Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carme Rosell Moreno
Elisabeth Rosell Moreno 
Enric Camón Luis 

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències generals
 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L'assignatura consisteix en una introducció a l’ús de recursos metodològics de recerca, comprensió i organització de la informació en Ciències de la Salut

(bibliografia, documentació, referències, cites, etc).

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant eines que optimitzin el procés d'aprenentatge en l'àmbit acadèmic.

L'organització de l'estudi, la metodologia de treball, les estratègies cognitives i la millora de les habilitats comunicatives són la base per optimitzar la integració de l'estudiant al món universitari. Per aquest motiu, des de l'inici, es proporciona a l'alumne els recursos, que li seran necessaris en el desenvolupament de la seva trajectòria acadèmica.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i
recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de la ESCST

RA 2. Conèixer els diferents tipus de programes informàtics

RA 3. Adquirir nocions bàsiques sobre xarxes Internet i informació sanitària.

RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.

RA 5. Identificar la perspectiva sistèmica i analítica del coneixement disciplinar.

RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.

RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.

RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip.

RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.

Metodologia de treball


MD1. Sessions de classes expositives

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts


Sessió PRELIMINAR Setmana zero

- Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu Tecnocampus

BLOC A - Professora Elisabeth Rosell

1. La comunicació dins l'àmbit de la infermeria

1.1. L’adequació

1.2. La coherència

1.3. La cohesió

1.4. La correcció

2. L'escriptura científica

2.1. Objectiu del text científic

2.2. L'estil del text científic

2.3. La gramàtica al servei de l'estil científic

2.4. Estratègies de comunicació escrita

3. Estratègies de comunicació oral

3.1 Diferències entre escriptura i oralitat.

3.2 Característiques del discurs oral.

3.3 El llenguatge no verbal i para verbal.

3.4 Anàlisi i pràctica de discursos orals.

 

BLOC B - Professor Dr. Enric Camón

Cerca i ús d'informació científica

1. Conceptes introductoris

2. Introducció a les fonts d'informació

2.1. Tipus de fonts d'informació

2.2. Llenguatge controlat i llenguatge lliure

2.3. bibliometria

3. Revisió de la literatura

3.1. Fases en una recerca

3.2. La pregunta de recerca - PICO

3.3. plantejament

3.4. Estratègies i instruments

4. Fonts d'informació d'infermeria i Ciències de la Salut

4.1. Directori de recursos

4.2. Anàlisi de recursos

4.3. Fonts d'informació al Tecnocampus

5. Citacions bibliogràfiques

5.1. conceptes bàsics

5.2. Com citar?

5.2.1. Vancouver

5.2.2. APA

6. Gestors de referències bibliogràfiques

6.1. conceptes bàsics

6.2. Mendeley

 

BLOC C - Professora Dra. Carme Rosell

1. Organitzar-se, indispensable.La gestió del temps

2. El pensament crític. El judici crític en infermeria

3.Registres clínics i transferència d’informació

4. Tutories del desenvolupament de treball

Activitats d'aprenentatge


Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. Amb aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

AF1. Classe magistral

0,5

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de presentacions multimèdia

CB1,

AF6. Treball en grup

0,7

Debat, resolució de problemes, estudi de casos

CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF7. Treball individual

0,2

Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre l'aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.

Orientacions pedagògiques per millorar l'aprenentatge cooperatiu i individual.

CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF9. Estudi personal

2,6

Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

Preparació dels temes per al treball en grup i exposició dels mateixos.

CB1

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Sistema avaluació

Ponderació total

Ponderació parcial

Examen escrit

40%

50%

Test

50%

Preguntes obertes

Avaluació continuada

 

60%

80% Memòria del treball

20% Participació en els seminaris

30% Presentació del treball

 

Es fa servir el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003

 

 • L’alumne que no assisteixi a un seminari obtindrà, en aquest cas, una qualificació de 0, excepte per falta justificada. Es valorarà el motiu de l’absència per decidir si es manté la nota o es queda sense qualificació.
 • El treball final haurà de ser penjat a l’aula virtual, de forma individual, en la data fixada. En cas de no lliurar-lo, la qualificació serà de 0. No s'acceptaran lliuraments per cap altra via. 
 • Per poder superar l’assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5, tant en l’avaluació continuada, com en l’examen final. 
 • Els seminaris i la prova oral no són recuperables.

Recuperació

La recuperació es realitzarà amb un examen amb la mateixa estructura i ponderació que el realitzat en 1ª convocatòria.

De la part d’avaluació continuada, només es podrà recuperar la memòria escrita, havent d’efectuar un treball individual, de característiques similars a la 1a convocatòria.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca¿: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona¿: Profit Editorial. 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria., J. C., & Ruiz-Canela Cáceres, J. (2005). Evidencias en pediatría. Evidencias en pediatría, ISSN-e 1885-7388, Vol. 1, No. 1, 2005 (Vol. 1). Asociación Española de Pediatría. 

Baró, T. (2011). Parlar i convencer: [receptes per a fer bones presentacions en públic]. Barcelona: Serbal. 

Amadeo, I., & Sole´, J. (2009). Curs pràctic de redacció. Barcelona¿: Educaula. 

Boeglin Naumovic, M. (2007). Leer y redactar en la universidad¿: del caos de las ideas al texto estructurado. Alcalá de Guadaíra¿: MAD. 

Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura¿: un manual imprescindible per a tots aquells que s’han de posar a escriure. La Butxaca

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona [etc.]¿: Paido´s. 

Cueva Martín, A. de la., Aleixandre Benavent, R., Rodríguez i Gairi´n, J. M., & Universitat de València. (2001). Fonts d’informació en ciències de la salut. València: Universitat de València. 

Estrada, J. M. (2007). Capítulo 2: La búsqueda bibliográfica y su aplicación en PubMed-MEDLINE. SEMERGEN - Medicina de Familia, 33(4), 193–199. https://doi.org/10.1016/S1138-3593(07)73875-3 

Mas, M., Vilagrasa Grandia, A., & Bartra Kaufmann, A. (2012). Grama`tica catalana de la A a la Z. Barcelona¿: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Técnicas de búsqueda y uso de la información. (2013). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

Gonzalez de Dios Javier, B. Á. J. C. (2006). Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evidencias En Pediatríaca, 2, 1–10. 

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació¿: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona¿: Huygens Editorial. 

Gutiérrez Rodilla, B. M. (2005). El lenguaje de las ciencias. Madrid: Editorial Gredos. 

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica¿: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona¿: Editorial UOC.

Alfaro-LeFevre, R. (2009). Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería: un enfoque pra´ctico para un pensamiento centrado en los resultados (4a ed.). Barcelona: Elsevier.