Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Bernal Fiego

Idiomes d'impartició


Es podran usar fonts d'informació en català, castellà o anglès.

Descripció


Les persones prenem decisions constantment, i encara que no en siguem conscients, o no ho volguem reconèixer, avui dia se sap que la majoria de les nostres decisions no són de tipus racional. Quan les persones actuem com a consumidors, aquesta manca de racionalitat es reflecteix clarament en les nostres decisions de compra.

El Neuromàrqueting, també conegut com a Neurociència del consum, és una ciència multidisciplinar que intenta entendre de manera profunda els motius que hi ha al darrere de les respostes i decisions no racionals dels consumidors, en particular els seus mecanismes neurològics. El Neuromàrqueting es beneficia especialment de les aportacions, fetes durant els darrers 25 anys, en disciplines com la psicologia cognitiva, l'economia conductual (neuroeconomia) i la neurofisiologia.

L'assignatura proposa una introducció clara, senzilla i entenedora a aquesta interessant matèria.

Resultats d'aprenentatge


Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

Aconseguir que l’estudiant comprengui els fonaments de la Neuroeconomia i del Neuromàrqueting

Entendre el caràcter científic de la metodologia de treball del Neuromàrqueting

Arribar a plantejar i portar a terme experiments senzills per avaluar la presa racional / no racional de decisions de consum en diferents àmbits

Entendre els factors externs i interns que influeixen en la presa de decisions, en particular les decisions de compra.

Metodologia de treball


Sessions Teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

 

Aprenentatge dirigit

Classe participativa: Estudi de casos reals.

Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen

una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

 

Aprenentatge autònom

Experimental: Elaboració i experimentació d’hipòtesis d’estudi de decisions simples en consumidors. Treball en equip.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Index resumit dels temes de l'assignatura:

1. El Mètode Científic

2. Antecedents històrics

3. El Cervell

4. Toolbox: sistemes de mesura objectiva

5. Sentits i Percepció

6. Atenció i Consciencia

7. Emocions i Sentiments

8. Aprenentatge i Memòria

9. La Presa de Decisions: desitjar, plaure, decidir

10. Hàbits patològics de consum

11. Neurosegmentació. L’efecte gènere

12. Models de treball experimental

13. Masterclass (Experts convidats)

14. Desenvolupament Model Experimental (per equips)

Activitats d'aprenentatge


A part del treball individual d'estudi i recerca d'exemples que cada alumne ha de fer, una part molt important del resultat de l'assignatura es recolzarà en la realització d'un treball d'equip de tipus experimental, que permetrà aplicar i comprovar els conceptes essencials de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


La nota final de l’assignatura es conformarà per la suma de diferents activitats d’avaluació continuada:

a. (SE1 + SE3) Participació activa. Estudi de casos i cerca d’exemples (30%)

b. (SE2) Treball pràctic senzill consistent en el disseny d’un experiment per avaluar la presa de decisions (40%)

c. (SE4) Examen final (30%)

Per aprovar, a més d'una mitjana igual o superior a 5, cal tenir un 5 a l'examen final. Tan sols l'examen final és recuperable.