Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 5

Professorat: Carlos Martínez Gaitero

Descripció


L’assignatura de Gestió i Innovació en Cures d'Infermeria és una assignatura del tercer curs del grau d'Infermeria de la categoria d'assignatures obligatòries dins la matèria de Ciències de la Infermeria Avançada.

L’assignatura ofereix l’oportunitat de treballar els conceptes bàsics sobre administració, planificació i organització dels serveis de salut. També es descriuen i analitzen les bases legals del sistema sanitari espanyol i català, així com els aspectes de finançament, la despesa sanitària, l’eficiència, la qualitat, la cobertura i l’equitat. Aquesta visió s’ampliarà amb l'estudi d’altres sistemes sanitaris a escala internacional. No pot faltar en aquesta assignatura la innovació i la gamificació, que formen part tant del contingut curricular com de les possibilitats que ofereixen en la pràctica assistencial. En aquesta assignatura es treballa també la importància dels conceptes de qualitat i seguretat, el coneixement de diferents models i dissenys, així com les seves repercussions en la pràctica.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s'assegura l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • RA 10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva.
 • RA 24. Aplicar els protocols de detecció i tractament a les dones sotmeses a situacions de violència.
 • RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica de l'cuidar.
 • RA 32. Planificar i prestar cures orientats als resultats en salut, considerant l'evidència científica, les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.
 • RA 35. Comprendre els principis ètics que regulen la pràctica de la cura i conèixer els valors professionals regulats en el codi ètic d'infermeria.
 • RA 39. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones i familiars.
 • RA 40. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies.
 • RA 48. Conèixer el marc legal i ètic d'aplicació d'aquestes estratègies terapèutiques més del rol infermer.
 • RA 49. Reconèixer el marc de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les Cures en el marc de la gestió clínica en general.
 • RA 50. Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de la qualitat en l'àmbit de cures.
 • RA 51. Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial.
 • RA 52. Analitzar l'aplicació de el procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en situació de laboratori.
 • RA 53. Identificar les estratègies de lideratge d'equips de salut.
 • RA 54. Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut.
 • RA 55. Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitària.
 • RA 56. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA 57. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la pràctica de la seva professió.
 • RA 58. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA 60. Es comunica de manera eficaç amb els/les pacients, demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

 

 

Metodologia de trabajo


Les metodologies docents emprades en l'assignatura són:

 • MD1. Sessions de classes expositives.
 • MD2. Seminaris.
 • MD3. Treball en grup.
 • MD4. Treball individual.
 • MD10. Simulació.
 • MD11. Treball autònom.

Continguts


Unitat Temàtica 1. Marc conceptual i elements de l'estructura de les organitzacions de salut. Marc conceptual de la gestió. Models organizatius. La gestió de l'assistència sanitària

Unitat Temàtica 2. Gestió clínica i econòmica de les cures i la gestió de recursos: Gestió de RRHH i materials. Gestió de les cures infermeres. Sistemes d'informació: components i estructura. Subsistemes. Sistemes d'informació hospitalaris i d'atenció primària. La història clínica electrònica (HCE): models, estructura i organització. Integració, interoperabilitat. Maneig de plans de cures en infermeria.

Unitat Temàtica 3. Desenvolupament, implantació, avaluació i millora contínua de la qualitat de les cures: Polítiques de seguretat del pacient i de les organitzacions sanitàries. Models de gestió de la qualitat. Cultura de seguretat en l'entorn sanitari. Análisis i aprenentatge de l'error. Disseny de propostes per a la millora de la qualitat. Estàndards de qualitat i seguretat. Avaluació i millora contínua de la qualitat. Qualitat assistencial en les cures infermeres.

Unitat Temàtica 4. Funció directiva en infermeria. Presa de decisions. Estils de direcció: Models de gestió. Gestió del talent. Equip directiu. El lideratge. Lideratge d'equips en les organitzacions de salut. El procés de gestió de conflictes.

Unitat Temàtica 5. Innovació en Salut i rols avançats d'infermeria: La salut digital com innovació en el cuidado. Gamificació. Rols avançats en infermeria. Infermera de pràctica avançada.

Activitats d'aprenentatge


A continuació es detallen les activitats d'aprenentatge (AF), distribució d'ECTS i metodologies:

 Activitat ECTS  Metodologia
 AF1. Classe magistral 1,75  MD1. Sessions de classes expositives
AF2. Tutorías presenciales 0,8  MD2. Seminaris
 AF7. Treball individual 0,2  MD4. Treball individual
AF9. Estudio personal 2,25  MD11. Treball autònom

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

 Activitat d'avaluació  Ponderació  Competències avaluades
SE1. Examen 40%  CB5, CB1, CB3, CE16
SE3. Treball en grup 40%  CG3, CG12, CG15, CE22, CE23, CT1
SE8. Seguiment individual 5%  CB5, CB3
SE4. Participació a l’aula (Simulació) 15%  CG15, CG14, CG12, CT1

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.  

