Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Laura Curell Ferrer

Descripció


Infermeria d’urgències i emergències extrahospitalàries es una assignatura optativa del tercer curs de grau d’infermeria de l’ESCST que pretén proporcionar a les futures infermeres els coneixements bàsics per què puguin realitzar una valoració adequada, estabilització i posteriorment traslladar a un centre hospitalari i al mateix temps proporcionar una atenció integral de qualitat adequada a les necessitats i a la gravetat de la patologia del pacient en situació d’urgència i d’emergència en l’àmbit hospitalari i ’extrahospitalari.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d’aprenentatge esperats seran els següents:

RA 2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa en cada nivell d’atenció́ de salut 

RA 17. Seleccionar les activitats de cribratge i seguiment pertinents. 

RA 19. Aplicar el procés d’atenció́ infermer des d'un model de cures integrador i holístic

RA 25. Seleccionar els diversos recursos d’atenció social i sanitària a les persones adultes.

RA26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l’aportació específica infermera.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cures infermers integrals adequats en cada fase del procés salut-malaltia.

Metodologia de trabajo


MD1. Sessions de classes expositives

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD 4. Treballs individuals

MD 9. Pràctica dirigida

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

 

Continguts


 

Bloc 1. Introducció 

1.1 Concepte d’urgències i emergències

1.2 Sistema d’emergències Mèdiques

1.3 Gestió de recursos a Catalunya

1.4 Funcionament de les unitats del SEM

1.5 Aspectes ètics i legals de l’atenció extrahospitalària.

 

Bloc 2. Síndrome Coronari Agut

    2.1. Característiques del pacient amb codi IAM

    2.2. Interpretació ECG a urgències

    2.3. Codi IAM

 

Bloc 3. Patologia Neurològica

    3.1. Accident Vascular Cerebral: definició , classificació, avaluació 

    3.2. Crisis convulsiva

    3.3. Codi ICTUS

 

Bloc 4. Pacient traumàtic

4.1. Traumatisme Cranioencefàlic

4.2.  Pacient amb trauma toràcic

4.3. Pacient amb trauma abdominal

   4.4. Pacient amb lesió medul·lar aguda traumàtica

   4.5. Pacient amb trauma d’extremitats

   4.6. Lesions per aixafament

4.7. Mobilitzacions i immobilitzacions

        Mobilització de ferits

Material d’immobilització

Extracció de casc

4.8. Codi PTT/SVAT

 

Bolc 5. Triatge

51.Conceptes AMV i Catàstrofes

52. Triatge a les catàstrofes

5.3.Aplicació Procediment AMV

 

Bloc 6. Farmacologia d’urgències

 

6.1.Administració

6.2. Dissolucions /concentracions

Bloc 7. Urgències pediàtriques

 

7.1. Valoració del nen/ lactant

 

Activitats d'aprenentatge


 

Tipologia Activitat

 

ECTS

 

Hores

AF1. Classe magistral

1,6

40

AF2 Tutories presencials

0,8

20

AF5 Seminaris

0,8

20

AF9. Estudi personal

1.8

45

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

 

 

Sistema d’avaluació

 

Ponderació

SE3. Treball grupal -Flipped Classeroom (pacient traumàtic)-

30% 

SE5. Seminaris 

trivial Medicació

30%

casos clínics

20%

Simulacre Triatge

20%
 

Informació important: 

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

La falta injustificada a la sessió de treball individua (Trivial Medicació) i seminaris (casos clínics) comportarà un 0 d’aquella sessió.

 

No serà necessari obtenir una nota de 5 sobre 10 per ponderar la nota final.

 

Motius de faltes justificades

  1. Mort del cònjuge, fill, pare o mare d’un o altre cònjuge, nets, avis o germans.

  2. Malaltia o accident greu o hospitalització del cònjuge, fill, pare o mare d’un o altre cònjuge, nets, avis o germans. Es considera també malaltia greu aquella que comporti intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural.

  3. Permís per donar compliment a un deure inexcusable de caràcter públic.

  4. Malaltia de l’alumne, presentant un justificant.

  5. Altres circumstancies exposades per l’alumne a Junta de Direcció de l’ESCST, qui determinarà si el motiu justifica l’absència de l’alumne.
 

Recuperació:

 

En cas de suspendre l’assignatura, l’alumna haurà de realitzar un examen teòric en el període establert segons el calendari acadèmic.

 

Nota: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.