Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Paula Bel Piñana

Descripció


Adquisició dels coneixements necessaris per a comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema de transport terrestre i la intermodalitat: situació actual, tendències, principis generals de la regulació del sector, principals agents, etc.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


COMPETÈNCIES GENERALS

G2. Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de decisions en l'àmbit dels transports terrestres.

 

G3. Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides en el contingut de el curs.

 

  G5. Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E.2. Demostrar capacitat de comunicació de forma oral i escrita a l'entorn de la logística i els transports terrestres.

 

E.5. Mostra coneixements sobre l'organització del transport terrestre i la intermodalitat, la gestió duanera i el comerç internacional per poder gestionar i / o contractar el transport.

 

E.7. Mostra coneixements sobre els modes de transport terrestres i la seva contractació per a la seva utilització com a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte a el medi ambient.

Metodologia de trabajo


  • Classes magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació de la professora en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. Les classes magistrals es realitzaran mitjançant formats multimèdia (presentacions i vídeos) que serveixen de suport a les sessions.

 

Continguts


BLOC 1

Tema 1. Aspectes generals del transport

Característiques del transport

Modes de transport

Professions del transport

Entitats i empreses

La política de transport a Espanya

Política europea de transports

 

Tema 2. Avaluació i gestió dels transports

Maneres de gestió

La col·laboració públic privada

Anàlisi Cost Benefici

 

BLOC 2

Tema 3. El transport per carretera

Infraestructures i xarxes de transport per carretera

Organismes internacionals

Regulació dels transports per carretera

Característiques del transport per carretera

Activitats auxiliars i complementàries

 

Tema 4. El transport de mercaderies per carretera

Evolució de l'oferta i la demanda

Característiques del transport de mercaderies per carretera

El contracte mercantil

 

Tema 5. El transport internacional de mercaderies per carretera

Marc jurídic internacional

Transport internacional de mercaderies

Trànsit duaner i règim TIR

Conveni CMR

 

 

BLOC 3

Tema 6. El transport ferroviari

Instal·lacions i Equips ferroviaris

La xarxa ferroviària espanyola

Regulació dels transports per ferrocarril

Transport per ferrocarril de viatgers i mercaderies

xarxes europees

 

BLOC 4

Tema 7. El transport urbà

El transport en el medi urbà

Plans de Mobilitat Urbana Sostenible

Peatges de congestió

 

BLOC 5

Tema 8. Transport intermodal

Aspectes generals del transport intermodal

Transport combinat carretera-ferrocarril

Interface marítim terrestre

Activitats d'aprenentatge


Aprenentatge dirigit

Estudi de casos i debat: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret.

 

Aprenentatge autònom:

Qüestionaris d'avaluació: es realitzaran diferents qüestionaris per consolidar els coneixements adquirits durant el curs i fer seguiment dels avenços obtinguts per part dels estudiants. Per superar els qüestionaris amb èxit, cal que l'alumne revisi els materials i recursos proporcionats per la professora.

 

Treball sobre empreses de transport terrestre: cada un dels estudiants triaran una empresa de transport terrestre de la qual haurà de realitzar una anàlisi exhaustiva que ha d'incloure:

- Descripció general de l'empresa

- Productes i serveis

- Cobertura geogràfica d'operacions

- Perspectiva de gènere

- Notícia de premsa relacionada amb l'empresa

Sistema d'avaluació


Consistirà en l'avaluació contínua, amb els següents percentatges:

40%: Avaluació continuada

60%: Examen final

 

L'avaluació contínua (40% de la nota):

És obligatòria per a tots els estudiants matriculats a l'assignatura. Aquesta avaluació consistirà en la realització de:

- Qüestionaris tipus test a l'acabar cada un dels temes exposats a classe

- Presentació individual del treball sobre empreses de transport terrestre

 

El no lliurament d'alguna de les activitats d'avaluació contínua representés un 0 en aquella prova.

 

L'examen final (60% de la nota):

Es compon d'un qüestionari amb preguntes tipus test on les respostes incorrectes penalitzaran. El qüestionari d'incorporar tant preguntes teòriques com exercicis pràctics.

 

Per poder realitzar aquestes ponderacions, és requisit indispensable superar l'examen final amb una nota mínima de 4.5 punts. En cas contrari, s'haurà de presentar a recuperació.

 

Assistència obligatòria

És obligatòria l'assistència al 80% de les classes. Els alumnes que incompleixin el programa d'assistències, la nota màxima que podran obtenir en l'avaluació contínua serà de 3 punts.

 

Recuperació

La recuperació va dirigida únicament als alumnes que hagin suspès l'assignatura en la convocatòria ordinària. No es podran presentar a recuperació aquells estudiants que no s'hagin presentat a la convocatòria ordinària. En el període de recuperació, només hi ha possibilitat de recuperar l'examen final (100% de la nota). En cap cas es guardarà la nota de l'avaluació contínua.

Bibliografia


Bàsic

IDAE. PMUS: Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de movilidad urbana sostenible. Julio 2006. Ed. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; Madrid.

López, A. (2006). Infraestructuras ferroviarias. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya; Barcelona.

Ruíz, J.M. (2011). El transporte por carretera. Ed. Marge Books; Barcelona.

Cendero, B. y Truyols, M. (2008). El transporte: aspectos y tipologías. Ed. Delta Publicaciones; Madrid.

Mauleón, M. (2013). Transporte, operadores y redes. Ed. Díaz de Santos; Madrid.

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Análisis, información y divulgación sobre la aportación del transporte por carretera a la intermodalidad. Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.

De Rus, G. (2001). Análisis coste-beneficio. Ed. Ariel Economía; Barcelona.

Complementary

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Los transportes y las infraestructuras. Informe anual 2014. Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.

Albalate, D., Bel, G., Bel-Piñana, P (2015). Tropezando dos veces con la misma piedra: quiebra de autopistas de peaje y costes para contribuyentes y usuario. Revista de Economía Aplicada.

De Rus, G. (2015). La política de infraestructuras en España: Una reforma pendiente. Fedea Policy Papers.

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Observatorio del transporte de mercancías por carretera. Oferta y Demanda. Julio 2016. Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda . Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.

Albalate, D. y Bel, G. (2015). La experiencia internacional en alta velocidad ferroviaria. Fedea Policy Papers.

Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Observatorio del Transporte y la Logística en España. Informe anual 2015. Ed. Ministerio de Fomento; Madrid.