Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: SERGI SAURÍ I MARCHÁN

Descripció


L'economia marítima és de vital importància per entendre la indústria del sector marítim. La indústria naval és un reflex del comerç global. Com més incrementa el comerç, més incrementés la demanda de transport per via marítima. Per aquest motiu l'economia marítima és complexa ja que aquesta interrelacionada amb el creixement global de l'economia.

Es veurà una anàlisi teòric i pràctic dels principis de l'economia marítima. Els principals aspectes que es veuran són:

 • Oferta i demanda marítima.
 • La Diferència entre vaixells de càrrega i vaixells portacontenidors.
 • Els Cicles de l'economia marítima.
 • Desenvolupament Econòmic.

Durant l'assignatura es donarà especial atenció a:

 • Externalizació. Identificació de costos, incloent costos de viatge, costos de capital i costos operatius.
 • Els Quatre mercats econòmics: noli, segona mà, nova construcció i desballestament.
 • Comprensió De les dinàmiques de la creació de noli, incloent el seu càlcul i predicció.
 • La Economia del disseny de vaixells.

Resultats d'aprenentatge


•             En acabar la matèria, l'estudiant coneixerà els factors econòmics del transport marítim que influeixen en el funcionament eficient del transport de mercaderies.

•             Des d'un punt de vista més general, l'estudiant adquirirà una visió global de com s'operen els vaixells per complir amb l'oferta i la demanda i entendrà el paper dels mercats i la competència.

Metodologia de trabajo


En les sessions magistrals amb tot el grup es combinaran sessions de teoria participativa amb sessions de treballs en grup per resoldre casos pràctics de l'assignatura i presentacions orals per part dels alumnes. A l'exposició teòrica s'intercalaran exemples que serviran perquè l'estudiant pugui resoldre exercicis de manera autònoma.

Continguts


 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

UNITAT 0: INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

 • Benvinguda a l'assignatura
 • Vocabulari de l'assignatura
 • Referències i cites Bibliogràfiques

UNITAT 1: L'ENTORN ECONÒMIC I COMERCIAL DEL MERCAT DEL TRANSPORT MARÍTIM

1.1 Anàlisi econòmica del sector marítim

 • Evolució del sector naval en els últims 5000 anys. Super-especialitzacio i globalització.
 • L'estructura del comerç marítim mundial. Demanda Derivada.
 • Tona-Milla com a mesura de la demanda de serveis de transport

1.2 Anàlisi de les càrregues que es transporten a bord de vaixells

 • Tipus de càrregues. Unitats de mesura
 • Tipus de vaixells i adaptació al mercat.

UNITAT 2: L'ORGANITZACIÓ DEL MERCAT MARÍTIM

 1. Regulacions estatals:
 • País del pavelló (Flag State)
 • País del port (Port State)
 • País Costaner "Coastal State"
 • Societats de classificació
  1. Registre i elecció de bandera
 • L'Estructura de la flota mundial
 • Organigrama d'empreses que formen un vaixell
  1. Convenis
 • Marpol, Soles, Load Lines, CORELEG, SCTW, Nox / Sox, Polar Code
 • Es paga als armadors per la qualitat? L'economia de la seguretat dels vaixells i el que contamina paga.
 • El cost dels accidents a la mar.

UNITAT 3: COMPARACIÓ ENTRE "BULK" I "LINER"

 1. Definició Liner i Tramp
 2. Liner
 • Discriminació de preus
 • La necessitat de tipus contenidors encara més grans
 • Els efectes de la mida dels vaixells en les empreses navilieres.
 • Economies i deseconomies d'escala.
 • Comportament oligopolístic, monopoli, competència perfecte i cartel,  consorcis i aliances.
  1.  Tramp
 • Comparativa entre Bulk i Liner
 • Semblança al model de competència perfecta
  1. Paper dels ports en el sistema de transport

UNITAT 4: ELS COSTOS, INGRESSOS I FLUX DE CAIXA

4.1 Classificació de costos elemental: Fixos i Variables

4.2 Classificació dels costos naviliers:

 • Capital (Capex): Compra inical, Crèdit i Venda del vaixell.
 • Viatge (Voyage): Búnquers, Ports, Handling, Canals.
 • Operacionals (Opex): Manteniment-reparació, Assegurança, Administració, Tripulació i manutenció.
 • Cas particular: Assegurances, tipus que hi ha. Impacte econòmic de la pirateria.
 • Cas particular: Costos en els liners
 • Conclusions dels costos

4.3 Ingressos: Noliejaments i les seves modalitats

 • Casc Nu (Bare Boat)
 • Pòlissa per temps (Time Charter)
 • Pòlissa per viatge (Voyage Charter), Cas particular COA
 • Own or xàrter ships? Riscos Associats.

