Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 5

Professorat: Alba Sanvicente Prados

Descripció


L'assignatura cures d'Infermeria matern infantil i adolescència forma part de la formació obligatòria del currículum bàsic del Grau d'Infermeria. En el pla d'estudis aprovat per l'Escola Superior de Ciències de la Salut, se situa l'assignatura en el segon curs del grau.

L'assignatura comprèn l'estudi del desenvolupament del fetus, del nounat sa i el seu creixement i el desenvolupament normal des del període neonatal fins a l'adolescència. També aborda els diferents problemes de salut, que apareixen més freqüentment en aquesta etapa de la vida.

El desenvolupament de l'assignatura permet a l'estudiant conèixer les principals situacions que poden sorgir durant aquestes etapes, que són fonamentals per poder planificar les intervencions infermeres que ajudin els nens, adolescents i famílies a afrontar de la manera més adequada els diferents problemes de salut, ja que el nen pel fet de ser-ho, té unes característiques concretes i unes limitacions pròpies relacionades amb l'edat, dels quals deriven unes cures d'infermeria específics tant en salut com en la malaltia.

Resultats d'aprenentatge


Pel que fa als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

RA 1. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut dels nens i adolescents a partir de les diferents teories i models infermers.

RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d'atenció de salut.

RA 3. Identificar les característiques de normal desenvolupament psicomotriu, maduratiu i afectiu en cada etapa de la infància i l'adolescència.

RA 4. Realitzar plans de cures infermeres complets i adequats a la situació social i de salut dels infants, adolescents i les seves famílies, que garanteixin la continuïtat de les cures infermeres.

RA 7. Conèixer els programes de prevenció dirigits a infants, adolescents, pares, escoles i centres d'oci.

RA 8. Reconèixer i diferenciar l'adolescència com una etapa de canvi i adaptació física, emocional i social, que requereix unes cures d'acompanyament específic.

RA 17. Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents.

RA 21. Valorar i aplicar cures a les dones durant els processos del cicle reproductiu i el climateri.

RA 22. Facilitar el procés adaptatiu propi de la maternitat

RA 23. Identificar situacions de risc de violència de gènere

RA 24. Aplicar els protocols de detecció i tractament a les dones sotmeses a situacions de violència.

RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica del cuidar.

 

 

 

Metodologia de trabajo


L'assignatura s'estructura en:

 • sessions plenàries 
 • seminaris 
 • treballs en grup
 • simulació
 • presentacions de temes per part del alumnes
 • estudi personal

Continguts


BLOQUE 1: Infermeria Maternal

TEMA 1: Cures d’infermeria durant l’embaràs, el part, el puerperi i la menopausa.

 •   1.1. Anatomia parella genital femení.
 •   1.2. Cicle Genital Femení.
 •   1.3. Variacions cicle menstrual
 •   1.4. Etapes de la vida.
 •   1.5. Exploracions ginecològiques.
 •   1.6. Planificació familiar.

TEMA 2: Gestació.

 • 2.1. Fisiologia de la gestació: Fecundació, Nidació, Placentació, Embriogènesi

         2.1.1. Hemorràgies avantport

                     2.1.1.1. 1r trimestre: Metrorragia d'implantació, avortament espontani, embaràs ectòpic, MOLA

                     2.1.1.2. 3r Trimestre: Placenta prèvia, Despreniment prematur de placenta normoinserta

         2.1.2. Amenaça de part prematur

 • 2.2. Estats hipertensius de la gestació: Pre-eclampsia, Eclampsia

TEMA 3: Part.

 • 3.1. Tipus de part: part eutòcic, part distòcic.
 • 3.2. Concepte de part normal
 • 3.3. Atenció al part normal segons evidència científicades: Guies de pràctica clínica

3.3.1. Cures durant el part mare i nadó

 • 3.4. Part distòcic i/o risc perinatal

3.4.1. Registre cardiotocogràfic

3.4.2. Cesària

 

TEMA 4: Puerperi.

 • 4.1. Definició de Puerperi
 • 4.2.Canvis anatòmics i funcionals del puerperi
 • 4.3.Atenció al puerperi: cures basades en l'evidència científica
 • 4.4.Alletament matern

:4.4.1. Anatomia glàndula mamària

4.4.2.Fisiologia de la lactància

4.4.3. Recolzament LM

4.4.4.Valoració presa LM

4.4.5.Problemes durant LM

4.4.6.Clivelles, Mastitis

 • 4.5. Afavorir vinculació afectiva mare/nounat/parella
 • 4.6.Problemes de salut durant el puerperi: Hemorràgia post-part

 

BLOQUE 2: Infermeria pediàtrica i del adolescent

TEMA 1: Introducció a la infermeria de la infància i l'adolescència.

