Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Antonio Caparrós Zaragoza

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a definir, planificar, executar i avaluar una estratègia en Xarxes Socials. A partir d'un projecte grupal, es treballaran els canals, les estratègies i les diferents eines de diagnosi i seguiment en una estratègia a les Xarxes. Des del paper de les xarxes socials en el context de la web 2.0, el rol dels influencers fins a conceptes com els Leads, KPIs o les mètriques, es treballen i s'incorporen a les diferents fases de l'estratègia SM.

Resultats d'aprenentatge


 • Conèixer els fonaments de la interaccio social aplicada a les xarxes socials
 • Ser capaç d'identificar les connexions humanes i els interessos que converteixen un contingut en viral. 
 • Ser capaç d'analitzar i detectar les virtuts i problemes de les xarxes socials en la gestió empresarial.
 • Ser capaç de definir objectius empresarials i plantejar estratègies per assolir-los a través de campanyes de màrqueting en xarxes socials
 • Conèixer i ser capaç d'utilitzar les principals eines informàtiques per a gestionar la planificació, execució i monitorizació d'una campanya de màrqueting en xarxes socials
 • Ser capaç d'analitzar els resultats d'una campanya i d'organitzar la informació per a ser presentada i utilizada en la presa de decisions empresarials 

Metodologia de treball


a. Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferencies: Es duran a terme dues sessions amb conferenciants a l'aula que vincularan la part teòrica amb experiències en l'àmbit professional.

b. Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudis de cas: Es treballaran dos estudis de cas concrets a través de diverses dinàmiques amb part presencial i no presencial. Aquests casos es vincularan a activitats.

c. Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d'articles: Es proposaran diversos treballs de recerca vinculats a casos pràctics i articles d'actualitat.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. El pla de social media

 • Els efectes de les xarxes en els individus, el col·lectiu i l'empresa
 • L'herència del Web 2.0
 • Objectius i estratègia

Tema 2. Recerca i anàlisi

 • Per nivells d'integració. Xarxes verticals, xarxes horitzontals
 • Per relació entre els usuaris. Xarxes simètriques, xarxes asimètriques
 • Altres. per finalitat, per accés, per funcionalitat
 • El cercle d'or
 • Buyer persona i Customer decision journey

Tema 3. Els connectors

 • Fonaments de la connectivitat humana: el nombre de Dunbar
 • La llei dels especials i els influencers

Tema 4. Planificacio i gestio de campanyes de social media

 • Elements clau en una estratègia social media
 • El rol del Community manager
 • Política Social media (SM)
 • Canals pel SM
 • Calendari editorial

Tema 5. Creacio i curacio de continguts

 • Continguts generats per l'usuari
 • Concepte de curacio
 • Tipologies de curacio

Tema 6. Execucio del pla de social media

Tema 7. Medició, visualització i optimització del pla

 • Tipologies de Leads
 • Les mètriques en SM
 • KPIs
 • Eines d'anàlisi i seguiment
 • Presentació de resultats. Social Media Report

Tema 8. Publicitat en xarxes socials

Activitats d'aprenentatge


a. Classes magistrals

b. Seminaris i ponències

c. Treball en grup

d. Treball individual

e. Estudi personal

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació es divideix en activitats d'avaluació continuada (60%) i un examen final (40%).

Resum del sistema d'avaluació:

Sistema Percentatge
Activitats individuals. Casos 10%
Activitats grupals. Casos 15%
Exposicions estratègia SM 15%
Projecte grupal. Estrategia SM 20%
Examen final 40%

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10 a l'examen final per poder fer mitjana amb les altres parts d'avaluació de l'assignatura.

Els casos (individuals i grupals) s'entregaran via moodle amb dead-line de 9am de la data designada. La data de cada tasca està marcada al Cronograma i és comentaran en la primera classe de l'assignatura. 
No s'acceptaran via e-mail o altre mitjà que no sigui la tasca de moodle.
Les tasques entregades més enllà de la data final i fins a 24h desprès tindran 1 punt de penalització a la nota. Més enllà de 24h no s'acceptarà cap tasca.

Al període de recuperació només es pot recuperar el 40% de l'examen final. Per recuperar caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per computar la mitjana de l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.