UNITAT 5: FINANÇAMENT DE BUCS I NAVIERAS

5.1 Els crèdits i la seva devolució

 • Sistema Francès
 • Sistema Alemany
 • Manca
 • TAE

5.2 Anàlisi d'inversions

 • Amortitzacions, Valor Residual
 • VAN

5.3 Valor Mitjà de Els costos de capital

5.4 Compte de resultats, Beneficis o Pèrdues, maximització de beneficis i Cash Flow

5.5 Càlcul del noli per viatge

UNITAT 6: EL MERCAT DE FLETES: L'OFERTA I LA DEMANDA

6.1 Mercat. Introducció als 4 mercats.

6.2 Estructura del mercat del noli

 • La funció de la oferta i de la demanda
 • Característiques bàsiques del mercat de noli
 • Cicles del mercat de nòlits: Cicle Curt i Cicle Llarg
 • Productivitat de l'Oferta
 • Teoria de la formació de nolis: Preu d'equilibri i Elasticitat de la demanda

6.3 El mercat del noli en línia regular

 • El noli en la línia regular
 • Els serveis de valor afegit de la línia regular

 

UNITAT 7: EL MERCAT DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SEGONA MÀ I DESBALLESTAMENT

7.1 El mercat de la nova construcció     

 • Oferta de drassanes a nivell internacional
 • Cicles de demanda dels vaixells
 • Preu del vaixell de nova construcció: Interacció amb altres mercats
 • Costos i ingressos d'una drassana

7.2 El mercat de segona mà o compravenda

 • Oferta i demanda
 • Importa el tipus de vaixell a un inversor especulatiu?
 • Determinació del preu de segona mà

7.3 El mercat de desballestament

 • Característiques, funcionament i països de desguàs
 • Quan s'ha de desballestar
 • Factors del preu

UNITAT 8: TENDÈNCIES I DESENVOLUPAMENTS AL TRANSPORT MARÍTIM

8.1 Forecasting i estadístiques

8.2 Economia de disseny dels vaixells i de les operacions

 • Tipus de càrrega i dissenys de vaixells
 • Criteris econòmics per avaluar el disseny dels vaixells. Valor Tècnic Ponderat
 • La justificació dels vaixells més grans
 • Tecnologia digital
 • Automatització
 • EEDI i l'economia de consum d'energia més baix
 • Vaixell / vaixell obsolescència

8.3 Impacte en la demanda d'enviament de les preocupacions ambientals

Activitats d'aprenentatge


Treball en grup i exposició oral: S'haurà d'entregar un treball de 3 a 5 pàgines. Es circularà un llistat de temes específics per a la seva elecció. També s'accepten temes suggerits pels estudiants prèvia acceptació per part del professor. El treball ha de ser en llengua anglesa. Qualsevol text que no sigui elaborat per un mateix ha de ser referenciat correctament, el treball ha d'estar lliure de plagi.

Activitat Avaluació Continua: Activitat final de cada unitat

Test online: Test online a realitzar desprès de cada unitat

 

Sistema d'avaluació


Examen final 50%: L'examen té una durada de 2 hores. La nota mínima per fer mitjana amb la resta de parts avaluacions és un 5/10.

Treball en grup i exposició oral: 15%

Avaluació Contínua 35%:

Participació en les activitats plantejades dins de l'aula i assistència: 10%

Realització del test en línia de cada unitat: 10%

Activitat final de cada unitat: 15%

Bibliografia


Bàsic

PALAU, Enric. Economía Marítima. Claves del comercio naval, ISBN-13: 978-1515214557; ISBN-10: 1515214559; Editor: Createspace Independent Publishing Platform; Edición: 1 (1 de marzo de 2015); Tapa blanda: 216 páginas.

Complementary

Stopford, Martin. Maritime economics. 3rd ed. London: Routledge, 2009. ISBN 9780415275583

 

Economia del Sector Marítim. Primera edició. Madrid: Institut marítim espanyol, 2010. ISBN 9788481987904.

Economics of Transport and International Trade 2013 Edition, Institute of Chartered Shipbrokers, ISBN 978-1-908833-18-1

GRAMMENOS, Costes Th, The handbook of maritime economics and business, 2nd ed, London: Lloyd 's List, 2010. ISBN 978 1 84.311 880 0