 • 1.1. Base conceptual de la Infermeria del nen i de l'adolescent. Marc històric de les cures d'infermeria pediàtrica. Evolució de les cures maternoinfantils. Concepte i límits de la pediatria. Etapes en què se subdivideix la infància.
 • 1.2. Demografia sanitària. Mortalitat i morbiditat en l'àmbit de la infermeria pediàtrica. Principals indicadors de mortalitat inf antil. Demografia sanitària: causes de morbiditat i mortalitat infantil. Factors condicionants de la salut infantil. La infermeria escolar.

TEMA 2: Neonatologia.

2.1. El nadó sa.

El nadó. Classificació del nadó segons pes i edat gestacional. Adaptació del nounat a la vida extrauterina. Canvis respiratoris i circulatoris. Mecanismes de la circulació fetal. Valoració del nounat. Avaluació de la vitalitat del nounat. Test d'Apgar. Característiques morfològiques i criteris de normalitat. Examen neurològic del nadó. Reflexos arcaics.

2.2. Principals procediments Neonatals.

Material necessari per al seu ús en qualsevol naixe ment per a l'atenció del nadó.

Sala de parts: Pes, aspiració de secrecions: recollida de mostra del cordó (grup i Rh). Administració de vitamina K i profilaxi ocular. Cura del cordó. Identificació.

Nursery: Comprovar identificació. Control de temperatura i nivell de la mateixa. H ª del nounat. Pes, longitud. Perímetre ranialc. Cura del cordó. Control de la micció i deposició. Diagnòstic precoç de metabolopaties.

2.3. Atenció infermera en el nounat de risc.

Nounat d'alt risc. Nounat prematur. Característiques físiques. El nadó baix pes i el nadó postterme. Nounat amb problemes respiratoris: membrana hialina. Destret respiratori. Causes i tipus. Nounat amb icterícia: concepte, metabolisme de la bilirubina i classificació de la icterícia. Nounat de risc relacionat amb situacions maternes: diabetis, preclampsia, toxicomanies i processos infecciosos.

2.4. Malformacions congènites d'alta incidència i / o especial interès.

Manifestacions cutànies benignes transitòries. Patologia neonatal associada al moment del part (Caput sucedáneum, cefalo-hematoma, fractures òssies, lesions nervioses). Malformacions genètiques més freqüents (Sd. Edwards, Sd. Down, Sd. Turner, Sd. Klinefelter). Malformacions congènites més freqüents per òrgans:

 • De l'aparell digestiu: Llavi leporí. Esquerda o fissura palatina, fre sublingual.
 • Del sistema nerviós:  Espina bífida. Mielomeningocele. Hidrocefàlia.
 • De l'aparell urinari: Hipospadia. Epispadia. Hidrocele. Criptorquídia.
 • De l'aparell osteomuscular: Peus zambos. Displàsia de maluc

TEMA 3: Infermeria en les diferents etapes evolutives del nen sa.

3.1. Característiques del creixement.

Conceptes de creixement. Patró de creixement i maduració en les diferents etapes de la infància (Lactant, preescolar, escolar i adolescent). Mètodes i tècniques per al mesurament i valoració del creixement i desenvolupament. Taules de percentils i la seva interpretació. Factors que influeixen en el creixement. Desviacions patològiques del creixement.

3.2. Característiques del desenvolupament.

Conceptes de desenvolupament. Desenvolupament psicomotor de l'infant de 0 a 3 anys. Indicadors qualitatius, Escala Denver i Taula de Llevant. Desenvolupament ossi. Desenvolupament dels òrgans dels sentits. Desenvolupament psicosocial. Desenvolupament del llenguatge. Control d'esfínters. Desenvolupament en l'adolescència: Sexualitat. Estadis Tanner. Trastorns de la pubertat.

3.3. L'alimentació en els diferents períodes de la infàn  cia.

Característiques de l'alimentació del lactant.

 • Lactància materna: Principals característiques de la lactància materna. Avantatges de la lactància materna per al nen i la mare. Tècnica de la lactància materna. Problemes més freqüents en lactància materna. Contraindicacions de la lactància materna. Conservació de la llet materna.
 • Lactància artificial: Fórmules per a lactants sans: fórmules d'inici i fórmules de continuació. Tècniques i pauta d'administració de la lactància artificial.

Fórmules especials i patologies relacionades: Fórmules per presentar terme. Intolerància Fórmules per a lactants sans: fórmules d'inici i fórmules de continuació. Tècniques i pauta d'administració de al lactància artificial.a la

lactosa. Fórmules sense lactosa. Al·lèrgies i intolerància a les proteïnes de la llet de vaca. Fórmules hidrolitzades. Fórmules vegetals. Dietes elementals. Aliments funcionals: pre i probiòtics. Fórmules amb modificacions menors: Anticòlic, antireflux i antirestrenyiment.

