Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ester Hidalgo Pastor

Idiomes d'impartició


L'assignatura serà impartida en castellà.

Material de lectures, vídeos, i altres materials en anglès.

Els alumnes podran utilitzar el català en les seves exposicions i treballs presentats.

Descripció


L'evolució del context ha generat un consumidor/ usuari/ stakeholder informat, exigent i compromès, que busca valors amb els quals identificar-se a l'hora de prendre les seves decisions de consum/ afiliació/ pertinença.
Aquest aspecte impacta en l'enfocament que qualsevol marca/ entitat/ organització ha d'adquirir per a aconseguir diferenciar-se en un context digitalitzat, global i saturat. 
El que implica adaptar un nou mindset per a atreure, seduir i fidelizar als nostres stakeholders: Relacions vs.Transaccions.

El Màrqueting social i d'esdeveniments dóna resposta de manera versàtil i efectiva a aquesta nova necessitat de crear vincle i generar valor a llarg termini en les nostres relacions amb els nostres stakeholders( clients, empleats, usuaris, proveïdors).
Constituint una oportunitat única de connectar directament amb la nostra audiència i comunicar de manera immersiva el nostre missatge. 

És per això que es desplega una metodologia pràctica de com organitzar un esdeveniment, les seves fases, objectius estratègics i operacions, resultats esperats i les seves formes de mesura. 
En els quals la creativitat és clau per a obtenir visibilitat i diferenciació.

Resultats d'aprenentatge


· Entendre què és un esdeveniment i què el caracteritza.
· Conèixer les fases en l'organització d'un esdeveniment
· Conceptualitzar la idea d'un esdeveniment i desenvolupar la seva planificació, utilitzant les eines idònies per a dur-lo a terme amb èxit en cadascuna de les seves fases: PRE-DURANT-POST

Metodologia de treball


Sessions teòriques 
MD1. Classe magistral

MD2. Conferències

MD3. Presentacions.

Aprenentatge dirigit

MD7. Estudi de casos

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes 
MD10. Recerca i lectura d'articles

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1-QUÈ ÉS UN ESDEVENIMENT?
- Context/ Definició/ Tipologies/ Tendències
2-FASES DEL PROCÉS EN L'ORGANITZACIÓ D'UN ESDEVENIMENT:
Fase 0: El brief del client

-Marca, valors i filosofia.
-Propòsit/ Missatge
-Target
- Objectius qualitatius i quantitatius
-Tipologia d'esdeveniment
-Dates
-Pressupost
Fase 1: PLANIFICACIÓ

-Definició d'objectius i KPI
- User-Profile
- Desenvolupament de la idea
- Necessitats/ recursos
- “Contra-brífing”- Integració feedback client
- Assignació de partides de pressupost
- Promoció: PRE-DURANT-POST
Fase 2: IMPLEMENTACIÓ

-Coordinació 
-Dinamització
Fase 3: MESURAMENT, SEGUIMENT, CONCLUSIONS
 

3. PRESENTACIÓ FINAL
-Comunicació eficaç 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques 
AF3. Treball en equip 
AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada- 80% 
SE1. Participació en casos, debats i exercicis proposats per la docent - 20%


SE2. Exercicis individuals proposats per la docent:
-Treball final: Planificació d'un esdeveniment de caràcter social per a una marca 50%( 40% valoració grupal +10% contribució Individual-caldrà indicar contribució/ rol de cada integrant de l'equip). 
Aquest treball es desenvoluparà parcialment en classe durant les sessions. 
SE3.Exposició del treball final - 10% 
Examen final - 20% 
SE4. Examen individual tipus test - 20%

L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des de l'inici de curs. 
Atès que es tracta d'una avaluació continuada uyde caràcter 100% pràctic, l'assistència és obligatòria i necessària per a poder aprovar, així com el lliurament dels exercicis proposats per la docent dins dels terminis establerts. 
Els exercicis lliurats fora de termini tindran una puntuació màxima de 4/10. La nota final mínima per a aprovar serà un 5/10.
Només es podrà recuperar l'examen final, que haurà de ser aprovat (5/10) per a fer mitjana amb la nota acumulada de l'avaluació contínua.