Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Jordi Garolera Berrocal

Descripció


L'assignatura té com a objectiu introduir l'alumne en la terminologia habitual de màrqueting aprenent de forma global la funció que exerceix en màrqueting dins de l'empresa.

En els temes que es treballaran es veurà el màrqueting tant a nivell de funció com a nivell organitzatiu, partint de l'anàlisi de situació del negoci per definir els objectius a aconseguir i les estratègies més adequades per a la seva consecució tant a nivell de màrqueting com de vendes.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


  • Mostrar coneixements envers les estructures de mercat i l’entorn macro econòmic on es troba l’empresa.
  • Mostrar coneixements envers la gestió de les politiques de màrqueting.
  • Mostrar coneixements per la planificació de l’activitat comercial i la seva optimització en temps i esforç.
  • Mostrar coneixements de gestió aplicats a productes i serveis dirigits a clients.
  • Mostrar coneixements bàsics necessaris per la gestió del valor de l’empresa i de les comptes claus de la organització.

Metodologia de trabajo


  •  Activa i participativa mitjançant casos pràctics de suport amb la inclusió de debats
  • Seguiment mitjançant tutories de grup i individuals orientades a la resolució de casos i l'elaboració de treballs incloent l'elaboració d'un pla de màrqueting operatiu de millora de negoci o bé del llançament d'un nou producte o servei
  • Classes magistrals amb lliurament de material

 

Continguts


Tema 1. Introducció al màrqueting

1.1 Concepte i definició del màrqueting

1.2 Instruments del màrqueting

1.3 Màrqueting i la seva integració en l'organigrama de l'empresa

1.4 Esquema del Pla de Màrqueting

Tema 2. Anàlisi de la situació

2.1 Anàlisi de l'entorn:

2.1.1 Necessitats i tendències

2.1.2 Macro-entorn i micro-entorno

2.1.3 Oportunitats i Amenaces

2.2 Anàlisi extern:

2.2.1 Mercat: elements del mercat, classificació i tipus, B2B, B2C.

2.2.2 Competència: nivells i forces competitives.

2.2.3 Consumidor: comportament i procés de compra

2.2.4 Investigació del mercat i sistema d'informació de màrqueting

2.2.5 Oportunitats i Amenaces

2.3 Anàlisi intern:

2.3.1 Procés elaboració

2.3.2 Factors a analitzar i àrees d'interès

2.3.3 Determinació de punts forts i febles

2.4 Anàlisi DAFO

Tema 3. Objectius i estratègies

3.1 Definició d'objectius: qualitatius i quantitatius

3.2 Estratègia bàsica de màrqueting:

3.2.1 Segmentació

3.2.2 Posicionament

Tema 4. Polítiques de màrqueting - Màrqueting Mix

4.1 Producte / servei:

4.1.1 Concepte i dimensions

4.1.2 Classificació i decisions del mix de producte

4.1.3 Nous productes

4.1.4 Cicle de vida producte / mercat

4.2 Preu:

4.2.1 Concepte i factors condicionants

4.2.2 Criteris per a la fixació del preu

4.2.3 Estratègies de preu

4.3 Distribució i la seva aplicació des del punt de vista logístic

4.4 Comunicació:

4.4.1 Procés i desenvolupament de la comunicació

4.4.2 Publicitat on i off-line i procés d'una campanya publicitària

4.4.3 Promoció, RRPP i altres elements de comunicació

Tema 5. Gestió comercial

5.1 Els objectius de venda i la finalitat comercial

5.2 Tipologies i tecnologies de venda

5.3 Gestió d'equips comercials

Activitats d'aprenentatge


Es faran activitats tant individuals com en grup per a l'elaboració de casos pràctics. També es formaran equips de treball per desenvolupar al llarg de l'assignatura el treball obligatori d'un Pla de Màrqueting Operatiu, el qual serà tutoritzat pel professor de forma personalitzada per equip a l'aula. Per realitzar aquesta activitat es donaran pautes prèvies a l'inici de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


La nota s'establirà en funció de quatre variables:

Treball de caràcter obligatori: es tracta de l'elaboració d'un pla de màrqueting operatiu per grups que s'haurà d'anar presentant parcialment al llarg de l'assignatura i que serà tutoritzat. Tindrà un pes establert de el 40% de la nota final.

Treballs individuals: casos pràctics i / o treballs de recerca i anàlisi d'informació. Tindrà un pes establert de el 20% de la nota final.

Examen final: és obligatori per comptabilitzar la resta de l'avaluació, sent necessari obtenir com a mínim un 5 en l'examen per aprovar l'assignatura, independentment dels punts obtinguts en les variables restants. Tindrà un pes establert de el 40% de la nota final. Qui no es presenti a l'examen final perd el dret a la recuperació.

Recuperació: per a qui hagi suspès l'examen final s'ofereix l'opció de fer un examen de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

G. Armstrong, P. Kotler et al. Marketing Management. Pearson, 2019.

M. Artal. Dirección de ventas. Organización del departamento de ventas y gestión de vendedores 13ª edición. Esic editorial, 2015.

M. Santesmases. Marketing: Conceptos y estrategias 6ª edición. Ediciones Pirámide, 2012.

Complementary

Delgado, A. y Meza V. Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de Supervivencia de Lanzamiento de Producto. 2015.

Sainz de Vicuña Ancin, José María. El plan de marketing en la práctica 18ª edición. Esic editorial 2013.

García Bobadilla, Luis María. +Ventas. 4ª edición. Esic editorial 2011.