Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Mary Louise Walsh

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant del grau de infermeria.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un infermera pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

  • Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès i entendre textos acadèmics en un context de la salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en els àmbits de la infermeria, amb una atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

  • Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a la infermeria.
  • Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de trabajo


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Continguts


Sinopsi: Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

CONTINGUTS GENERALS

  • Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la infermeria
  • Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut
  • Millorar les tècniques de comprensió
  • Adquirir vocabulari especialitzat
  • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitatsActivitats d'aprenentatge Activitat ECTS Metodologia Plenaris 2 Seminaris 2 Comunicar-se amb pacients, clients i altres professionals mèdics i sanitaris en anglès. Interaccions simulades amb pacients i clients, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat. Treball autònom1 1 Preparació de material per a sessions plenàries i seminaris. Activitats de seguiment de temes treballats en els seminaris Sistema d'avaluació La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu. Avaluació contínua 50% Avaluació final Examen final de dues parts: Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes. Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes. 50% Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació

Activitats d'aprenentatge


Activitat

ECTS

Metodologia

 Plenaris 2  

 Seminaris

2

Comunicar-se amb pacients, clients i altres professionals mèdics i sanitaris en anglès. Interaccions simulades amb pacients i clients, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat.

 Treball autònom1

1

 Preparació de material per a sessions plenàries i seminaris. Activitats de seguiment de temes treballats en els seminaris

     

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Avaluació contínua

 

 

50%

 Avaluació final

 

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 50%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Avaluació final

 

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 50%