Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Valeria Bernardo

Descripció


L´assignatura de Transport i Mobilitat Sostenible parteix dels coneixements adquirits a l´assignatura de Gestió Ambiental Marítima, on es farà una extensió dels coneixements a d´altres sectors del transport més enllà del marítim. Es focalitzarà en aspectes ambientals que afecten en el dia a dia a les empreses de la logística i del transport, de la part més de gestió com a l´estratègica, de posicionament i de responsabilitat vers a la societat. L'assignatura té tres pilars bàsics: entendre el perquè és important el medi ambient, adquirir coneixements científics i tècnics aplicables i entendre la importància del medi ambient per a l'empresa i la societat. 

Resultats d'aprenentatge


Aquesta assignatura pretén donar una visió transversal del medi ambient a la logística i el transport. El medi ambient forma part de les diferents etapes de la logística i dels diferents mitjans de transport. Entendre les principals avantatges i inconvenients d’aquests, així com els sistemes de gestió ambiental i les bones pràctiques ambientals, son els principals resultats d’aprenentatge a assolir en aquesta assignatura.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques

  • Classes magistrals: exposició de les punts bàsics de la lliçó d’obligada assistència als alumnes.
  • Presentacions: totes les classes magistrals aniran acompanyades de presentacions de lliure disposició pels alumnes.

 

Aprenentatge dirigit

  • Case studies: algunes lliçons aniran acompanyades de casos d’estudi. Algun d’aquests casos podran ser exposats per grups d’alumnes prèvia demanda del professor.
  • Test online classe: durant les classes magistrals, es faran qüestionaris als assistents sobre el desenvolupament de la lliçó. Els alumnes hauran de portar un telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador portàtil.

 

Aprenentatge autònom

  • Activitats i problemes: a entregar a través de la plataforma Moodle.
  • Lectura d’articles: complement a alguna de les lliçons del curs.
  • Tutories: a concretar les presencials i les no presencials per correu electrònic.

A classe s’haurà de disposar d’un segon telèfon intel·ligent, taules o ordinador portàtil per respondre els qüestionaris online.

Continguts


Tema 1. Introducció al medi ambient.

·         Conceptes generals

·         Desenvolupament sostenible

·         Conferències internacionals

Tema 2. Problemàtica generada pel transport

·         Eficiència dels mercats

·         Fallades de mercat

·         Externalitats

Tema 3. Consums energètics i externalitats del sector del transport

·         Fonts d’energia i consum d’energia per mode de transport

·         Canvi tecnològic en perspectiva històrica

·         Externalitats negatives

Tema 4. L’impacte ambiental del sector del transport

·        Principals contaminantes

·        Contaminació atmosfèrica. Factors d’emissió.

·         Contaminació acústica

Tema 5. Residus

·         Definició, classificació i caracterització de residus

·         Tractaments de residus

·         Transportistes i gestors autoritzats

·         Contaminació de sòls

·         Residus perillosos

·         Residus radioactius

Tema 6. Aigües

·         Contaminació física, química i biològica de l´aigua

·         Tractament d´aigües

Tema 7. Medi ambient i empresa

·         Importància del medi ambient a l'empresa

·         Responsabilitat Social Corporativa i medi ambient

·         Rendibilitat de l'empresa i medi ambient

·        Estratègies empresarials sostenibles 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats a través de la plataforma Kahoot de seguiment del desenvolupament del curs a fer a classe de forma individual fora de l´aula.

Qüestionaris en línia a través de Moodle de diferents temes de l´assignatura a fer a classe de forma individual fora de l´aula.

Projecte grau de contaminació d'un port i mesures presses. 

Examen final

 

Sistema d'avaluació


40%: Examen final on la nota mínima serà d’un 4 per tal de què faci promig amb l’avaluació continuada

25%: Activitats d’avaluació continuada. Es duran a terme entre 4 activitats al llarg del curs, on la nota d’aquestes serà la mitja ponderada d’aquestes. La no entrega d’una activitat comptarà com a zero. Es tractarà de qüestionaris en línia, resolució de problemes, presentacions... Passada la data d’entrega, no serà acceptada.

15%: Projecte de l'estat ambiental. 

20%: Mecanismes participatius a classe virtuals després de cada lliçó (Kahoot)

En la recuperació final es mantindran aquests percentatges, i l'alumnes només es podrà presentar a l'examen. 

No es podran presentar a la recuperació aquells estudiants que no s’hagin presentat a la convocatòria ordinària. Les activitats d´avaluació continuada no seran recuperables.

Bibliografia


Complementary

Conde, J. et al. (2003). Economia, tranporte y medio ambiente. Fundación para la investigación y el Desarrollo ambiental, 1era edició. ISBN 8495599716.

Estevan, A. (1994). Els comptes ecològics del transport. Medi ambient i cultura. Publicació de la Generalitat. Nº 9.

Labandeira, Xavier (2007). Economia Ambiental, Pearson Educación, Prentice Hall, 1era edició. Disponible a la xarxa.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Transporte y medio ambiente, hacia una nueva política común de transporte. Term 2009: indicadores del transporte y medio ambiente en la Unión Europea. 9788449109034. Col·lecció anual de l’Agència del transporte europea.