

 • Definició de síndromes geriàtric.
 • Tipus  de síndromes geriàtrics.
 • Conseqüències en la salut  de la gent gran.

       La gran síndrome geriàtrica: La Immobilitat.

 • Causes i graus d’afectació  de la immobilitat.
 • Valoració infermera de les conseqüències de la immobilitat.
 • Pla d’actuació  multidisciplinar i d’infermeria en el síndrome d’immobilitat.

      Nutrició i envelliment. Malnutrició. Trastorns de la deglució. Disfàgia.

 • Importància de la nutrició en l’ancià.
 • Canvis fisiològics en la gent gran relacionats amb la nutrició.
 • Malnutrició, Pèrdua de pes. Anorèxia.
 • Trastorns de la deglució: disfàgia orofaríngia.

         Úlceres per pressió. "L'epidèmia sota els llençols"

 • Definició i etiologia de les UPP.
 • Prevenció de les UPP
 • Abordatge terapèutic del pacient amb UPP.
 • Rol i intervencions d’infermeria

    Incontinència urinària (IU). Retenció urinària. Constipació i incontinència fecal.   

 • Definició, tipus i factors de risc per desenvolupar IU.
 • Impacte de la IU en la qualitat de vida dels ancians.
 • Cures d’infermeria en els diferents tipus IU.
 • Etiologia de la retenció d’orina.
 • Etiologia i abordatge terapèutic en la constipació
 • Cures infermeres

     Alteracions de la marxa, inestabilitat i caigudes.

 • Envelliment i els efectes en la marxa.
 • Efectes del deteriorament de la marxa: les caigudes.
 • Factors de risc: actuació infermera en la prevenció.
 • Intervencions infermeres post-caiguda.

     Delirium  o síndrome confusional aguda.

 • Definició, diagnòstic, indicador de qualitat, impacte.
 • Factors precipitants  relacionats amb la medicació.
 • Prevenció i maneig  del delirium. Rol infermer.

   Depressió i ansietat. Trastorns del son.

 • Depressió en l’ancià. Diagnòstic i tractament.
 • Ansietat. Definicions i tractament.
 • Trastorns de la son. Classificació.
 • Intervencions d’infermeria.

  5- Deteriorament cognitiu i trastorns de la personalitat. Demència.

 • Tipus de demència, criteris de classificació.
 • Diagnòstic de la demència.
 • Demència tipus Alzheimer.
 • Trastorns conductuals en la demència: el pacient agressiu.
 • Abordatge terapèutic
 • Rol i actuacions infermeres en tot el procés

 6- Farmacologia i iatrogènia. Automedicació.

 • Ús dels fàrmacs en la població anciana.
 • Interaccions reaccions adverses.
 • La gent gran població de risc a les RAM (reacció adversa als medicaments).
 • Prevenció de les RAM: Principis generals per a la prescripció de fàrmacs en l'ancià
 • Adherència terapèutica: factors condicionants en la gent gran. Rol infermer
 •  El dolor
 • Cures infermeres del pacient gran amb plurimedicació

7.  Final de vida en el pacient crònic complex.

 •  Pacient crònic complex. Epidemiologia
 •  Identificació del pacient crònic complex
 •  Eines mes comunes per identificar la situació de final de vida en pacients crònics

complexes.

 •  Factors pronòstics i criteris de final de vida en malalties cròniques avançades.
 •  Objectius de l’atenció als pacients en la fase de final de la vida. “Planificació anticipada del final de la vida”.
 •  Abordatge infermer al pacient crònic complex

8.  Aspectes socioeconòmics i legals.

 • Què és el treball social.
 • Recursos socials.            
 • Recursos socio sanitaris.             
 • Diferència entre discapacitat i dependència 
 • Llei de Promoció de l’autonomia personal  atenció ales persones amb dependència
 • Incapacitacions.  Marc Legal.
 • Tipus d’incapacitacions

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives      

Tipologia Actividad

ECTS

  Descripció

AF1. Classe magistral

  1,2

  Classes dirigides a exposició de continguts      teòrics, fomentant el debat

AF2. Tutories presencials

  0,6

Activitats formatives per orientar sobre  l’aprenentatge de conceptes, habilitats i        actituds.

AF6. Treball en grup

  0,2

Orientacions pedagògiques per orientar l’aprenentatge cooperatiu.

Exposició dels treballs,  PAE

AF9. Estudi personal

   2

Lectures de textos recomanats, articles, guies de pràctica clínica, etc.

Preparació dels temes per el treball en seminari i per l’exposició dels mateixos.

Estudi dels continguts treballats en la matèria

Sistema d'avaluació


 

Sistema d’avaluació

 

Qualificacions

Ponderació

Competències avaluades

SE1. Examen

40%

CG3-CG4-CG7-CG8- CG9-CE14-CE15-CE21

SE3. Treball en grup (PAI)

30%

CG2-CG9-CE14-CE21

SE8. Seguiment individual:

Treball : 10% (PAI)

Tutories pesencials: 5% (Simulació)

15%

 

 • CG7
 • CG3-CE14

SE4. Participació a l’aula (Simulació)                    

15%

CG1- CG6- CG8-CG9-CG11- CE13-CE15- CE21

 •   És necessari superar la prova avaluadora de l’examen final amb un mínim de 5 , per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions.
 •   És necessari superar el treball grupal amb un mínim de 5 per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions

S      S'utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003  


Període de recuperació

En cas de no superar l'assigntura per suspendre l'examen,  l'estudiant realitzarà una prova avaluadora de les mateixes característiques 

En cas de no superar l'assignatura per suspendre el treball grupal, els estudiants hauran de presentar un treball semblant al de la convocatòria ordinària

Bibliografia


Bàsic

García Hernández M, Martínez Sellarés R. Enfermería y envejecimiento. Elsevier. 2012

Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. Essentials of Clinical Geriatrics. 7 Edition . McGraw Hill Professional Publishing Company. 2013

Auerhahn C, Capezuti E, Flaherty E. Resnick B. Geriatric Nursing Review Syllabus: A Core Curriculum in Advanced Practice Geriatric Nursing, New York: American Geriatrics Society. 3rd Edition. 2011

Martínez Cruz B, Monleón Just M, Carretero Lanchas Y, García-Baquero Merino M T. Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida. Elsevier. 2012

Guillen Llera F, Perez del Molino Martin J. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. 2ª ed. Masson, 2007

Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, Studenski S, High KP, Asthana S. Hazard's Geriatric Medicine & Gerontology, Sixth Edition Publisher: McGraw-Hill 2009

1.       Tabloski PA. Enfermeria gerontológica. Prentice-hall. 2010

Kennedy-Malone L. Advanced Practice Nursing in the Care of Older Adults., Edition:1st.2014

Flaherty E, Resnick B, Auerhahn C, Boltz M, Capezuti E, Galik E. Geriatric Nursing Review Syllabus: A Core Curriculum in Geriatric Nursing 3rd ed. New York: American Geriatrics Society;   2011

Reuben D, Herr KA, Pacala JT, Pollock BG,  Potter JF, Semla TP. Geriatrics At Your Fingertips. PharmD. Publisher: (AGS) 2013