Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Descripció


L'alumne serà capaç de dissenyar i executar una Campanya de Màrqueting per a una empresa en ple funcionament. Un cop finalitzada l'assignatura estarà en capacitat de quantificar els resultats obtinguts , identificant els encerts i desencerts comesos.

Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'una campanya de màrqueting per a una empresa en ple funcionament.

El contacte directe amb clients reals els ajudarà a conèixer de primera mà el funcionament real de les empreses.

Resultats d'aprenentatge


Disseny i execució d'una Campanya de Màrqueting per a una empresa en funcionament.

Metodologia de treball


 • MD2. Conferències
 • MD3. Presentacions
 • MD7. Estudis de cas
 • MD11. Tutories no presencials
 • MD12. Tutories inicials i de seguiment de la pràctica

  Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

  El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1: El punt d'arrencada de la campanya

 • Preparació de la reunió d'arrencada amb el client o responsable del producte o servei
 • Fixació de l'objectiu puntual de la campanya dins del Pla de Màrqueting
 • Revisió de la coherència del missatge de la campanya a partir de l'estratègia de comunicació
 • Identificació del públic objectiu al qual va dirigit la campanya

Tema 2: Elaboració i presentació del Brief de la campanya

 • Elaboració detallada del Brief
 • Presentació al client i negociació
 • Elaboració de l'acord de lliurament

Tema 3: Disseny i explicació de la campanya

 • Definició dels elements audiovisuals que acompanyaran la campanya: colors, imatges, sons, vídeos.
 • Elaboració del Llistat dels mitjans
 • Elaboració del Pla de Mitjans
 • Elaboració del Timing de la campanya
 • Definició dels indicadors de mesura
 • Elaboració del pressupost de la campanya
 • Elaboració del Pla de contingència
 • Preparació de la presentació al client per a la seva aprovació

Tema 4: Execució i control de les accions de la campanya

 • Contractació de mitjans
 • Posada en marxa de les accions segons pla d'acció
 • Mètodes de monitoratge i ajustos en funció dels indicadors
 • Elaboració dels instruments de comunicació de l'avanç de la campanya al client

Tema 5: Presentació i justificació dels resultats

 • Mesurament dels resultats en comparativa amb l'objectiu inicial
 • Elaboració de l'informe de resultats i properes línies d'acció

Activitats d'aprenentatge


 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

.

Sistema d'avaluació


 • SE2. Disseny i execució d'una campanya de Màrqueting Reial  60%
 • SE2. Activitats en equip (anàlisi de casos 10%)
 • SE4. Examen final individual 30%

IMPORTANT: S'ha de presentar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació. La nota de l'examen final ha de ser major o igual a 5/10 per aprovar l'assignatura.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En el cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a recuperació, mantenint-les percentatges esmentats a la nota final.