Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Rosana Salama Benazar 

Competències


Competències específiques
 • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

 • Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports -esportius i d'última generació- on conviuen el tràfic de persones i mercaderies, l'oci nàutic, la pesca i el turisme, fent ènfasis en els creuers

 • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Emprendre projectes de negocis marítims que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.
 • Mostrar coneixements sobre les activitats de gestió, direcció, control, organització i planificació d'indústries o explotacions relacionades amb les activitats del transport i concretament del transport marítim
 • Mostrar coneixements sobre els elements que integren el negoci marítim i les variables que incideixen, utilitzant les tècniques més avançades i innovadores
 • Mostrar coneixements sobre el paper que exerceix el transport de persones i el turisme de creuers

Metodologia de treball


La Metodologia docent aplicada a l’assignatura serà:

Classes magistrals: el/la professor/a impartirà els coneixements fomentant la participació i el debat.

Exposicions en públic

Anàlisis de texts i el seu debat

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


MÒDUL I:

 • L'impacte de la globalització en el transport i el turisme
 • Transport aeri
 • Transport ferrocarril
 • Transport carretera
 • Transport marítim

MÒDUL II:

 • Dades turístiques
 • Estructura empresarial de creuers
 • Demanda
 • Producte
 • Destins: El cas de barcelona. operativa
 • Futur dels creuers

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats d’avaluació continuada programades al llarg del curs ( resolució de casos, preparació de lectures, debats i classes, recerca d'informació,...). Caldrà realitzar, com a mínim, un 80% de les activitats.

Sistema d'avaluació


L'assignatura es divideix en dos mòduls i cada un d'ells té un pes del 50% de la nota final de l'assignatura

MÒDUL I:

- Activitats: Exposicions. 50% de la nota del mòdul. Dintre de les exposicions s'avaluarà l'expsoció oral amb un 25% i l'activitat presentada 25%.

- Examen: 50% de la nota del Mòdul I.

MÒDUL II:

Treball: El treball serà amb els mateixos grups que l'anterior mòdul i tindrà un pes del 30% de la nota d'aquest Mòdul II.

- Examen: 60 % de la nota del Mòdul II.

- Participació i assistència: 10 % de la nota del Mòdul II (80% d'assistència del total de les sessions).

Per aprovar l'assignatura s'haurà de treure de cada Mòdul una nota mínima de 5 en cada examen. En cas contrari s'haurà d'anar a recuperació del Mòdul suspès.

En cas d'anar a recuperació, es guardarà la nota de les activitats i del treball. Com observació imporant, no es podrà presentar un/a alumne/a a recuperació si no s'ha presentat a l'examen de la convocatòria ordinària.