Alimentació complementària (beikost), en el lactant. Alimentació en el preescolar, escolar i adolescent. Necessitats nutricionals del lactant. Alimentació en el preescolar, escolar i adolescent. Piràmide alimentària. Necessitats i repartiment calòric per als nens i els adolescents.

3.4. Immunitzacions.

Concepte d'immunitat. Vacunes d'administració sistemàtica en la infància. Normes generals per a l'administració de vacunes, ndicacions, contraindicacions específiques, vies d'administració i reaccions adverses. Calendari vacunal. Vacunacions en situacions especials en la infància. Vacunacions en el nen immigrant.

 

TEMA 4: Problemes de salut en la infància i l'adolescència.

4.1. Mort sobtada del lactant.

Definició de la Síndrome de la Mort Sobtada del lactant. Factors de risc que s'han associat a major incidència de mort sobtada. Recomanacions actuals per a la prevenció de la mort sobtada.

4.2. Problemes respiratoris del nen.

Vies respiratòries altes: Otitis mitjana aguda. Laringitis estridulosa o obstructiva aguda (crup).

Vies respiratòries baixes: Bronquiolitis / Bronquitis. Pneumònia. asma bronquials.

4.3. Malalties exantemàtiques.

Generalitats: Definició de malaltia exantemàtiques. Classificació dels exantemes. Signes i símptomes de les principals malalties exantemàtiques. Cures d'infermeria en Xarampió, Rubèola, Megaeritema infecciós, Varicel·la, Escarlatina i Exantema sobtat.

4.4. Malalties infeccioses pròpies de la infància.

Definició de malaltia infecciosa. Cures generals davant malalties infectocontagioses pròpia de la infància: Tos ferina. Meningitis bacteriana, Parotiditis, gastroenteritis (vírica i bacteriana).

4.5. Problemes dermatològics del nen.

Problemes dermatològics: èczema, impetigen, dermatitis, urticària i sudamina.

4.6. Problemes digestius de l'infant.

Còlic del lactant. Vòmits. Diarrees. Restrenyiment.Dolor abdominal recurrent.

Celiaquia. Reflux gastresofàgic. paràsits intestinals.

4.7. Problemes de l'aparell renal i genitourinari del nen.

Infecció urinària en el nen. Trastorns miccionals de la infància. Enuresi. Reflux vesicouretal primari. síndrome nefròtica.

4.8. Signes i símptomes més freqüents en pediatria.

La febre. la tos.

 

TEMA 5: El nen malalt.

5.1. Problemes neurològics del nen.

Convulsions i crisis epilèptiques. Cures al nen en coma. exploració neurològica.

5.2. El nen i l'adolescent oncològic.

Evolució del càncer pediàtric en els últims anys. Tumors més freqüents en la infància. Impacte emocional de la malaltia en el nen i la seva família. Cures d'infermeria durant el procés. Suport i assistència al nen i la família. Atenció d'infermeria. Tractaments: Quimioteràpia. Radioteràpia. Cirurgia. Efectes secundaris del tractament.

5.3. El dolor en pediatria.

Característiques del dolor infantil. Mètodes de valoració del dolor. Intervencions d'infermeria relacionada amb l'alleujament del dolor.

5.4. El nen i l'adolescent hospitalitzat.

Efectes de l'hospitalització en el nen i la família en les diferents etapes del desenvolupament. Aspectes psicològics de l'hospitalització. Fonts d'ansietat i estrès en el procés de l'hospitalització. Conductes disfuncionals en el nen hospitalitzat. Intervencions i estratègies per minorar l'estrès per hospitalització i realització de les tècniques i procediments d'infermeria. Hospitalització conjunta mare / pare-fill.

5.5. Procediments i tècniques en el nen i l'adolescent hospitalitzat.

Mesurament i valoració de signes vitals (T ª, TA, RF i FC). Recollida de mostres. Tipus d'accessos venosos perifèrics més usats en pediatria. Administració de medicaments, càlcul de dosi en pediatria i tipus de via: Via rectal, oral, endovenosa, intramuscular.

TEMA 6: Urgències en el nen i l'adolescent. 6.1. Accidents en la infància.

Introducció. Prevenció d'accidents: epidemiologia, formes més freqüents, actuació d'infermeria. Valoració del risc segons l'etapa evolutiva. Intervencions d'infermeria en cremades. Ofegaments i extracció de cossos estranys. Intoxicacions. Consells per a la seguretat i la prevenció d'accidents. Mossegades i picades d'insectes.

