Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Patricia Crespo Sogas

Descripció


L'assignatura d'Introducció a la Gestió Empresarial suposa una primera presa de contacte amb el món de la gestió empresarial i estudia el paper de l’empresa i els empresaris a la societat.

Permet comprendre els principals indicadors econòmics i socials per avaluar el funcionament de l'empresa, per a continuació centrar-se en els principis bàsics de la gestió empresarial: direcció, organització, planificació i control.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Avaluar econòmica i socialment el funcionament d’una empresa
 • Avaluar l’organització d’una empresa
 • Avaluar la funció directiva
 • Saber utilitzar eines de previsió i planificació empresarial
 • Saber establir mecanismes de control de gestió

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures.

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi.
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles

Continguts


Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte d’empresa i administración

1.2.Tipus d’empreses

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa

1.4.1. La productivitat

1.4.2.La rendibilitat

1.4.3. El punt mort

Tema 2: La planificació empresarial

2.1.      La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2.      Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3.      Tipus de plans

            2.3.1.   Plans permanents

            2.3.2.   Plans temporals

Tema 3: El control a l'empresa

3.1.      Els sistemes d’informació per al control

3.2.      El procés de control

            3.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

            3.2.2. El registre de resultats

            3.3.3. L’anàlisi de desviacions

            3.3.4. Les accions correctores

Tema 4: L'organització de l'empresa

4.1.      Definició i disseny  de l’estructura organitzativa

4.2       Les parts de l’organització

4.3.      L’organigrama: disseny horitzontal i vertical

4.4.      Els mecanismes de coordinació

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1.      Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2.      Variables que condicionen la funció de direcció

5.2.1. La motivació dels treballadors

5.2.2. Els estils de direcció

Tema 6. Breu resum de noves tendències en gestió i organització

Activitats d'aprenentatge


Es realitzaran les següents activitats formatives:

1. Treball en equip sobre l’administració d’un projecte empresarial

2. Seminaris

3. Sessions teòriques

4. Estudi personal

Sistema d'avaluació


La nota final de l'assignatura es conformarà mitjançant la ponderació de notes de diferents activitats d'avaluació continuada, les quals s'aniran plantejant durant el curs, més l'examen final:

AVALUACIÓ CONTINUADA (60% de la nota)

 • Casos pràctics realitzats mitjançant treball en equip (40% de la nota)

Es realitzaran 4 casos pràctics, cadascun dels quals tindrà un pes del 10%, que implicaran les següents activitats en equip:

 1. Treball previ de lectura del cas i resposta individual de preguntes prèvies

 2. Discussió del cas en classe entre els diferents equips

 3. Preparació per part de cada equip d'un informe sobre el cas

 • Treball sobre un tema, a triar, sobre nous reptes d'administració d'empreses (10% de la nota)

Aquest treball implicarà la realització de les següents activitats en equip:

 1. Cerca d'informació sobre el tema triat

 2. Elaboració d'un vídeo-resumeixen sobre el tema triat

 3. Preparació per part de cada equip de dos informes sobre 2 vídeos diferents als que l'equip a elaborat

 • Realització de diferents proves/exàmens sobre resolució d'exercicis (10% de la nota)

EXAMEN FINAL (40% de la nota)

L'examen final constarà de diferents preguntes teorico-pràctiques. S'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en l'examen final: aquest examen constarà de diferents parts avaluatives i s'haurà d'obtenir com a mínim una puntuació d'un 40% a cadascuna d'aquestes parts i que la nota mitjana de les notes de les diferents parts sigui com a mínim de 5 punts.

Prova de recuperació

 • Es guardarà i no es podrà recuperar la nota de l'avaluació contínua. Només es podrà recuperar l'examen final.
 • Per a recuperar la nota de l'examen final, es podran presentar a la prova de recuperació els estudiants que es trobin en les següents situacions:
 • Si la mitjana de l'examen final està aprovada però s'ha obtingut menys de 4 en alguna de les parts, s'haurà de recuperar la part o parts amb menys de 4.
 • Si la mitjana de l'examen final està suspesa, s'hauran de recuperar totes les parts per sota de 5 punts.
 • Igualment que en l'avaluació ordinària, la nota final que quedi de l'examen final després de la recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.
 • Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria d'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2014): Administración. Ed. Pearson. Mexico. 12a edició

GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F (2013), Cómo crear y hacer funcionar una empresa.  Madrid. Ed. Esic. 9a edició.

Chip Conley (2017). PEAK: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow Revised and Updated. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons Inc

Complementary

https://hbr.org/2018/08/3-kinds-of-jobs-that-will-thrive-as-automation-advances

https://singularityhub.com/2016/05/17/a-big-shift-is-coming-and-it-could-uber-ize-entire-industries/