- Examen: L'examen és una prova de coneixements adquirits en relació a l'aprofitament dels continguts de l'assignatura. L'examen es dissenya amb un mínim de 50 preguntes tipo text amb opcions de resposta de 5. S’elaboraran, al menys, dos models d’examen.

- Treball en grup: Es una activitat d'avaluació que es basa en l’elaboració d’un treball en grup que guia a l’estudiant en el desenvolupament d’una proposta d’una idea innovadora basada en l’àmbit de la gestió infermera.

- Participació a l’aula (Simulació): És realitza un total de 3 sessions de simulació amb avaluació individual i de participació.

Recuperació: Serà necessari per superar l’assignatura obtenir la qualificació mínima de 5 tant en l'exàmen com en el treball en grup. En cas de suspendre l’assignatura per no superar l’examen, l’estudiant realitzarà un altra examen de les mateixes característiques que el realitzat en la convocatòria ordinària. En cas de suspendre l’assignatura per no superar el treball grupal, l’estudiant realitzarà un treball de característiques semblants al de la primera convocatòria, en funció de les indicacions del docent.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" a la assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Disponible en: https://www.ande.org/

Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña. Generalitat de Catalunya. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-20304

La Ley General de Sanidad. Ley 14/1986 de 25 de abril. Ministerio de Sanidad y Consumo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14

Departamento de Salud Generalitat de Cataluña. Disponible en: https://web.gencat.cat/Departamento de Salud Generalitat de Cataluñaca/temes/salut/

Tesela. Revisa de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. http://www.index-f.com/tesela/ts24/sumario.php

Revista Gestión Clínica y Sanitaria. Disponible en: http://www.iiss.es/gcs/

Marriner Tomey, A. (2009). Gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Madrid: Elsevier, 2009.

TIC Salut Social. Disponible en: https://ticsalutsocial.cat/es/

Servei Català de la Salut. Disponible en: http://catsalut.gencat.cat/es/inici/

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/

Balderas Pedrero, ML. (2015). Administración de los servicios de enfermería. 7a ed. México D.F. McGraw-Hill Interamericana, 2015.

Macphee, M., Suryaprakash, N. (2012). First-line nurse leaders’ health-care change management initiatives. J Nurs Manag. 20(2), 249-59.

Marriner Tomey, A. (2010). Guía de gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2010.

Ayuso Murillo, D., & Grande Sellera, R.F. (2012). La Gestión de Enfermería y los Servicios Generales en las Organizaciones Sanitarias. Edición Díaz de Santos Madrid, 2012. ISBN 978-84-7978-756-1

Bosch, A. O., de Oleza, R. (2003). Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Direcció del projecte: 2a ed.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003. 

Soto-Fuentes, P., Reynaldos-Grandón, K., Martínez-Santana, D. & Jerez-Yáñez, O. (2014). Competencias para la enfermera/o en el ámbito de gestión y administración: desafíos actuales de la profesión. Aquichan, 14(1), 79-99.

Melo, W.S., Oliveira, P.J.F., Monteiro, F.P.M., Santos, F.C.A., Silva, M.J.N., Calderon, C.J., et al. (2017). Guide of attributes of the nurse’s political competence: A methodological study. Rev Bras Enferm, 70(3), 526-34.

Pla de salut de Catalunya 2016-2020. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible en: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

Associació Catalana de Direccions Infermeres. Disponible en: http://www.acdi.cat/

Complementary

Planas-Campmany, C., Icart-Isern, M.T. (2014). Indicadores sensibles a la pràctica infermera: una oportunidad para medir la contribución de las infermeres. Enferm Clin. 24(2), 142-47.

Benton, D.C., Al Maaitah, R., Gharaibeh, M. (2017). An integrative review of pursing policy and political competence. International Nursing Review. 64,135-145.

Proveïdors del CatSalut. Disponible en: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores/

Proveïdors privats de serveis públics. Disponible en: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/organitzacio/proveidors-privats-de-serveis-publics/

Infermera Virtual. COIB (Col.legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Disponible en: http://www.infermeravirtual.com/esp 

Abizanda Sanromán, A. (2004). Desarrollo operativo de un programa de calidad: protocolización y monitorización de las actividades de enfermería. Nursing (Ed. española). 22(4), 60-72.

Abizanda Sanromán, A., Peya, M. (2004). Evaluación de la calidad asistencial. Nursing (Ed. española). 22(2), 62-3.

Nursing Now. Campaña mundial para mejorar la salud elevando el estatus y el perfil de la enfermería. Disponible en: https://www.nursingnow.org/

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Disponible en: https://www.consellinfermeres.cat/ca/

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Disponible en: https://www.consejogeneralenfermeria.org/

Consejo Internacional de Enfermeras. Disponible en: https://www.icn.ch/es

Societat Catalana de Gestió Sanitària. Disponible en: http://scgs.cat/