Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Estela Pombo Gutiérrez

Descripció


L'assignatura posa a l'alumne en contacte amb les nocions bàsiques jurídiques, així com la terminologia jurídica de l’àmbit del dret mercantil i laboral.
Aplicar la legislació mercantil en els casos pràctics que es troben en la realitat econòmica. Observar el dret com instrument social que acota les relacions i
negocis jurídics de caràcter laboral.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar coneixements sobre el Dret i les seves implicacions en l'àmbit econòmic. En particular, sobre el Dret dels contractes amb les relacions econòmiques i
ambn les relacions laborals.

Metodologia de trabajo


MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a las clases presencials.

MD7. Estudi de casos. Dinàmica que parteix de l’ estudi d’un cas, que serveix per acont extualitzar a l’ estudiant en una situació concreta, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup entre els estudiants.

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials. Per a les que l’ alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

MD1. Classe magistral. Sessions de classe expositives basades en l’ explicació del professor en la que assisteixen tots els estudiants matriculats en l’ assignatura.

 

 

 

 

Continguts


TEMA 0. INTRODUCCIÓ AL DRET.

TEMA 1: INTRODUCCIÓ AL DRET EMPRESARIAL.

1.1 EL DRET EMPRESARIAL EN SENTIT AMPLI I ESTRICTE.
1.2 EL DRET MERCANTIL COM A EIX DEL DRET EMPRESARIAL.


TEMA 2: L’EMPRESARI MERCANTIL.
2.1 EMPRESARI INDIVIDUAL
2.2 EMPRESARI SOCIAL NO MERCANTIL.
2.3 EMPRESARI SOCIAL MERCANTIL.
2.4 EL REGISTRE MERCANTIL

TEMA 3: EL REGISTRE MERCANTIL.

TEMA 4: LA REPRESENTACIÓ MERCANTIL.


TEMA 5: ELS CONTRACTES MERCANTILS.


 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.

 ELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES MERCANTILS.


TEMA 6: SOCIETATS MERCANTILS.
 ANÀLISIS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL.
 LA SOCIETAT ANÒNIMA.

 LA SOCIETAT LIMITADA.

DIFERENCIES Y SIMILITUDS.


TEMA 7: EL CONCURS DE CREDITORS.


 ANÀLISIS DE LA LLEI CONCURSAL.
 CONEIXEMENT DEL PROCEDIMENT CONCURSAL.


TEMA 8: LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.


 ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.


TEMA 9: LA PROPIETAT INDUSTRIAL Y LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.


 ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL.


TEMA 10: L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT.


 ANÀLISIS DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT APLICAT A L’ EMPRESA.

 

 

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Assistència continuada a les diferents sessions
Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d'exercicis, redacció de treballs i estudi personal de continguts i procediments
Treball amb el docent i amb altres grups d'alumnes a la classe
Treball amb el seu grup de recerca i defensa davant de la resta de companys i docent

 

 

 

Sistema d'avaluació


60% de la nota s’ obtindrà de l’ examen final del trimestre que inclourà preguntes de tipus test . Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 perquè faci promig amb les altres notes d'avaluació continua del trimesre.


30% nota del seguiment trimestral avaluació acumulativa composta de: (cal obtenir una nota minima de 5 sobre 10 porquè faci promig amb les altres notes d`avaluació.


1.- realització de casos pràctics i qüestionaris : preparació prèvia correcció fora de classe i / o avaluació i correcció en sessió a classe. Recerca legal i de terminologia jurídica preparació fora de classe i correcció per part del docent.
 


10% de la nota per assistència i actitud a les classes. La manca d'assitencia al 20% de les classes provocarà la pèrdua d'aquest 10%

 


EXAMEN RECUPERACIÓ en cas de suspendre l'assignatura només es podrà recuperar les parts corresponents als exàmens finals (60% ), es guardarà la nota de les activitats desenvolupades durant el curs de les parts aprovades pràctiques . Nota mínima de la prova de recuperació ha de ser de 5 sobre 10.


Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Código de comercio y Legislación complementaria. BOE. 2020.

Lecciones de derecho mercantil. Ed. Tecnos. Jimenez Sánchez. 2019.

Lecciones de Derecho Concursal. Mª Isabel Candelario Macias. 2012. Ed. Tecnos.

Sistema de Derecho Civil. Luis Díez Picazo. 2018. Ed. Tecnos.

Memento Sociedades Mercantiles. 2020.

Derecho Romano. Antonio Fernández de Bujan. 2019. Ed. Aranzadi.