Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: All quarters

Crèdits: 14

Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E1_AdE_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E2_AdE_Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i impregnar una dimensió global i internacional als negocis empresarials

   

 • E3_AdE_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E4_AdE_Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E5_AdE_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores

   

 • E6_AdE_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

 • E7_AdE_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació

   

 • E8_AdE_Organitzar les operacions productives de l'empresa

   

 • E9_AdE_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

 • E10_AdE_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i empreneduria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci

   

 • E11_AdE_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

 • E12_AdE_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E13_AdE_Crear connexions entre persones, col.laboradors i empreses, posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien

   

 • E14_AdE_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles

   

 • E15_AdE_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora

   

 • E16_AdE_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera

   

Competències generals
 • G2_ADE_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T5-ADE- Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves

 • T1_ADE_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengues oficials de Catalunya

 • T2_ADE_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

 • T3_ADE_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

 • T4_ADE_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en el grau.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics
 • Avaluar diferents recursos per a l’anàlisi. 
 • Presentar i defensar projectes empresarials.
 • Incorporar les orientacions de les tutories de manera crítica i responsable, com a part integrant de l’aprenentatge.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD3: Presentacions sobre continguts i eines metodològiques per a la realització del TFG

Aprenentatge dirigit

 Tutories síncrones amb el tutor del TFG per orientar l’estudiant i fer el seguiment del projecte.

Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Utilització de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l’aula virtual del TFG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el procediment detallat sobre el funcionament del TFG està recollit al document de la “Normativa reguladora TFG” que està penjat a l’aula virtual del TFG i a la web del TecnoCampus.

.......................................

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial,en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 • Elaboració d'un treball escrit en alguna de les modalitats següents:
  • un projecte de recerca científica de l'àmbit de coneixement del Grau
  • un projecte emprenedor de creació d’una empresa o un projecte intraemprenedor dintre d’una empresa existent o
  • un projecte d’intervenció en una empresa/territori, etc. o
  • un pla de màrqueting d’una empresa real o d’una empresa que es vol crear
 • Presentació i defensa del treball davant d'un tribunal
  • tribunal de seguiment a meitat de curs
  • tribunal final

Activitats d'aprenentatgeAF7 Tutories
AF8 Presentació del TFG davant el Tribunal de seguiment
AF9 Presentació i defensa del TFG davant el Tribunal d'avaluació final
AF10 Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual
AF11 Treball autònom de l'estudiant per elaborar el Treball de final de Grau

Sistema d'avaluació


La qualificació final del TFG s’obtindrà a partir de diferents avaluacions:

 • Informes del tutor de TFG: 30% de la nota final
 • Tribunal de seguiment: 20% de la nota final
 • Tribunal Final del TFG: 50% de la nota final

Tot el procediment detallat sobre l’avaluació del TFG està recollit al document de la “Normativa reguladora TFG” que està penjat a l’aula virtual del TFG i a la web del TecnoCampus.

Bibliografia


Bàsic

Amat Oriol y Rocafort Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial

King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación social: Alianza

Ferrer, V, Carmona, M. y Soria, V. (2013). El trabajo fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores: McGraw-Hill.

Complementary

IRÍZAR I. (2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo