Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aitor Ruiz Santiago

Descripció


L'assignatura té per objectiu fer un recorregut per diferents aspectes de l'audiència dels mitjans i/o productes, des de les principals teories sobre els efectes dels mitjans en les audiències, fins a la seva medició i noves maneres de relacionar-se entre emissors i receptors de la comunicació mitjançant les narratives.

En finalitzar l’assignatura l’estudiant serà capaç de dissenyar una pla de comunicació estratègic orientat a l’engagement amb l’audiència basat en un model d’audiència activa.

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'i-Màrqueting i de les Xarxes Socials.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD3. Presentacions
 • MD6. Debats i fòrums
 • MD7. Estudis de cas

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Teories dels efectes dels mitjans

 • Teories de la omnipotència en els mitjans
 • Teories dels efectes limitats
 • Tornada als efectes forts

Tema 2. La recepció dels mitjans

 • Hàbits de consum
 • Segmentació Vs Fragmentació
 • Medicions d’audiències
 • Big Data i audiències

Tema 3. Nous Mitjans

 • Què són els “nous mitjans”?
 • Convergència digital
 • La fal·làcia de la caixa negra
 • Ecosistema multiplataforma

Tema 4. Narratives

 • Storytelling
 • Transmedia storytelling

Tema 5. Audiències actives

 • L’Audiència activa
 • User Generated Content
 • Mecanismes de participació de l’audiència i col·laboració online
 • Gamificació

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de diverses activitats d’avaluació continuada i d’un examen final presencial. Una part de les activitats d’avaluació continuada seran individuals i una altra seran activitats de treball en grup.

Resum de l’avaluació de l’assignatura:

 • SE1  Participació en activitats plantejades dins de l’aula: 5%
 • SE3 Exposicions:  10%
 • SE2 Treball individual i/o en grup:  35%
 • SE4 Examen final:    50%

Les activitats d’avaluació continuada no són recuperables, no obstant no requereixen una nota mínima. L’examen final requereix una nota mínima de 5 per a optar a efectuar la mitja i aprovar l’assignatura.