Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ivette Fuentes Molina

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

 

Descripció


L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir els conceptes i els principis bàsics per entendre el funcionament de les economies contemporànies, emfatitzant en l'estudi dels mercats, els seus agents: empreses, consumidors i administracions públiques i les interrelacions que s’estableixen entre ells.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur per aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


  • Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals i les lleis que regeixen l'economia de mercats a nivell microeconòmic y macroeconòmic : demanda i oferta de mercat, preu i quantitat d'equilibri, elasticitat, etc.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

En termes cronològics l’adequat seguiment del curs d’un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

Assistència a les sessions lectives

L’assistència a classe és obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà proporcionat a través del Moodle i el llibre de text obligatori. No obstant l’assistència a les classes no forma part de l’avaluació i no influeix la nota final de l’assignatura. Cal remarcar que l’estudiant qui no participi a les classes s’enfronta amb un volum de material didàctic molt important i per tan pot tenir importants dificultats d’entendre tot aquest material estudiant-lo sol.

Treball individual

L’aprenentatge de l’assignatura implica l’estudi del material explicat a cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labus penjat a l’aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs.

Moodle

El Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més importants d’una aula virtual. El Moodle és el lloc on es pengen tots els materials docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies etc.). En el Moodle també s’hi troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de entregar durant el transcurs de l’assignatura. Majoria dels exercicis són qüestionaris automatitzats i auto avaluables, el fet que ajuda a practicar el coneixement per part de l’estudiant.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1.            El concepte i el mètode en economia:

1.1.        Què és l'economia. Historia de pensament econòmic. 

1.2.        Metodologia de l’economia.

1.3.        Economia normativa i economia positiva.

1.4.        Aplicacions.

1.5.        L’escassetat, l’elecció i factors productius.

1.6.        La frontera de les possibilitats de producció (FPP).

1.7.        Cost d’oportunitat.

1.8.        Llei de rendiments decreixents.

1.9.        Microeconomia i macroeconomia.

1.10.      Representacions gràfiques en l’economia.

2.            L’especialització, el intercanvi i el diner.

2.1.        L’especialització i el intercanvi. Eficiència del mercat.

2.2.        Avantatge absolut i comparatiu.

2.3.        Economies d’escala.

2.4.        Bescanvi i economia monetària: les funcions del diner.

3.            Els mecanismes de mercat: l’oferta i la demanda.

3.1.        Els determinants de la demanda i els seus desplaçaments.

3.2.        Els determinants de l’oferta i els seus desplaçaments.

3.3.        L’equilibri del mercat.

3.4.        Les lleis de l’oferta i la demanda.

3.5.        Aplicacions de l’anàlisi de l’oferta i demanda.

4.            L’elasticitat de l’oferta i la demanda.

4.1.        L’elasticitat de la demanda: preu, substitució i renda.

4.2.        L’elasticitat de l’oferta.

4.3.        L’elasticitat de l’ingrés dels productors i la despesa dels consumidors.

5.            La teoria de l’elecció del consumidor.

5.1.        La restricció pressupostària.

5.2.        Les preferències del consumidor.

5.3.        L’optimització en l’elecció del consumidor.

5.4.        La obtenció de la corba de la demanda.

6.            El paper de l’Estat en economia.

6.1.        La diversitat de les activitats econòmiques i agents econòmics.

6.2.        Preus màxims i mínims (efectius i inefectius).

6.3.        Externalitats (generalment).

7.            Principis de macroeconomia

7.1.       Consum

7.2.       Inversió privada

7.3.       Gastos del govern

8.            Model IS-LM

8.1.        El mercat de béns i serveis

8.2.        El mercat monetari 

8.3.        La corba IS

8.4.        La corba LM

8.5.        Model IS-LM

9.           Politiques i expectatives en el model IS-LM

9.1.        Politiques fiscals

9.2.        Politiques monetàries

9.3.        Canvis d'expectatives

10.          Oferta agregada i demanda agregada

10.1.      Demanda agregada

10.2.      Oferta agregada 

10.3.      OA-DA al curt i llarg temini

Activitats d'aprenentatge


  • Les classes combinen la teoria econòmica amb els exemples empíric. L'assistència a totes les sessions és essencial per entendre el material de la assignatura. Assistència significa participació activa en les sessions presencials i estudi autònom fora de l’aula.
  • Durant el trimestre els alumnes desenvoluparan un treball empíric relacionat amb la situació microeconòmica y macroeconòmica del entorn, simulant una situació real on els coneixements teòrics serviran per assolir els reptes del treball.
  • Els seminaris s'imparteixen en format presencial. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una aplicació pràctica de la realitat econòmica i en la qual la participació de l'estudiant és clau per ponderar la capacitat d'aplicar els conceptes teòrics al marc econòmico actual.

Sistema d'avaluació


La nota final d'aquest curs consistirà dels següents elements obligatoris:

  • Examen final tipus test: 50% (RECUPERABLE NOMÉS SI ES PRESENTA L'EXAMEN FINAL)
  • Treball en grup i exposició: 30% (EL % DE PRESENTACIÓ NO ÉS RECUPERABLE)
  • Lliurament d'un conjunt d'exercicis i participació: 20% (NO RECUPERABLE)

És imprescindible aprovar totes les parts del curs amb una nota de 5 per aprovar el curs. La nota final de tall per aprovar l'assignatura serà un 5/10.

L'estudiant que no present l'examen final no podrà presentar-se a l'examen de recuperació.

L'estudiant només podrà recuperar l'examen final i no les parts de l'avaluació continuada.

Resum de les ponderacions d’avaluació:

Examen final

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

20%

Treball en grup (20%) i exposicions (10%)

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.