Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Jesús E. Martínez Marín

Descripció


En aquesta assignatura es pretén tenir contacte directe amb la gestió ambiental en els entorns marítims i portuaris, comprendre el impacte de les activitats del transport sobre els oceans i estudiar i fer-se part de les mesures que estem treballant actualment per mitigar la contaminació marina.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

Resultats d'aprenentatge


• Obtenir els coneixements bàsics de la gestió ambiental en els entorns marítims i portuaris.

• Ser conscients de la responsabilitat que comporta el portar una política medi ambiental d'acord amb la legislació vigent.

• Comprendre la importància de la gestió mediambiental de les costes

• Ser capaç de realitzar i Avaluar un sistema de Gestió Ambiental tant en empreses logístiques com marítimes

• Conèixer la importància dels estudis d'impacte ambiental per al sector logístic, marítim i portuari..

Metodologia de trabajo


En les sessions presencials es combinen les classes magistrals amb activitats pràctiques a l'aula, s'obriran debat sobre temes relacionats amb l'assignatura i es treballarà en l'anàlisi estructural intern de les empreses navilieres.

En les sessions semipresencials, es duran a terme treballs, fòrums al campus virtual, dirigits a la investigació del negoci navilier, de les consignatàries, armadors i ports en el negoci marítim internacional.

En termes cronològics l'adequat seguiment del curs d'un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

 

a) Assistència a les sessions lectives

L'assistència a classe és obligatòria, tot i que, tot el material didàctic serà proporcionat a través de Moodle; Sense l'assistència a les classes no forma part de l'avaluació i no influeix la nota final de l'assignatura.

b) Treball individual

L'aprenentatge de l'assignatura implica l'estudi del material explicat en cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labes • Labus penjat a l'aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut del curs.

c) Moodle

Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més importants d'una aula virtual. Moodle és el lloc on es pengen tots els materials docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies etc.). En el Moodle també es troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de lliurar durant el transcurs de l'assignatura.

d) Contacte amb el professor

El contacte amb el professor de l'assignatura és vital perquè els estudiants puguin resoldre dubtes i aclarir tots els problemes relacionats amb l'assignatura. Per facilitar aquest contacte tenim diverses eines de contacte. Principalment concertant tutoria via correu electrònic, reservant el moment en què els estudiants poden trobar-se directament amb el professor durant les hores de tutories.


Continguts


1. Principis Mediambientals:

a. Sensibilització Ambiental

b. Sistemes de Gestió Ambiental (SGA s): ISO 14000, EMAS.

c. Responsabilitats en la gestió mediambiental.

d. Política mediambiental Europea

e. Estudis d'Impacte Ambiental

 

2. Contaminació Marina:

a. Contaminació orgànica, per hidrocarburs, per tensioactius, químics, per dragatges, tèrmica.

b. Residus sòlids. Impacte ecològic dels contaminants

 

3. Legislació ambiental i marina.

a. Conveni MARPOL 73-78

b. Recursos naturals marins: explotació i gestió.

c. Pesca marítima. Activitats pesqueres en el marc legal espanyol.

d. Protecció del medi marí.

 

4. Gestió ambiental costanera i marina.

a. Ordenació i legislació nacional i internacional

b. La gestió integrada de l'litorals: Responsabilitats i segregació de funcions: Ajuntaments, autoritats portuàries, etc.

 

5. Indicadors ambientals:

a. Turisme i sostenibilitat.

b. Conceptes generals i marc legislatiu en l'ordenació del litoral.

c. La gestió ambiental del mar.

d. Normativa Internacional Associada a la gestió ambiental.

Activitats d'aprenentatge


Es realitzan estudis de impacte ambiental is es rebrá la visita d'experts ambientalistes amb reconeguda experiencia en el sector.

Es realitza una visita a les instalaciones medi ambientals del Port de Barcelona (Subjecte a disponibilitat del Port)

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre. Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10.

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:

1. Exercicis pràctics d'avaluació contínua (Seminaris i virtuals) total: 20% (no es pot recuperar)

2. Una avaluació Parcial  o Proyecte Grupal. (A designar o un estudi d'impacte ambiental o u exam): 30% (no es pot recuperar)

3. Un examen on s'avaluarà la comprensió dels alumnes de les matèries de l'assignatura: 50% punts 

  • Es neccesita al menys un 80 % de assistencia per accedir a la aprovació de la assignatura.
  • Per poder configurar la nota amb el seguiment de l'avaluació continuada s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el treball escrit de 30% i de 5 punts en l'examen final. Si no s'obté un cap dels ítems anteriors i / o la mitjana dels 3 elements és inferior a 5 punts, s'haurà de realitzar la prova de recuperació que tindrà lloc després del període d'exàmens finals.
  • Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació
  • La nota del examen de recuperació no fa mitjana amb la resta del curs, i no podrà ser superior a 5 punts.

Bibliografia


Bàsic

Comas, R; Ferragut, M.A; Llauger, A; Morro, A; Ramon, D; Rayó, M;

Departament de Medi Ambient. (1996). “El Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria de la Unió Europea a Catalunya”. Generalitat de Catalunya.

Ministerio de Medio Ambiente. (2008). Guía para la implementación de EMAS en Pymes.

Daly, H. 1989.- Economia, ecologia, etica. Ensayos haciauna economia del estado estacionario. Fondo de Cultura Contemporanea.

Euli, E. 2007.- Casca il mondo¡ Giocare con la catastrofe. Meridiana.

Garcia, R. 2008.- Del pico del petroleo a una sociedad potfosilizada,en Sempere-Tello, pp 21-48.

MARPOL CONVENTION, International Maritime organization, disponible en: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2A2D8B5F-EEAE-4AED-BC7D-115A2000BF20/2154/marpol_articulos.pdf

AENOR (1999) Gestión Medioambiental e ISO 14000.

Suris López, José Mª, Gestión Medio Ambiental de la Industria. Claves para hacer sostenible y rentable la gestión medioambiental en la industria,  Editorial ICG Marge, SL, Barcelona, España. ISBN84-866684-33-1

AENOR (1996) ISO 14001, Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y Directrices.

Clements, B., (1997) Guía Completa de las Normas ISO 14000. Gestión 2000.

Conesa Ripoll, Vicente (1997). Los instrumentos de la Gestión Ambiental de la Empresa. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.

Complementary

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html

Prieto, P. 2008.- Opciones económicas y energéticas de futuro (en linea) http:/www.crisisenergetica.org

Latouche, S. 2008.- La apuesta por el decrecimiento. Icaria

Naredo, J.M. & Valero, A. 1999.- Desarrollo económico y deterioroecológico. Fundación Argentaria-Visor.

Georgescu Roegen N. 1989.- Mitos de la economia y de la energía. En Daly 1989 pp 73-92.

Larouche, S. 2007.- Sobrevivir al desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa. Icaria.