Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ester Hidalgo Pastor

Idiomes d'impartició


 • Castellà: Materials docents: articles, vídeos.
 • Anglès: Materials docents: articles, vídeos.

Descripció


En un entorn global, digital i saturat, la diferenciació en el mercat s'ha convertit en el major repte per a qualsevol companyia o marca comercial. Especialment quan ens referim a el sector Retail. L'homogeneïtzació de l'oferta, l'aparició de canal de compra en línia, la crisi i l'arribada de noves generacions s'han produït importants canvis en el context general, que afecten i defineixen nous comportaments, motivacions i expectatives de compra per part del consumidor.

Tots aquests factors generen un nou paradigma: COM vs. QUÈ. Ja no comprem productes. Comprem històries, personalitat i valors de les marques que consumim, a través dels quals ens identifiquem i ens ajuden a contar qui som.

Aquest COM és l'experiència de compra. La qual, per ser eficaç, ha de complir tres objectius principals:

· Seduir al seu comprador objectiu / Target;

· Generar un procés de compra ergonòmic i adaptat a les seves necessitats;

· Harmonitzar un espai comercial on generar record a comprador, per convertir-lo en prescriptor.

En aquest context, on el punt de venda es converteix en canal estratègic de comunicació, entren en joc polítiques tàctiques imprescindibles d'entendre i gestionar per assegurar una experiència única, autèntica i coherent, clau per a la diferenciació i perdurabilitat en el temps.

Resultats d'aprenentatge


 

 • Obtenir una visió global del Retail;
 • Entendre què és l'experiència de compra i el rol de la botiga com a punt de contacte
 • Analitzar de forma professional un concepte comercial, a través d'una visita estructurada a botiga.
 • Deduir l'estratègia darrere d'un concepte comercial:
  • Target,
  • Posicionament,
  • Procés de compra i Concepte Retail
 • Extreure aprenentatges i proposar millores per a alinear estratègia i tàctica, com a clau per a la diferenciació i perdurabilitat en el mercat d'una insígnia Retail.
 • Entrenar la capacitat de sintetitzar informació rellevant, ordenar-la de manera crítica i exposar-la en públic.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral

MD2. Conferencias

MD3. Presentacions.

Aprenentatge dirigido

MD7. Estudi de casos

Aprenentatge autónom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes

MD10. Recerca i lectura d'articles

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


CONTINGUTS

1-INTRODUCCIÓ AL RETAIL MARKETING

2-TENDÈNCIES

3-L’EXPERIÈNCIA DE COMPRA 

· Decisions estratègiques: TARGET- POSICIONAMIENTO- ROL DEL PUNT DE VENDA

· Decisions tàctiques-Les 7P de l'Retail Mix:

-Producte / Servei / PVP / Ubicació / Visual Merchandising / Store Màrqueting Pla / Atenció a el client

4. TECNOLOGIA APLICADA A EL PUNT DE VENDA

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en equip

AF4. Treball individual

AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada 80%

SE1. Participació en casos, debats i exercicis proposats per la docent - 20%

SE2. Exercicis individuals proposats per la docent: 50%

-Assistència i participació en Retail-Safaris-

-Treball final: Innovació d'un concepte retail, partint d'un concepte existent. Definició de l'estratègia retail- Target / Posicionament / Procés de compra- i experiència de compra nova- 50% (30% valoració grupal + 10% contribució Individual).

Aquest treball es desenvoluparà parcialment a classe durant les sessions.

SE3.Exposició de la feina final - 10%

Exàmen final - 20%

SE4. Examen individual 1 / Preguntes obertes - 20% L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des de l'inici de curs. Atès que es tracta d'una avaluació continuada, l'assistència és obligatòria i necessària per a poder aprovar, així com el lliurament dels exercicis proposats per la docent dins dels terminis establerts.

Els exercicis lliurats fora de termini tindran una puntuació màxima de 4/10. La nota final mínima per aprovar serà un 5/10. Només es podrà recuperar l'examen final, que haurà de ser aprovat (5/10) per fer mitja amb la nota acumulada de l'avaluació contínua.