Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: José Luis Torres Soto

Descripció


L'assignatura de sistemes d'informació en logística busca introduir l'estudiant en els diferents conceptes, tecnologies i procediments emprats per la indústria, per a la gestió òptima de la cadena de subministrament en tots els seus apartats. En finalitzar el curs, l'alumne haurà adquirit les nocions necessàries que li permetran identificar les característiques de les dades i informació, la forma de capturar-formatar, utilitzar-los i emmagatzemar-los i finalment, com la informació es transmet i intercanvia per facilitar tots els processos logístics que en l'actualitat dóna feina la indústria, els sistemes productius, el comerç i el transport.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En finalitzar el curs l'estudiant estarà en capacitat de:

  1. Descriure i identificar informació bàsica sobre els mètodes i les tècniques usades paràgraf planificar, esquematitzar, una organitzadora i monitoritzar els processos logístics en els negocis internacionals i de la cadena de subministrament, mitjançant l'elecció d'estratègies adequades recolzades en sistemes d'informació i comunicacions.
  2. Reconèixer el context funcional de la distribució física i de la gestió logística a general i els fluxos d'informació associats, identificant les activitats crítiques al llarg de la cadena de subministrament i els actors implicats.
  3. Determinar els requeriments operacionals i tecnològics dels processos logístics en les organitzacions que fan servir la logística com una eina estratègica per a l'obtenció d'avantatges competitius un nivell regional, nacional, europeu o internacional.
  4. Entendre quins els aspectes del comerç internacional que incideixen directament en els processos logístics i que condicionen la generalització i la interoperabilitat de los mateixos.
  5. Identificar els aspectes clau a la aplicació dels sistemes d'informació en els processos logístics que es tradueixen bany serveis de valor afegit i que milloren la competitivitat de les empreses.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques: classe magistral, conferències, presentacions

Aprenentatge dirigit: seminaris, fòrums i debats, estudi de casos, ús d'eines informàtiques aplicades a l'objecte de l'assignatura, visites a entorns reals

Aprenentatge autònom: Resolució de problemes, recerca i lectura crítica d'articles, tutories no presencials

Continguts


1. Introducció als Sistemes Informàtics
1.1. Arquitectura de sistemes informàtics
1.2. Maquinari
1.3. Programari i llenguatges de programació en logística
1.4. Web services, comunicacions i protocols en el núvol

2. TIC aplicades al sector de Transport i Logística

2.1. Sistemes d'Informació per al suport a la presa de decisions.
2.2. Sistemes Transaccionals i eines de planificació
2.3. Sistemes de Gestió de Transport
2.4. Integració de Sistemes
2.5. Xarxes de valor afegit (VAN) i Xarxes virtuals privades (VPN)

3. Mètodes per a la captura i intercanvi d'informació
3.1. Codificació i Estandardització
3.2. Dispositius d'Entrada / Sortida d'informació
3.3. Integració de Sistemes i d'informació entre organitzacions
3.4. Seguiment i Traçabilitat
3.5. Finestretes úniques i sistemes en comunitat

4. Planificació i implantació de Sistemes d'Informació
4.1. Rols dins de la planificació de sistemes d'informació
4.2. Gestió de la Seguretat de la Informació
4.3. Selecció de Sistemes d'informació

Activitats d'aprenentatge


Lectures d'articles i informes tècnics, visites a empreses, pràctiques amb eines informàtiques i treballs dirigits

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà d'una nota obtinguda a partir de la avaluació continuada, l'assistència i els exàmens segons els següents percentatges:

  • Activitats pràctiques fetes a les diferents sessions pràctiques: 40%
  • Casos sobre la matèria, treballats en format de seminari: 35%
  • Examen de l'assignatura: 25%.
  • La nota mínima de l'examen ha de ser de 3,5 perquè sigui computable amb la resta de l'avaluació.
  • Recuperació: els que aprovin la prova de recuperació obtindran la nota d'aprovat 5.0 com a màxim.

Bibliografia


Bàsic

CHRISTOPHER MARTIN, “Logistics & Supply Chain Management”, fifth Edition. FT Publishing International, 2016. ISBN: 978-1292083797

ScienceDirect: the leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from nearly 2,500 journals and 26,000 books. http://www.sciencedirect.com/

Laudon,K.C,Laudon,J.P. “Management Information Systems: managing the digital firm,15th edition Global edition”. G. Pearson, 2018. ISBN-13 978-1-292-21175-6.