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats formatives i la metodologia que es durà a terme, així com els crèdits assignats a cadascuna de les activitats, descrivint les competències que s'hi treballen:

Activitats ECTS Metodologia Competències
Classes Magistrals 1,75 Classes plenàries per a l'orientació, l'anàlisi, la discussió i clarificació de continguts a través del treball grupal e individual de lectures recomanades. CB1 CB3 CB5VCG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE13 CE14 CE15 CE17 CE18 
Tutories  Presencials 0,8 Treballs en grup. Preparació i exposició de situacions simulades. Activitats d'aprenentatge col.laboratiu CB1 CB3 RA 23 RA 24 RA 31 CG2 CG3 CG4 CG6 CE13 CE14 CE15 CE17 CE18 
Seminaris 0,2 Treballs en grup per a l'estudi de casos. Treball de situacions utilitzant l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Lectures de textos recomanats. CB1 CB3 CB5VCG1 CG2 CG3 CG4 CG6 CE13 CE14 CE15 CE17 CE18 
Estudi personal 2,25 Preparació de temes pel treball en grup i per l'exposició dels mateixos. Estudi dels continguts treballats en la matèria. Preparació de l'avaluació. CB1 CB3 CB5VCG1 CG2 CG3 CG4 CG6 RA 1 RA 2RA 3RA 4RA 7RA 8 RA 17 RA 21 RA 22 RA 23 RA 24 RA 31

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura i les seves competències consistirà en una avaluació continuada de l'alumne mitjançant l'ús de diferents eines avaluadores amb la finalitat de poder identificar que l'alumne ha assumit les competències establertes per superar la matèria.

Els criteris d'avaluació de les activitats seran presentats el primer dia de classe i afegits al Campus Virtual (Moodle) on els alumnes podran consultar afavorint la claredat i transparència dels criteris.

L'avaluació continuada de les competències genèriques es realitzarà durant les diferents activitats formatives.

L'avaluació de les competències específiques, a partir de:

 • L'assistència, la implicació i l'actitud de l'alumne en totes les activitats serà avaluada.
 • Participació activa en les activitats presencials i virtuals (fòrum de l'assignatura).
 • Un treball en grup amb presentació i exposició oral.
 • Un examen teòric parcial tipus test no eliminatòria de temari, en finalitzar el bloc 3 del temari.
 • Un examen teòric tipus test al final del trimestre.
 • El nivell de coneixements aportats en els debats de les sessions plenàries.
 • La qualitat de les exposicions i del desenvolupament del treball en equip.

Específicament, les activitats que avaluen l'aprenentatge i el seu pes en la nota final de l'assignatura és:

Activitat Avaluadora Ponderació
Treballs en grup 5%
Participació a l'aula 5%
Seminaris 5%
Seguiment individual 5%
Exàmen Parcial 30%
Exàmen Final 50%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 

Prova escrita, preguntes tipus test .

50%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspès, aprovat, notable i matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

Bibliografia


Bàsic

Aguilar Cordero, Mª J. Lactancia materna. Elsevier. Madrid 2005.

Chaure, I. Inarejos M. Enfermería pediátrica. Ed . Masson; Barcelona: 2001.

Crespo C. Cuidados de Enfermería en Neonatología. Ed. Síntesis; Madrid 2000

Díaz, N.M. Gómez García C y Ruiz García MªJ. Trat do de enfermería de la infancia y adolescencia. McGraw-Hill Interamericana; Madrid 2006

Hernández M., Gómez S. Enfermería del niño y del adolescente I, II, III; Enfermería del Recién Nacido Sano; Fundamentos de la Enfermería del Niño y del Adolescente. ENFO Ediciones para FUDEN. 2007.

Kübler-Ross E. Los niños y la muerte. Ed: Luciérnaga; Barcelona, 2003.

Protocolo de actividades preventivas y de promoción de la salud en la edad pediátrica. Generalitat de Cataluña, 2008.

Schulte EB, Price DL, Gwin JE. Enfermería Pediá trica de Thompson. 8ª edición. Ed. McGraw-Hill Interamericana. México 2002.

Wale, L.F., Wong, D.L. Enfermería pediátrica. 4 ª edición. Ed. Mosby-Doyma 1995.

www.adolec.org

http://www.aeped.es/

www.unicef.org

http://www.seep.es/prinfogn.htm

Aguilar Cordero, M.J. Tratado de enfermería infantil y de la adolescencia. Ed. Elsevier Science. Madrid, 2003.

www.webpediatrica.com

www.eccpn.aibarra.org

www.lalecheleague.org

MORALES IM, GARCÍA, JM. Guía de intervención rápida en Enfermería Pediátrica. Ed. DAE Madrid, 2003.

Morales, IM, García, JM. Guía de intervención rápida en Enfermería Pediátrica. Ed. DAE Madrid; 2003.

www.zonapediatrica.com