Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carme Planas Campmany
Maria Rosario Moreno Carmona 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continuada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Clínic III recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones Important:

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit gerontològic, segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.

RA 3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures d'infermeria a persones en procés d'envelliment i mort, considerant el seu gènere i context cultural.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques clíniques

5

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencial en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom

 

CB2, CB5, CG8, CG9,

CG10, CG11, CG15, CG17, CE26, CT1

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

           

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual

40%

Seguiment individual

SE5

Seminaris

10%

Seminaris presencials

SE2

Treballs individuals

20%

Treball final de pràcticum

SE7

Prova pràctica

30%

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE)


 

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Clínic III, es realitzen dos seminaris presencials, en format online sincrònic o mixta. Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 12 alumnes.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari.

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE)

La prova ACOE no és susceptible a recuperar.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.

En el cas de no assistir per causa justificada als seminaris aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol. L’avaluació dels seminaris no es susceptible a recuperar.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Clínic III, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori.

Bibliografia


Bàsic

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2015). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Elsevier.

Johnson, M., & Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA - I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados (Terceraón.; 3rd ed.). Amsterdam, [Netherlands]: Elsevier Mosby.

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences.