Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Manuel Guerris Larruy

Descripció


Les operacions dins la empresa són l’eix vertebral per poder transformar diferent tipus de recursos en productes i serveis i així mateix estan presents en totes les funcions empresarials.

 

Aquesta assignatura introdueix a l’alumne en l’àmbit de la gestió de les operacions que realitzen les empreses per tal d’obtenir el producte –bé o servei- que ofereixen al mercat.

 

El contingut programat inclou els coneixements necessaris que afecten a l’estratègia del sistema d’operacions i els coneixements per a gestionar el sistema.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


El estudiant com a resultat podrá:

 • Comprendre les activitats que conformen els processos ordinaris de la unitat d’operacions en sintonia amb l’estratègia empresarial
 • Definir i dimensionar operacions bàsiques de negoci.
 • Assumir la necessitat de prendre decisions empresarials ètiques amb criteris de productivitat i rendibilitat

Metodologia de trabajo


La metodologia que s’emprarà estarà basada en:

 • Sessions presencials d’exposició de continguts
 • Vídeos didàctics d’exemples pràctics d’empreses i les seves operacions
 • Resolució d’exercicis plantejats als alumnes
 • Exposicions realitzades pels alumnes

Continguts


 • L’empresa i el subsistema d’operacions
  • La empresa com un conjunt de sistemes
  • Descripció dels diferents sistemes
  • Les operacions i la seva relació amb la resta de sistemes

 

 • L’estratègia d’operacions
  • Què són les operacions
  • Components de les operacions
  • Productivitat i competitivitat

 

 • Previsions
  • Definició de previsió
  • Components de la demanda
  • Mètodes de previsió

 

 • Planificació i programació de la producció
  • Diferències entre planificar i programar
  • Disseny de la planificació agregada
  • Mètodes básics de programació

 

 • Selecció i disseny del procès i distribució en planta
  • Tipus de procesos i les seves característiques
  • Avantatges i inconvenients
  • Distribució en planta

 

 • Capacitat a llarg termini
  • Desafiaments de la capacitat a llarg termini
  • Mètodes de definició

 

 • Desafiaments de la decisió de localització de entitats productives
  • Mètodes de localització

 

 • Estratègies de producció
  • Fabricació en projectes
  • Fabricació en taller
  • Fabricació en procès
  • Lean production

 

 • Gestió de la qualitat i millora contínua
  • Què és la qualitat
  • El procès de qualitat
  • El procès de millora contínua

 

 • Aprovisionament i gestió de stocks
  • Tipus de stocks i funcions
  • La funció d’aprovisionament
  • Mètodes de gestió de stocks
  • El MRP

 

 • Estratègies de la distribució
  • DRP
  • ECR, CPRF

 

 • Gestió de projectes
  • Què és un projecte
  • Definició básica d’un projecte
  • Control d’un projecte

Activitats d'aprenentatge


Les activitats que es desenvoluparan durant el curs són:

- Exercicis de clase

- Treball en grup sobre l'anàlisis d'una empresa desde el punt de vista de les operacions

Sistema d'avaluació


L’assignatura estarà composada i avaluada segons els diferents conceptes:

 • EF: Examen de conceptes teòrics i pràctics
 • AE: Activitats i exercicis plantejats als alumnes
 • TG: Treball grupal

 

La nota final (NF) es calcularà mitjançant l’expressió NF=0,55 EF+0,15 AE+0,3 TG. Per superar satisfactòriament l’assignatura, EF haurà de ser igual o superior a 5 sobre 10 i NF igual o superior a 5 sobre 10. En cas que no es compleixin alguna de les condicions anteriors, l’alumne podrà exercir el seu dret de recuperació.

Recuperació: Només es podrà recuperar la nota de l'examen final (55%). Caldrà una nota mínima de 5 sobre 10 per poder realitzar el promig de qualificacions. És a dir, en la recuperació es mantenen les mateixes variables (examen i avaluació continuada) amb les mateixes ponderacions.


Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

 

Les competències s’avaluaran de la següent forma:

 

Competència

Mètode d’avaluació

G1

Nota G1= TG

G4

Nota G4= TG

G5

Nota G5= TG

E3

Nota E3= EF

E10

Nota E10= AE

 

Bibliografia


Bàsic

Domínguez Machuca / Álvarez Gil / García González / Ruíz Jiménez: Dirección de Operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Mc. Graw-Hill. Madrid, 1995.

Heizer / Render: Dirección de la producción. Decisiones estratégicas. (Onceava edición). Prentice Hall. Madrid, 2015.

Heizer / Render: Dirección de la producción. Decisiones tácticas. (Onceava edición). Prentice Hall. Madrid, 2015

Heizer/Render/ Munson. Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global Edition 2020

 

Domínguez Machuca / Álvarez Gil / García González / Ruíz Jiménez: Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos en la producción y los servicios. Mc. Graw-Hill. Madrid, 1995.