Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:2

Crèdits: 5

Professorat: Jairo David Ramos Pérez

Descripció


Els sectors químic, farmacèutic i d'alimentació tenen la particularitat de gestionar productes que requereixen del tractament de fred, que tenen data d'expiració i que en molts impliquen la manipulació de materials amb canvis d'estat, volàtils i fins i tot perillosos. Per manejar amb eficiència aquestes particularitats, els tres sectors han començat en els últims anys una transformació important al voltant de les seves operacions. Aquesta transformació ha estat impulsada per un canvi a l'entorn econòmic mundial. La globalització, les constants fusions i adquisicions d'empreses i la disrupció digital han ocasionat un canvi de paradigma en uns sectors molt apalancats en les operacions tradicionals. Conceptes com la col·laboració amb altres agents de la cadena de subministrament i l'anàlisi de dades en temps real han començat a sonar en els entorns logístics. Tant en la distribució com en l'emmagatzematge de productes. 

Les ambicions de les millors companyies del sector respecte al transport i l'emmagatzematge parlen d'assegurar el nivell de servei al client mitjançant l'agilitat en les operacions. 

Al llarg de l'assignatura s'analitzaran els sectors químic, farmacèutic i d'alimentació que tot i ser tres sectors ben diferenciats, tenen un context i unes necessitats molt similars. Es parlarà de les particularitats del transport (terrestre, marítim i aeri) quant a condicions específiques com la temperatura controlada, la manipulació i el condicionament del producte. Es repassaran les principals normatives, certificacions i procediments de transport i emmagatzematge. Tot amb l'objectiu d'entendre com dits sectors enfronten els nous reptes i les noves condicions comercials del context internacional.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Entendre el context actual dels sectors químic, farmacèutic i s'alimentació en temes logístics (distribució i emmagatzematge), identificant les necessitats específiques d'aquests sectors i les principals innovacions que s'estan generant en els últims anys.

Metodologia de trabajo


Documentació online: Material teòric de l'assignatura compartida en format presentación a l'aula virtual

Aprenentatge dirigit: Debats i fòrums, Estudi de casos, Ús d'eines informàtiques aplicades a l'objecte de l'assignatura

Aprenentatge autònom: Resolució de problemes, Recerca i lectura crítica d'articles, Tutories no presencials

Continguts


Unitat 1: Tendències i necessitats del sector

Aquesta primera unitat del curs resumeix les tendències actuals en el sector i les necessitats del mateix.

 

Unitat 2: Certificacions logístiques

L'objectiu d'aquesta unitat és aprofundir en les principals certificacions logístiques requerides en el sector.

 

Unitat 3: SOP i Mètriques principals

En aquesta unitat es repassaran els procediments operatius Estàndards (SOP) i principals mètriques utilitzades en el sector com els Acords de Nivell de Servei (SLA)

 

Unitat 4: Emmagatzematge i distribució de productes químics i farmacèutics

En aquesta unitat estudiarem en detall les particularitats del sector farmacèutic i químic pel que fa a transport i emmagatzematge. Centrant-nos en els punts següents:

  • Tema 1: Distribució de productes per via terrestre, marítima i aèria
  • Tema 2: Procediments requerits per a la manipulació de mercaderies sensibles al temps i a la temperatura
  • Tema 3: Gestió adequada de la temperatura
  • Tema 4: Tecnologies d'embalatge en el procés de distribució

Activitats d'aprenentatge


Al llarg del curs es demanarà que els alumnes desenvolupin diferents tipus d'activitats:

  • Resolució d'exercicis i casos de forma individual o en grup.
  • Treballs d'investigació individual.

En general, totes les tasques es publicaran a l'aula virtual i aniran suportades per material digital (enunciat i casos de lectura o vídeos) i els alumnes hauran de fer l'entrega a la data requerida a través l'aula virtual.

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions obtingudes en les activitats realitzades al llarg del trimestre. Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui igual o superior a 5 punts sobre 10.

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:

  • Casos i exercicis pràctics: 25%
  • Treball final de l'assignatura: 25%
  • Examen final: 50%

Tots els exercicis són de realització obligatòria, si falten com a màxim dos exercicis, la nota corresponent a l'avaluació contínua serà "Zero", és a dir, no comptarà per a la mitjana amb la resta de l'assignatura.

Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació.

Es requereix una nota mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen final perquè aquest faci mitja amb la resta de notes de l'assignatura, en cas contrari l'alumne haurà de presentar a l'examen de recuperació.

La nota de l'examen de recuperació no farà mitjana amb la resta de notes obtingudes durant el curs i en el cas d'aprovar l'examen serà amb una nota de "5 / Aprovat".

Bibliografia


Bàsic

5. Martínez, Montori, Badell (2021) Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Editores JMM ISBN13979-8749391299 . Disponible vía: https://n9.cl/42dew

Complementary

6. Ministerio de fomento: https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/_INFORMACION/NORMATIVA/listadoMercPeli.htm

2. Rees, Hedley. Supply Chain Management in the Drug Industry. New Jersey: Feb 2011

3. Whewell, Rob. Supply Chain in the Pharmaceutical Industry. United States: 2010

4. Good Manufacturing and Distribution Practices: https://ec.europa.eu/health/human-use/good_distribution_practice_en

1. Kannegiesser, Matthias. Value Chain Management in the Chemical Industry. Heidelberg, Germany: 2008