Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Marta Martínez Egea
Noemí Ruiz Munzón 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'assignatura de "Matemàtiques per al Màrqueting" està concebuda com una matèria introductòria de formació bàsica per a l'estudiant, tal com mostra la seva ubicació en el primer curs. En el curs es treballarà la utilització de llenguatge matemàtic i l'adquisició de mètodes de treball que són especialment adequats i útils per formalitzar situacions empresarials.

En particular, l'assignatura desenvolupa els aspectes fonamentals del càlcul matemàtic en una variable (amb optimització), en aquest sentit, es tracta d'una assignatura instrumental en què es proporcionen eines matemàtiques que s'utilitzen, principalment en contextos de màrqueting.

A més cal destacar, pel caràcter formatiu d'aquesta assignatura, que es promou el raonament lògic-deductiu.

Resultats d'aprenentatge


Dominar el llenguatge matemàtic així com la notació i manipulació algebraica en el context del càlcul univariant.

Mostrar coneixements bàsics sobre la recta real, les funcions reals, el càlcul univariant i de les propietats de les famílies bàsiques de funcions reals i l'optimització.

Ser capaç d'identificar i interpretar models matemàtics simples aplicats al màrqueting.

Metodologia de treball


ssions teòriques

MD1. Classes magistrals: Sessions de classe expositives basades en l'explícació del professor/a en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentate dirigit MD5. Seminaris:  Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
Aprenentatge autònom

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integraes en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

MD9. Resolució d'exercici i problemes: Activitat no presencial deicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

En les sessions presencials amb tot el grup es combinaran sessions de teoria amb sessions de resolució d'exercicis. En l'exposició teòrica s'intercalaran exemples que serviran perquè l'estudiant pugui resoldre exercicis de manera autònoma.

En les sessions no presencials els estudiants hauran de treballar coneixements teòrico-pràctics a partir de material audiovisual, documents on-line i el material de les sessions presencials. Els resultats d’aquest treball serà avaluat a partir de qüestionaris mitjançant la plataforma moodle o/i amb l’entrega de projectes realitzats individualment.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


Bloc 0. Preliminars.

 • Els conjunts de nombres
 • Resolució d’equacions i inequacions

Bloc 1. Funcions reals d’una variable real.

 • Definició, tipus i propietats

Expressions d’una funció: forma explícita i forma implícita

 • Gràfica d’una funció
 • Domini i Recorregut d’una Funció
 • Operacions amb funcions: Suma, Producte per un escalar, Producte i Quocient
 • Composició. Propietats. Funció Identitat i Funció Inversa
 • Estudi d’algunes funcions elementals
  • Funcions Polinòmiques
  • Funcions Racionals
  • Funcions amb Radicals
  • Funcions Exponenciales
  • Funcions Logarítmiques

Bloc 2. Càlcul diferencial amb funcions d’una variable.

 • Derivada d’una funció en un punt: definició
 • Interpretació geomètrica de la derivada
 • Punts Angulosos
 • Teorema de la derivada i la continuïtat
 • Funció derivada
 • Funció derivada de les funcions elementals (Taula de derivades)
 • Derivada de les operacions: suma, producte per escalar, producte, quocient
 • Derivada de la composició: Regla de la cadena
 • Derivades successives
 • Aplicacions de la derivada
 • Càlcul de la recta tangent en un punt
 • Límits: Definició, Límits Laterals, Límits infinits: Assímptotes verticals, Límits a l’infinit: Assímptotes horitzontals, Representació gràfica dels límits, Regla de l’Hôpital, Càlcul de límits. Indeterminacions
 • Continuïtat: Definició i definicions equivalents, Tipus de discontinuïtat: evitable, de salt i assimptòtica, Problemes de Continuïtat, Càlcul de les assímptotes d’una funció: horitzontals, verticals i  obliqües
 • Intervals de creixement i decreixement d’una funció
 • Càlcul d’extrems (màxims i mínims)
 • Concavitat, convexitat i punts d’inflexió
 • Anàlisi d’una funció
 • Optimització. Màxims i mínims amb aplicacions al màrqueting

Bloc 3: Taller de modelizació

 

Activitats d'aprenentatge


En general l'estructura de la setmana és la següent:

Activitats a l'aula Activitats fora de l'aula
 • Sessions presencials teòrico-pràctiques
 • Seminaris
 • Estudi personal, realització de les llistes d'exercicis, repassar els apunts, consultar el llibre i material online (autònom).
 • Realització de qüestionaris Moodle per internet (autònom).
 • Repàs (autònom)

 

Sistema d'avaluació


La nota final serà la mitjana aritmètica ponderada de les qualificacions de les activitats avaluatives realitzades en el trimestre. Per superar l’assignatura cal que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10.

L'avaluació continua tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Dos exàmens (P i F): 70%.

- Lliurament d'exercicis, activitats avaluatives i participació (A): 30%

Per tant la nota final s’obté d’aplicar la fórmula:

Nota = 0,1 P + 0,6 F+0,3 A

On P (no elimina matèria) és la nota de l'examen parcial i F (major o igual 4) és la nota de l'examen final que es realitzarà en el període d'exàmens, i A recull la nota de participació.

En el període de recuperació del segon trimestre l'estudiant podrà examinar-se del final (F). La nota final es calcula amb la mateixa fórmula que s'aplica en l'avaluació continua.

La nota de participació i lliurament d’exercicis (A) i el parcial P no són recuperables en cap cas i no es guardarà cap nota d’un curs acadèmic per un altre.

Resum dels percentatges d’avaluació:

Sistema

Ponderació

Participació en activitats plantejades dins de l’aula (P+assistència)

17%

Treball individual (Tests) i en grup (Taller)

23%

Examen final (F)

60% 

 

Bibliografia


Bàsic

HAEUSSLER, JR., ERNEST, F., RICHARS D. PAUL, RICHARD J. WOOD (2008): Matemáticas para administración y economomía. Ed Pearson.

Complementary

S.T.TAN (1998): Matemáticas para administración y economía. International Thomson Editores.

GARCÍA, P., NÚÑEZ, J., SEBASTIÁN, A. (2007): Iniciación a la matemàtica universitaria. Ed. Thomson.

LÓPEZ, M. VEGAS, A. (1994): Curso básico de matemáticas para la economía y la dirección de empresas. Vol I y II. Ed Pirámide.

BITTINGER, MARVIN, L. (2002): Cálculo para ciencias económico-administrativas. Séptima edución. Ed Pearson.

LARSON, HOSTETLER, EDWARDS (2006): Cálculo. Octava edición. Mc Graw-Hill.